Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia

Na základe článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bola prijatá široká škála opatrení Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Európske smernice sú právne záväzné a musia byť transponované do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov.

V európskych smerniciach sa stanovujú minimálne požiadavky a základné zásady, ako je zásada prevencie a hodnotenia rizika, ako aj povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Cieľom súboru európskych usmernení je zjednodušiť vykonávania európskych smerníc, ako aj európskych noriem, ktoré prijímajú európske organizácie pre normalizáciu.

V Strategickom rámci EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027, ktorý bol vyhlásený v rámci akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv, sa stanovujú priority a opatrenia, ktoré treba prijať v záujme zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Rámec zaujíma tripartitný prístup, pričom sa zameriava na tri hlavné ciele: predvídanie a riadenie zmien, zlepšenie prevencie a zvýšenie pripravenosti.

Ďalšie informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa nachádzajú aj na webovej stránke Európskej komisie, GR pre zamestnanosť a sociálne veci.

Nasledujúce oddiely obsahujú informácie o európskych právnych predpisoch, ich vykonávaní a iných praktických dokumentoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú zoradené podľa tém.