Kampane Zdravé pracoviská

Kampane Zdravé pracoviská sú našou hlavnou činnosťou v oblasti zvyšovania informovanosti. Je to hlavný spôsob, ako priniesť naše posolstvo na pracoviská v celej Európe.

Posolstvom kampaní Zdravé pracoviská je Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Na pomoc pri propagácii kampaní sme pre vás pripravili bezplatne dostupné praktické príručky a nástroje. V rámci každej kampane sa udeľuje aj Cena za dobrú prax a filmová cena Zdravé pracoviská.

Naše kampane sú v súčasnosti najväčšie svojho druhu vo svete. Pridajte sa k nám a využite internetový súbor nástrojov kampane BOZP na rozbehnutie svojej vlastnej kampane.

Kampane za zdravé pracoviská prebiehajú od roku 2000 pôvodne s názvom „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

Podrobnejšie informácie o kampaniach sa nachádzajú ďalej.

2023 - 2025: Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Kampaň Zdravé pracoviská v rokoch 2023 až 2025 je zameraná na zvyšovanie povedomia o vplyve nových digitálnych technológií na prácu a pracoviská, ako aj na súvisiace problémy a výhody v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytuje aj platformu na výmenu riešení dobrej praxe.

V súlade s prístupom tzv. vízie nulovej úmrtnosti, pokiaľ ide o úmrtia v súvislosti s prácou v strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027, ako aj v súlade s cieľmi európskej digitálnej stratégie, je zámerom kampane posunúť problematiku BOZP do širšej politickej rozpravy v EÚ a zohľadniť rodový rozmer a potreby osobitných skupín pracovníkov vystavených vyššiemu riziku.

Štruktúru kampane tvorí päť prioritných oblastí:

  • Práca pre digitálne platformy
  • Pokročilá robotika a umelá inteligencia
  • Práca na diaľku
  • Inteligentné digitálne systémy
  • Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie

Kampaň vychádza predovšetkým zo zistení a zdrojov z prehľadu BOZP o digitalizácii 2020 — 2023, ale zahŕňa aj výskum agentúry EU-OSHA v iných oblastiach, ako sú napríklad prognostické štúdie a prehľad o dodržiavaní predpisov v oblasti BOZP.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampaň na roky 2020 – 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.

Kampaň sa komplexne zaoberá príčinami tohto pretrvávajúceho problému. Jej cieľom je šírenie kvalitných informácií o tejto téme, podporovanie integrovaného prístupu k riadeniu tohto problému a poskytujú sa v rámci nej praktické nástroje a riešenia, ktoré môžu pomôcť na úrovni pracoviska. 

Získajte podrobnejšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky

Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí, a ochrana pracovníkov pred takýmito nebezpečenstvami si vyžaduje väčšie úsilie. Cieľom kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky na roky 2018 – 2019 bolo zvyšovanie informovanosti o nebezpečných látkach na pracovisku a rizikách, ktoré predstavujú, a vytvorenie kultúry prevencie prostredníctvom šírenia materiálov o kampani a uskutočňovania propagačných činností a činností na podporu angažovanosti. Vytvorila sa vedomostná základňa tvorená odporúčaniami, ako účinne kontrolovať nebezpečné látky vrátane informácií o existujúcom právnom a politickom rámci, riešeniach vychádzajúcich z osvedčených postupov, prostriedkoch a nástrojoch, a nápadmi na uskutočňovanie činností zameraných na úspešnú komunikáciu a zvyšovanie informovanosti.

V kampani sa venovala osobitná pozornosť zraniteľným skupinám, nahrádzaniu nebezpečných látok, karcinogénom a rakovine z povolania, ktorá predstavuje najvyšší podiel smrteľných chorôb z povolania v EÚ. V rámci odkazu kampane bude EU-OSHA aj naďalej aktívnym partnerom plánu opatrení proti karcinogénom, čo je európsky akčný program na znižovanie expozície takýmto látkam.

Získajte podrobnejšie informácie o bezpečnej kontrole nebezpečných látok na pracovisku

2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

V rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie sa propagoval význam udržateľnej práce – t. j. bezpečné a zdravé pracovné podmienky od začiatku do konca pracovného života. V dôsledku starnutia európskej pracovnej sily a zvyšovania veku odchodu do dôchodku nadobúda zaistenie bezpečných, zdravých a spravodlivých pracovných podmienok čoraz väčší význam. Ľudia vďaka nim budú môcť pracovať dlhšie a odchádzať do dôchodku v dobrom zdravotnom stave.
Kampaň upriamovala pozornosť na spôsoby riadenia BOZP v kontexte starnutia pracovnej sily a podporovala výmenu informácií a osvedčených postupov. Demografická zmena sa týka väčšiny pracovných miest v Európe. Zavedením opatrení na zabezpečenie udržateľnosti práce však podniky a organizácie môžu minimalizovať nepriaznivé vplyvy a zvýšiť produktivitu a zaistiť tak bezpečnejšiu a zdravšiu prácu pre každého. 

 Získajte podrobnejšie informácie o starnutí a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

2014 – 2015: Zdravé pracoviská bez stresu

Zlé psychosociálne pracovné prostredie môže mať závažné nepriaznivé účinky na zdravie pracovníkov.

Psychosociálne riziká sa vyskytujú na každom pracovisku, aj s obmedzenými zdrojmi sa však dajú úspešne vyhodnocovať a riadiť. Táto kampaň sa zameriavala na podporu a usmernenia pracovníkov a zamestnávateľov pri riadení stresu a psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou a propagovala využívanie praktických, ľahko používateľných nástrojov na uľahčenie dosiahnutia tohto cieľa.

 Získajte podrobnejšie informácie o psychosociálnych rizikách a strese na pracovisku

2012 – 2013: Spolupráca na prevencii rizík

Kampaň agentúry na roky 2012 – 2013 bola zameraná na prevenciu rizík. Jednoducho povedané, prevencia spočíva v riadení rizík súvisiacich s prácou s cieľom znížiť počet nehôd na pracovisku a chorôb z povolania.

Konečnú zodpovednosť za riadenie rizík nesú zamestnávatelia a vrcholový manažment, bez aktívnej účasti pracovníkov je však ich úsilie odsúdené na neúspech.

Práve z týchto dôvodov sa v rámci tejto kampane kládol osobitný dôraz na význam vedenia vrcholového manažmentu a vlastníkov v spolupráci s aktívnou účasťou pracovníkov.

Získajte podrobnejšie informácie o vedení a účasti pracovníkov

2010 – 2011: Bezpečnosť v údržbe

Údržba je veľmi bežná činnosť: je témou na každom pracovisku, vo všetkých priemyselných odvetviach a na všetkých úrovniach (nielen zamestnancov, ktorí majú v opise pracovnej náplne údržbu).

Táto kampaň poukázala na význam bezpečnej údržby ako základného osvedčeného pracovného postupu zameraného na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

A keďže jednotlivé priemyselné odvetvia sa líšia (napríklad v závislosti od konkrétneho typu používaných výrobných zariadení), stanovila zásady, ktoré sú spoločné pre bežnú údržbu všetkých rozličných pracovísk v Európe.

Ciele kampane:

  • zvyšovanie povedomia o dôležitosti údržby pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, o rizikách spojených s údržbou a o potrebe jej bezpečného vykonávania,
  • zvyšovanie informovanosti o právnej a inej zodpovednosti zamestnávateľov za vykonávanie bezpečnej údržby a o interných dôvodoch na jej vykonávanie,
  • podpora jednoduchého a štruktúrovaného prístupu k riadeniu BOZP v rámci údržby, ktorý vychádza z primeraného hodnotenia rizika („päť základných pravidiel“).

Celkovým cieľom bolo, samozrejme, pomôcť znížiť počet ľudí, ktorí v dôsledku nesprávnej alebo nedostatočnej údržby trpia zraneniami alebo zlým zdravotným stavom, a to v súčasnosti aj v budúcnosti.

Ďalšie informácie:

2008 – 2009: Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je kľúčom riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Celkovým cieľom tejto kampane bolo podporiť integrovaný prístup riadenia k posudzovaniu rizík, pomôcť organizáciám systematicky ho vykonávať a konať na základe jeho výsledkov.

Zameriavala sa na zvýšenie informovanosti o zákonných povinnostiach zamestnávateľov, ktoré majú pri hodnotení rizík, a na objasnenie postupu hodnotenia rizík. Hodnotenie rizík nemá byť zbytočne komplikované, byrokratické alebo iba úlohou odborníkov. V kampani sa propagoval jednoduchý a postupný prístup, ako aj konzultovanie a zapájanie pracovníkov.

Výsledkom tejto kampane je náš online interaktívny nástroj na posudzovanie rizík (OiRA), ktorý možno z hľadiska problému podpory bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci mikropodnikov a malých podnikov považovať za riešenie 21. storočia. Projekt OiRA má potenciál pomôcť mnohým tisíckam malých podnikov v celej EÚ posúdiť riziká jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom.

Ďalšie informácie:

2007 – 2008: Iniciatíva za zdravé pracovisko

Cieľom Iniciatívy za zdravé pracovisko bolo poskytnúť zamestnávateľom a pracovníkom v malých a stredných podnikoch (MSP) jednoduchý prístup k informáciám o tom, ako zabezpečiť, aby ich pracoviská boli bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie.

Prebiehala v dvanástich európskych členských štátoch: na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, v Poľsku, Slovenskej republike, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku, ale aj v Turecku a Chorvátsku.

Kampaň sa zameriavala na MSP s posolstvom: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Cenná pre vás. Prínos pre firmu!“

Získajte podrobnejšie informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch

2007: Obmedzte záťaž (poškodenia podporno-pohybovej sústavy)

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy postihujú svaly, kĺby, šľachy, väzy a nervy v tele a sú najčastejšou príčinou práceneschopnosti prakticky vo všetkých členských štátoch EÚ.

Cieľom tejto kampane bolo podporiť integrovaný prístup k riadeniu tohto problému s dôrazom na myšlienku, že zamestnávatelia, zamestnanci a vláda by mali spolupracovať na riešení tejto problematiky.

Kampaň zdôraznila koncepciu riadenia záťaže: poukázala napríklad nielen na prenášanie záťaže, ale aj na záťaž organizmu na základe environmentálnych faktorov a na tempo, akým sa vykonáva daná úloha.

Takisto poukázala na význam riadenia udržania, rehabilitácie a opätovného začlenenia do práce tých zamestnancov, ktorí trpia alebo utrpeli poškodenie podporno-pohybovej sústavy.

Získajte podrobnejšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

2006: Bezpečný štart – mladí zamestnanci

Táto kampaň bola zameraná na opatrenia nevyhnutné pre bezpečný a zdravý štart mladých ľudí do pracovného života.

V pracovnom prostredí s neprimeranými opatreniami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú mladí ľudia mimoriadne zraniteľní.

Mnohým nehodám a zdravotným problémom, s ktorými sa mladí pracovníci stretávajú, sa však dá predísť. Mladí ľudia sú otvorení informáciám o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a ak poznajú možné nebezpečenstvá, dokážu sa chrániť.

Táto kampaň spočívala v propagovaní informovanosti o rizikách medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi na pracovisku, ako aj na školách a vysokých školách, a cielila na oslovenie mladých ľudí, aby boli čím skôr oboznámení s kultúrou predchádzania rizikám.

Získajte bližšie informácie o mladých ľuďoch a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

2005: Obmedzte hluk!

Ohrození nie sú iba zamestnanci v odvetviach, ako je stavebníctvo či výroba. Hluk môže predstavovať problém v mnohých pracovných prostrediach, od tovární cez farmy, call centrá až po koncertné sály.

Táto kampaň sa zameriavala na problém riadenia hluku pri práci a niesla sa v duchu hesla: „Hluk pri práci vás môže stáť viac ako sluch“.

Získajte bližšie informácie o problémoch s hlukom z databázy OSHwiki

2004: Bezpečnosť v stavebníctve

Stavebníctvo patrí medzi najväčšie odvetvia v Európe.

Patrí však aj medzi odvetvia s najhoršími výsledkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo je problém, ktorý so sebou prináša strašné ľudské utrpenie a okrem toho každoročne stojí podniky a daňovníkov miliardy eur.

Táto kampaň bola navrhnutá tak, aby pomohla všetkým zainteresovaným stranám v tomto odvetví vybudovať bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovné prostredie.

Ďalšie informácie: OSHwiki

2003: Nebezpečné látky – opatrne

V celej Európe sú milióny zamestnancov vystavené nebezpečným látkam na pracovisku, pričom nedostatočná kontrola súvisiacich rizík môže poškodiť zdravie ľudí mnohými spôsobmi.

Európske právne predpisy ukladajú zamestnávateľom povinnosť riadiť riziká a k dispozícii je aj obrovské množstvo usmernení pre zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré však treba dodržiavať, ak sa má zabezpečiť ochrana zdravia pracovníkov.

Hlavným cieľom tejto kampane bolo zvýšiť informovanosť o rizikách a podnietiť opatrenia na zníženie zdravotných rizík pri používaní nebezpečných látok.

Získajte podrobnejšie informácie o bezpečnej kontrole nebezpečných látok na pracovisku

2002: Pracujem bez stresu

Stres každoročne zapríčiňuje milióny zameškaných pracovných dní.

Priveľa jeho obetí ticho trpí a primnoho podnikov si neuvedomuje, do akej miery stres poškodzuje výkonnosť podniku.

Táto kampaň bola zameraná na prevenciu a zvládanie stresu na pracovisku.

Získajte podrobnejšie informácie o psychosociálnych rizikách a strese na pracovisku

2001: Žiadny úraz je úspech

Každý rok zahynú pri nehodách na pracovisku v celej Európe tisíce ľudí a milióny úrazov končia neprítomnosťou v práci dlhšou ako tri dni.

Tento problém je mimoriadne naliehavý v malých a stredných podnikoch.

Kampaň bola zameraná na prevenciu úrazov na pracovisku.

Získajte o tejto téme podrobnejšie informácie z databázy OSHwiki

2000: Otočme sa chrbtom poškodeniam podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy patria medzi najbežnejšie ochorenia súvisiace s prácou a postihujú milióny európskych pracovníkov vo všetkých odvetviach, pričom zamestnávateľov stoja miliardy eur.

Väčšine takýchto problémov by sa však dalo predchádzať a obmedzovať ich dodržiavaním existujúcich predpisov v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci a usmernení k osvedčeným postupom.

Prvá z kampaní agentúry EU-OSHA bola zameraná na účinné riadenie rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Získajte podrobnejšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou