Filmové kritériá

Film by sa mal zaoberať rizikami, ktorým ľudia čelia na svojom pracovisku (ako napr. fyzické, chemické, mechanické alebo psychosociálne riziká). Môže sa zaoberať aj právami zamestnancov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci alebo dôsledkami politických a hospodárskych zmien na spôsob našej práce. Ďalším zameraním filmu môžu byť odvetvia, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom, kultúrnom a politickom živote Európy (t. j. školstvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, zdravotníctvo), alebo skupiny, ktoré čelia osobitným problémom, ako napr. migrujúci zamestnanci, ženy, invalidní zamestnanci, mladí zamestnanci a starnúci zamestnanci.

Filmová cena kampane Zdravé pracoviská (The Healthy Workplaces Film Award) sa udeľuje za pôvodné tvorivé a umelecké dokumentárne filmy, čím sa podporuje debata a diskusia medzi Európanmi o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Film by mal vyjadrovať konkrétne stanovisko, ktoré porotu presvedčí svojim pôsobivým rozprávaním, silnými postavami a vynikajúcimi filmárskymi schopnosťami, pokiaľ ide o prácu s kamerou, zvuk a strih. 

Víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská poskytne agentúre EU-OSHA právo bezplatne

  • umiestniť upútavku na film, resp. úryvok z víťazného filmu v trvaní najviac päť minút a zábery (fotografie) z neho na webové sídlo agentúry EU-OSHA, do tlačových správ či bulletinu agentúry EU-OSHA,
  • premietnuť a prestaviť upútavku na víťazný film alebo celý film na neverejných a nekomerčných podujatiach organizovaných agentúrou EU-OSHA a jej sieťou kontaktných miest v krajinách EÚ, EHP a kandidátskych, ako aj potenciálnych kandidátskych krajinách,
  • nechať otitulkovať víťazný film vo vybraných európskych jazykoch a udeliť agentúre EU-OSHA nevýlučné, nekomerčné licenčné právo na premietanie mimo kín, aby ho sprístupnila (na elektronickej platforme chránenej heslom) uvedenej sieti a iným oficiálnym partnerom.

Výmenou za to môže filmový tvorca/držiteľ práv víťazného filmu bezplatne získať práva na ďalšie používanie titulkov.