Latest update: 13/12/2021

Rámcová smernica BOZP

Európska rámcová smernica o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (smernica 89/391/EHS), prijatá v roku 1989, predstavovala významný medzník v oblasti zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zaručuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia v celej Európe, pričom členské štáty môžu zachovať v platnosti uvedené opatrenia alebo zaviesť prísnejšie opatrenia.

Rámcová smernica o BOZP – smernica 89/391/EHS
z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

Niektoré ustanovenia rámcovej smernice z roku 1989 okrem iného predstavovali podnet pre tieto podstatné inovácie:

  • V súlade s dohovorom č. 155 Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa stanovil pojem „pracovné prostredie“, v ktorom sa odráža moderný prístup zohľadňujúci v tejto súvislosti technickú bezpečnosť, ako aj všeobecné predchádzanie zlému zdravotnému stavu.
  • Cieľom smernice je stanoviť rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pre všetkých pracovníkov (jedinou výnimkou sú zamestnanci v domácnostiach a určitých verejných a vojenských služieb).
  • Smernica zaväzuje zamestnávateľov, aby na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prijali vhodné preventívne opatrenia.
  • Kľúčovým prvkom, ktorý smernica zavádza, je zásada hodnotenia rizík s určením hlavných prvkov tohto procesu (napr. identifikácia nebezpečenstiev, účasť pracovníkov, zavádzanie primeraných opatrení s uprednostňovaním odstraňovania rizík pri zdroji, dokumentácia a pravidelné hodnotenie rizík na pracovisku).
  • Nová povinnosť zaviesť preventívne opatrenia nepriamo zdôrazňuje význam nových foriem riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci všeobecného procesu riadenia.

Termín na transpozíciu rámcovej smernice do vnútroštátnych právnych predpisov sa stanovil na koniec roka 1992. Odozva na transpozíciu do vnútroštátnych právnych systémov bola v rámci jednotlivých členských štátov rôzna. V niektorých členských štátoch mala rámcová smernica pre neprimerané vnútroštátne zákony závažne právne dôsledky, kým v iných nebola potrebná významná úprava.

V roku 2004 vydala Európska komisia Oznámenie o praktickom vykonávaní ustanovení niektorých smerníc, konkrétne smerníc 89/391/EHS (rámcová smernica), 89/654/EHS (pracoviská), 89/655/EHS (pracovné zariadenia), 89/656 EHS (osobné ochranné prostriedky), 90/269 EHS (ručná manipulácia s bremenami) a 90/270 (zobrazovacie jednotky) – KOM(2004)0062. V tomto oznámení sa uvádza, že sa preukázal pozitívny vplyv právnych predpisov EÚ v oblasti vnútroštátnych noriem týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci vnútroštátnych vykonávacích predpisov, ako aj v rámci praktického uplatňovania v podnikoch a inštitúciách verejného sektora.

Vo všeobecnosti sa v správe konštatovalo, že právne predpisy EÚ prispeli k upevneniu kultúry prevencie v Európskej únii, ako aj k racionalizácii a zjednodušeniu vnútroštátnych právnych systémov. V správe sa však zároveň upozornilo na rôzne nedostatky pri uplatňovaní právnych predpisov, ktoré znižujú možnosť ich úspešného vykonávania. Upozornilo sa aj na prípady začatia konaní o porušení.