You are here

Filmové kritériá

Film by sa mal zaoberať rizikami, ktorým ľudia čelia na svojom pracovisku (ako napr. fyzické, chemické, mechanické alebo psychosociálne riziká). Môže sa zaoberať aj právami zamestnancov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci alebo dôsledkami politických a hospodárskych zmien na spôsob našej práce. Ďalším zameraním filmu môžu byť odvetvia, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom, kultúrnom a politickom živote Európy (t. j. školstvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, zdravotníctvo), alebo skupiny, ktoré čelia osobitným problémom, ako napr. migrujúci zamestnanci, ženy, invalidní zamestnanci, mladí zamestnanci a starnúci zamestnanci.

Filmová cena kampane Zdravé pracoviská (The Healthy Workplaces Film Award) sa udeľuje za pôvodné tvorivé a umelecké dokumentárne filmy, čím sa podporuje debata a diskusia medzi Európanmi o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Film by mal vyjadrovať konkrétne stanovisko, ktoré porotu presvedčí svojim pôsobivým rozprávaním, silnými postavami a vynikajúcimi filmárskymi schopnosťami, pokiaľ ide o prácu s kamerou, zvuk a strih. 

Víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská poskytne agentúre EU-OSHA právo bezplatne

  • umiestniť upútavku na film, resp. úryvok z víťazného filmu v trvaní najviac päť minút a zábery (fotografie) z neho na webové sídlo agentúry EU-OSHA, zaradiť ich do tlačových správ či bulletinu agentúry EU-OSHA.
  • premietnuť a uviesť upútavku na víťazný film alebo celý film na neverejných a nekomerčných podujatiach organizovaných agentúrou EU-OSHA a jej sieťou kontaktných miest v krajinách EÚ 28, EHP a kandidátskych, ako aj potenciálnych kandidátskych krajinách.
  • nechať si otitulkovať víťazný film vo vybraných európskych jazykoch a udeliť agentúre EU-OSHA nevýlučné, nekomerčné licenčné právo na premietanie mimo kín, aby ho sprístupnila (na elektronickej platforme chránenej heslom) uvedenej sieti a iným oficiálnym partnerom.

Výmenou za to môže filmový tvorca/držiteľ práv víťazného filmu bezplatne získať práva na ďalšie používanie titulkov.