Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia

V európskych smerniciach sa stanovujú minimálne požiadavky a základné zásady, ako je zásada prevencie a hodnotenia rizika, ako aj povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Cieľom súboru európskych usmernení je zjednodušiť vykonávania európskych smerníc, ako aj európskych noriem, ktoré prijímajú európske organizácie pre normalizáciu.

Ďalšie informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa nachádzajú aj na internetovej stránke Európskej komisie, GR pre zamestnanosť a sociálne veci. V Strategickom rámci EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na roky 2014 – 2020 sa vymedzujú kľúčové strategické ciele so zreteľom na zníženie miery pracovných úrazov a chorôb z povolania v EÚ.

Nasledujúce oddiely obsahujú informácie o európskych právnych predpisoch, ich vykonávaní a iných praktických dokumentoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú zoradené podľa tém.