You are here

Filmové kritériá

Film by sa mal zaoberať rizikami, ktorým ľudia čelia na svojom pracovisku (ako napr. fyzické, chemické, mechanické alebo psychosociálne riziká). Môže sa zaoberať aj právami zamestnancov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci alebo dôsledkami politických a hospodárskych zmien na spôsob našej práce. Ďalším zameraním filmu môžu byť odvetvia, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom, kultúrnom a politickom živote Európy (t. j. školstvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, zdravotníctvo), alebo skupiny, ktoré čelia osobitným problémom, ako napr. migrujúci zamestnanci, ženy, invalidní zamestnanci, mladí zamestnanci a starnúci zamestnanci.

Filmová cena kampane Zdravé pracoviská (The Healthy Workplaces Film Award) sa udeľuje za pôvodné tvorivé a umelecké dokumentárne filmy, čím sa podporuje debata a diskusia medzi Európanmi o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Film by mal vyjadrovať konkrétne stanovisko, ktoré porotu presvedčí svojim pôsobivým rozprávaním, silnými postavami a vynikajúcimi filmárskymi schopnosťami, pokiaľ ide o prácu s kamerou, zvuk a strih. 

Víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská poskytne agentúre EU-OSHA právo bezplatne

  • umiestniť upútavku alebo úryvok víťazného filmu v dĺžke až piatich minút a zábery (obrázky) na webovú stránku agentúry EU-OSHA, v tlačových správach alebo v informačnom bulletine agentúry EU-OSHA,
  • premietať a prezentovať celú upútavku alebo víťazný film na neverejných a nekomerčných podujatiach, ktoré organizuje agentúra EU-OSHA a jej sieť národných koordinačných stredísk v štátoch EÚ 28, EHP a v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách,
  • vyrobiť 1000 DVD nosičov vrátane titulkov vo vybraných európskych jazykoch víťazného filmu a poskytnúť agentúre EU-OSHA neexkluzívne, nekomerčné a nedivadelné licenčné právo distribuovať DVD nosiče v uvedenej sieti a pre ostatných oficiálnych partnerov.

Výmenou za to môže filmový tvorca/držiteľ práv víťazného filmu bezplatne získať práva na ďalšie používanie titulkov. Z 1000 vyrobených DVD nosičov bude 200 vyhradených pre filmového tvorcu/držiteľa práv na jeho vlastné propagačné potreby. Ďalšie podrobnosti sa prediskutujú medzi agentúrou EU-OSHA a víťazom ceny.