Slovník pojmov

A

Absentizmus

Neplánovaná neprítomnosť na pracovisku (môže vyskytovať častejšie)

Akútne MSD

Rýchly nástup krátkodobých nepríjemných pocitov ako výsledok vystavenia nebezpečenstvu porúch svalov a kostí. Ako akútny vplyv na zdravie možno označovať aj krátkodobé zhoršenie zdravotného stavu.

B

Bolesť dolnej časti chrbta súvisiaca so zamestnaním

Poruchy svalov a kostí v dolnej časti chrbta a krížov zahŕňajú problémy s medzistavcovými platničkami, poranenia svalov a mäkkého tkaniva.

C

Chronické MSD

Strednodobý až dlhodobý nepríjemný pocit ako výsledok vystavenia nebezpečenstvu porúch svalov a kostí. Ako chronický vplyv na zdravie možno označovať aj dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu alebo dlhodobé latentné ochorenie.

D

Dynamická poloha tela

Pri dynamický polohách sa telo a končatiny pohybujú ako pri chôdzi.

Dynamické sedenie alebo sedenie v pohybe

znamená pohyb alebo zmena telovej polohy v sede.

F

Fyzické alebo biomechanické

Pracovné polohy a pohyby môžu byť škodlivé v dôsledku opakovania, dĺžky a namáhavosti. K fyzickým rizikovým faktorom napríklad patrí: ťažká fyzická práca (intenzívne zaťaženie), dvíhanie ťažkých nákladov, nevhodné polohy tela, dlhotrvajúce pracovné úkony, dlhé státie alebo sedenie a pracovné úlohy, ktoré sa musia vykonávať opakovane alebo veľmi presne.

H

Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je proces posúdenia rizík pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú z nebezpečenstiev na pracovisku. Ide o systematické preskúmanie všetkých aspektov práce, konkrétne:čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo ujmu;či je možné riziko odstrániť a, ak to nie je možné;aké preventívne alebo ochranné opatrenia sa na pracovisku prijali alebo treba prijať s cieľom regulovať riziko.

Hodnotenie rizík na základe diverzity

Zohľadnenie rôznorodosti pracovnej sily pri hodnotení a riadení rizík súvisiacich s prácou.

Hodnotenie rizík podľa rodu

Zaradenie rodového hľadiska do hodnotenia rizík na pracovisku

I

Individuálne a osobné

Vek, rod, výška, dĺžka paže, fyzická kondícia, zdravotná anamnéza, nedostatočná znalosť pracovných techník a bezpečnostných postupov môžu tiež byť rizikovým faktorom MSD, ak nie sú spoľahlivo riadené.

M

Mapovanie

Mapa tela zobrazuje tú časť alebo tie časti tela, ktoré trpia vo forme zranenia, ochorenia alebo stresu v dôsledku zamestnania.

Mapovanie nebezpečenstiev

Mapa nebezpečenstiev zobrazuje problémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto problémy sú príčinou ochorení, poranení a stresu zamestnancov.

N

Návrat do práce

Návrat do práce prestavuje koordinované úsilie zamerané na udržanie pracovného miesta a na predídenie predčasnému odchodu z práce, pričom zahŕňa všetky postupy a zásahy potrebné na ochranu a podporu zdravotnej a pracovnej spôsobilosti zamestnancov a na uľahčenie spätného začlenenia na pracovisku osobám, ktorým sa znížila práceschopnosť v dôsledku úrazu alebo ochorenia.

O

Organizačné

Spôsob organizácie práce, pokiaľ ide o počet nepretržitých pracovných hodín, možnosť prestávky, pracovné tempo a menenie pracovných úkonov, vplýva na obťažnosť fyzických pracovných úkonov.

P

Polohy tela

Poloha tela je pozícia hlavy, trupu a končatín. Aktívna poloha tela si vyžaduje koordinovaný pohyb mnohých svalov a štruktúr tela. Aktívna poloha môže byť buď statická alebo dynamická.

Poruchy (svalov a kostí) dolných končatín súvisiace so zamestnaním

Poruchy dolných končatín, najmä bedrového kĺbu, kolena a chodidla, ktoré sú zapríčinené prácou alebo vplyvmi prostredia, v ktorom sa vykonáva práca, resp. sa v ich dôsledku zhoršia.

Poruchy (svalov a kostí)horných končatín súvisiace so zamestnaním

Poruchy krku, ramien, rúk, dlaní, zápästia a prstov sprevádzané bolesťou, nepríjemným pocitom, necitlivosťou a mravčením, ktoré sú zapríčinené prácou alebo vplyvmi prostredia, v ktorom sa vykonáva práca, resp. sa v ich dôsledku zhoršia.

Poruchy svalov a kostí súvisiace so zamestnaním (WR-MSD)

Poruchy svalov a kostí súvisiace so zamestnaním sú poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby, šľachy, väzy, nervy, kosti a miestny krvný obeh, ktoré sú zapríčinené prácou alebo vplyvmi prostredia, v ktorom sa vykonáva práca, resp. sa v ich dôsledku zhoršia.

Pracovná schopnosť

Je znakom rovnováhy medzi pracovnými požiadavkami a individuálnymi (osobnými) zdrojmi, napríklad pokiaľ ide o druh práce, pracovné zaťaženie, organizáciu práce, zdravie, zručnosti, hodnoty, postoj a motiváciu.

Prezentizmus

Prítomnosť zamestnanca na pracovisku napriek chorobe, ktorá by odôvodňovala neprítomnosť a vedie k nepriaznivým pracovným podmienkam.

Psychosociálne

Nadmerné pracovné zaťaženie a vysoká pracovná intenzita môžu zvýšiť úroveň stresu zamestnanca, čo môže zvýšiť jeho svalové napätie a vnímanie bolesti. Nedostatočná kontrola vykonávania pracovných úloh, pokiaľ ide o pracovné tempo, ako aj nedostatočná podpora od kolegov alebo nadriadených môže takisto zvýšiť riziko porúch svalov a kostí. Zamestnanec sa môže cítiť pod tlakom, čo mu bráni prijať primerané opatrenia alebo upraviť pracovnú polohu či postupy. Tým sa z psychosociálnych faktorov stanú rizikové faktory porúch svalov a kostí.

p

posudzovanie rizík

potenciálne škodlivá fyzická udalosť, jav alebo ľudská činnosť, ktorá môže spôsobiť straty na životoch, škodu na majetku, sociálny a hospodársky rozvrat alebo poškodenie životného prostredia

R

Rehabilitácia

Proces obnovenia optimálnej úrovne fyzických, zmyslových, intelektuálnych, psychologických a sociálnych funkcií pacienta.

Rizikové faktory MSD

K poruchám svalov a kostí môžu prispievať rôzne druhy faktorov vrátane fyzických a biomechanických faktorov, organizačných a psychosociálnych faktorov, individuálnych a osobných faktorov.

r

riziko

pravdepodobnosť, že existuje možnosť spôsobiť poškodenie za podmienok použitia a/alebo vystavenia osoby vplyvu určitých látok

S

Sedavé zamestnanie

Zamestnanie, ktoré si vyžaduje sedenie počas väčšiny pracovného času alebo počas dlhých časových úsekov.

Skorý odchod / dôchodok

Skorý odchod z pracovného života, resp. predčasný dôchodok zo zdravotných dôvodov je situácia, ak niekto odíde zo zamestnania predtým, ako dosiahne vek odchodu do dôchodku, kvôli zdravotnými problémom.

Statická poloha tela

Je to poloha, v ktorej zotrvávame počas dlhého časového úseku. Napríklad ak musíme dlho stáť, sedieť alebo kľačať.

Statické svalové zaťaženie

Je to úsilie, ktoré musia vynaložiť svaly na to, aby udržali telo v určitej polohe bez pohybu, napr. držať rameno v jednej polohe alebo bez pohybu, resp. stáť alebo sedieť v rovnakej polohe bez pohybu.

V

Včasná intervencia

Prijatie opatrení, ako je odborná pomoc, rýchle poukázanie k odbornému lekárovi a stanovenie diagnózy, prispôsobenie pracovného prostredia, akonáhle sa objavia symptómy. Tým sa podstatne znižuje pravdepodobnosť dlhodobej neprítomnosti zamestnanca na pracovisku. Včasnou intervenciou sa môže predísť absentizmu a znížiť náklady pre zdravotné a sociálne systémy.