Riadenie nanomateriálov na pracovisku

Image
Nanomaterials. Worker in a laboratory handling nanomaterials

Nanomateriály sú drobné, voľným okom neviditeľné čiastočky. Nachádzajú sa vo výrobkoch nášho každodenného života, ako sú potraviny, kozmetika, elektronika a lieky.

Niektoré nanomateriály sú prírodné, no iné sú vedľajším produktom ľudskej činnosti alebo sa vyrábajú na konkrétny účel. Napriek tomu, že nanomateriály majú mnoho prospešných vlastností, stále vieme len veľmi málo o ich nebezpečných účinkoch na zdravie ľudí. Preto je nevyhnutné, aby sa počas pokračujúceho výskumu osobitná pozornosť venovala riadeniu týchto materiálov.

Čo sú nanomateriály?

Mnohé organizácie sa zhodujú v definícii nanomateriálov v tom, že ide o materiály, ktoré obsahujú čiastočky s aspoň jedným vonkajším rozmerom v rozsahu 1 až 100 nanometrov (nm). Prečítajte si definíciu nanomateriálov podľa Európskej komisie.

Nanomateriály sú až 10 000-krát menšie než ľudský vlas a ich veľkosť je porovnateľná s atómami alebo molekulami. Ich názov je odvodený od ich miniatúrnej veľkosti (nanometer je 10 na mínus deviatu metra). Vlastnosti nanomateriálov sa líšia od rovnakých materiálov väčšej veľkosti nielen pre ich drobnú veľkosť, ale aj pre ďalšie fyzikálne a chemické vlastnosti, ako sú napríklad tvar a povrchová plocha. 

Pre tieto rozdiely nanomateriály ponúkajú nové a vzrušujúce príležitosti v oblastiach ako strojárstvo, informačné a komunikačné technológie, medicína, farmaceutický priemysel atď. Tieto charakteristiky, ktoré nanomateriálom udeľujú ich jedinečné vlastnosti, sú takisto zodpovedné za ich účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. 

Kde sa nanomateriály nachádzajú?

Nanomateriály sa nachádzajú v prírode napríklad ako sopečné emisie alebo môžu byť vedľajším produktom ľudskej činnosti, napríklad v motorových výfukových plynoch alebo cigaretovom dyme.  Osobitný záujem však predstavujú vyrábané nanomateriály, ktoré sa už nachádzajú v širokej škále výrobkov so širokými možnosťami využitia.

Niektoré takéto nanomateriály sa používajú už desaťročia, napríklad amorfný kremík v betóne, pneumatikách a potravinových výrobkoch. Ďalšie boli objavené len nedávno, napríklad nano oxid titaničitý ako činidlo na blokovanie ÚV žiarenia v náterových farbách a krémoch na opaľovanie, nano striebro ako antimikrobiálne činidlo v textilnom a medicínskom využití alebo uhlíkové nanorúrky, ktoré sa pre ich mechanickú silu, nízku hmotnosť, rozptyl tepla a elektrickú vodivosť používajú vo veľkom rozsahu v elektronike, akumulácii energie, štruktúrach kozmických lodí a vozidiel a v športovom náčiní. Neustále pokračuje rýchly vývoj nových generácií nanomateriálov a očakáva sa, že ich trh porastie.

Aké sú zdravotné a bezpečnostné obavy súvisiace s nanomateriálmi?

Existujú značné obavy týkajúce sa zdravotných účinkov nanomateriálov. Vedecký výbor pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká zistil, že existujú dokázané nebezpečné účinky na zdravie súvisiace s mnohými vyrábanými nanomateriálmi. Nie všetky nanomateriály nevyhnutne majú toxické účinky, popri prebiehajúcom výskume je však potrebné uplatňovať prístup na základe jednotlivých prípadov.

Najdôležitejšie účinky nanomateriálov sa zistili v pľúcach a okrem iného zahŕňajú zápal a poškodenie tkaniva, fibrózu a tvorbu nádoru. Takisto môžu mať vplyv na kardiovaskulárny systém. Niektoré typy uhlíkových nanorúrok môžu mať účinky podobné azbestu. Zistilo sa, že okrem pľúc sa nanomateriály dostanú aj do ďalších orgánov a tkanív vrátane pečene, obličiek, srdca, mozgu, kostry a mäkkých tkanív.

V dôsledku ich malej veľkosti a veľkej povrchovej plochy môžu partikulárne nanomateriály v práškovej forme predstavovať riziko výbuchu, zatiaľ čo príslušné materiály bežnej veľkosti nemusia.

Prečítajte si posudok Európskej komisie Typy a použitia nanomateriálov vrátane aspektov bezpečnosti a prehľad literatúry agentúry EU-OSHA Vystavenie nanočasticiam na pracovisku.

Ako dochádza k vystaveniu nanomateriálom na pracovisku?

Zamestnanci môžu prichádzať do kontaktu s nanomateriálmi vo fáze výroby. Mnohí zamestnanci však môžu byť vystavení nanomateriálom v rôznych fázach dodávateľského reťazca, v ktorých ani nemusia vedieť, že prichádzajú do kontaktu s nanomateriálmi, z čoho vyplýva nízka pravdepodobnosť zavedenia dostatočných opatrení na predchádzanie vystaveniu. Prečítajte si prehľad literatúry Vnímanie rizík a informovanie o rizikách v súvislosti s nanomateriálmi na pracovisku.

K vystaveniu môže preto na pracovisku dochádzať v širokej škále situácií, pri ktorých dochádza k používaniu alebo spracúvaniu nanomateriálov či narábaniu s nimi, čím sa dostanú do vzduchu a môžu sa vdychovať alebo sa môžu dostať do kontaktu s pokožkou, a to v kontextoch od zdravotnej starostlivosti alebo laboratórnych prác až po údržbové alebo stavebné práce.

Ďalšie informácie o vystavení nanomateriálom na pracovisku.

Riadenie rizík nanomateriálov na pracovisku

Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany zamestnancov sa vzťahujú na nanomateriály, hoci sa v nich tieto materiály priamo nespomínajú.  Osobitný význam majú rámcová smernica 89/391/EHS, smernica o chemických faktoroch 98/24/ES a smernica o karcinogénnych a mutagénnych látkach 2004/37/ES, ako aj právne predpisy o chemikáliách (REACH a CLP). Znamená to, že zamestnávatelia majú povinnosť posúdiť a riadiť riziká nanomateriálov pri práci. Ak sa používaniu a tvoreniu nanomateriálov nedá zabrániť alebo sa nedajú nahradiť menej nebezpečnými materiálmi a procesmi, vystavenie zamestnancov sa musí minimalizovať prostredníctvom preventívnych opatrení na základe hierarchie kontrol v tomto poradí priority:

  1. technické kontrolné opatrenia pri zdroji,
  2. organizačné opatrenia,
  3. osobné ochranné prostriedky ako posledná možnosť.

Napriek pretrvávajúcej neistote existujú veľké obavy z hľadiska nebezpečných účinkov nanomateriálov na zdravie a bezpečnosť. Preto je nevyhnutné, aby zamestnávatelia spoločne so zamestnancami postupovali v súvislosti s riadením rizík pri výbere preventívnych opatrení opatrne.

Identifikovanie nanomateriálov, ich zdrojov emisií a úrovní vystavenia môže byť náročné, sú však k dispozícii usmernenia a nástroje, ktorých cieľom je pomôcť pri riadení rizík súvisiacich s nanomateriálmi na pracovisku.

Prečítajte si konkrétnejšie poradenstvo agentúry EU-OSHA v oblasti riadení rizík nanomateriálov v odvetví zdravotnej starostlivosti a pri údržbových prácach. Aj ďalšie organizácie vytvorili materiály s užitočnými informáciami, napríklad o nanomateriáloch v stavebnom  a nábytkárskom priemysle alebo pri výskume a vývoji.

Zistite, ako iné spoločnosti riadia nanomateriály, a to v našej databáze Príklady dobrej praxe o riadení nanomateriálov na pracovisku.