Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER)

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) agentúry EU-OSHA je rozsiahly výskum o tom, ako sa na európskych pracoviskách riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Tisíce podnikov a organizácií v Európe sú vyzvané, aby zodpovedali na dotazník venovaný týmto témam:

Výsledky rozhovorov doplní druhotná analýza, ktorej súčasťou budú hĺbkové štúdie zamerané na osobitné témy. Na lepšie pochopenie hlavných zistení z prieskumu sa v týchto štúdiách použijú kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy.

ESENER-3 (2019)

V roku 2019 prebieha tretí Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-3), pričom práca v teréne sa týka viac ako 45 000 organizácií vo všetkých triedach veľkosti podnikov a odvetviach činnosti v 33 európskych krajinách. 

K dispozícii sú už prvé výsledky. Ďalšie správy a vizualizácia údajov budú nasledovať v roku 2020 a v neskoršom období.

ESENER 2 (2014)

Práca v teréne pre druhú vlnu prieskumu ESENER sa uskutočnila v lete až na jeseň v roku 2014. Prieskum poskytuje neoceniteľný aktuálny obraz spôsobu riadenia rizík na pracoviskách v celej Európe, najmä pokiaľ ide o nové a vznikajúce riziká.

Upriamenie pozornosti na nové a vznikajúce riziká znamená, že vďaka odpovediam sa objasnia nedostatočne preskúmané a čoraz dôležitejšie oblasti BOZP, ako sú psychosociálne riziká, o ktoré záujem na európskych pracoviskách narastá.

Prieskum z roku 2014 je ešte podrobnejší a rozsiahlejší, ako bol prvý prieskum. Vzorka podnikov sa zväčšila o polovicu a v troch krajinách sa navýšil počet skúmaných podnikov. Prieskum ESENER-2 po prvý raz zahŕňa mikropodniky od päť do desať zamestnancov a poľnohospodárske farmy. K 31 krajinám, ktoré boli zaradené do prieskumu v roku 2009, pribudlo päť nových krajín, a to Albánsko, Island, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko.

Niektoré zo skúmaných tém:

 • poškodenia podporno-pohybovej sústavy
 • organizácia riadenia BOZP
 • prístupy k účasti zamestnancov na BOZP

ESENER poskytuje veľmi potrebné údaje tvorcom politík a výskumným pracovníkom na vnútroštátnej a európskej úrovni. Na úrovni EÚ neexistuje iný zdroj informácií o tom, ako sa riadi BOZP v podnikoch. ESENER plní kľúčovú úlohu a pomáha agentúre EU-OSHA poskytovať medzištátne porovnateľné informácie, ktoré môžu prispieť k tvorbe politík v oblasti BOZP.

Interaktívny panel prieskumu vám umožňuje vizualizovať a zdieľať údaje prieskumu ESENER.

Už k dispozícii:

Druhotná analýza tohto podrobnejšieho prieskumu zahŕňa niekoľko kľúčových oblastí a prináša tieto výstupy:

Súbor údajov z prieskumu ESENER 2014 je dostupný prostredníctvom archívu údajov Spojeného kráľovstva (UK Data Archive, UKDA) University of Essex a GESIS.

ESENER 1 (2009)

V prvom prieskume ESENER, ktorý sa uskutočnil v roku 2009, bolo zahrnutých takmer 36 000 rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi a zástupcami pre BOZP. Týkal sa všetkých členských štátov EÚ, ako aj Turecka, Nórska a Švajčiarska – spolu 31 krajín. Účastníci rozhovorov pracovali v organizáciách zo súkromného a verejného sektora s minimálne 10 zamestnancami.

Interaktívnypanel prieskumu vám umožňuje vizualizovať a zdieľať údaje prieskumu ESENER.

Pozrite si hlavné zistenia:

 • Európsky prieskum podnikov v nových a vznikajúcich rizíkách (ESENER) – Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2010): Správa v angličtine a zhrnutie v 24 jazykoch

Môžete si prevziať aj výsledky sekundárnych analýz:

 • Kvalitatívne následné vyhodnotenie prieskumu ESENER (2014): Správa a hlavné zistenia v angličtine.
 • Analýza určujúcich faktorov postupov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku vo vybraných členských štátoch EÚ (2013): správa v angličtine, zhrnutie v 8 jazykoch a príloha v angličtine
 • Zhrnutie štyroch sekundárnych analýz: Pochopenie riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, psychosociálnych rizík a účasti zamestnancov v podnikoch prostredníctvom prieskumu ESENER (2012): zhrnutie v 24 jazykoch
 • Zastúpenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a konzultácie s nimi – analýza zistení Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (2012): správa v angličtine a prílohy 1 a 2 k technickej správe v angličtine
 • Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – analýzy zistení prieskumu ESENER (2012): správa a prílohy 1 a 2 k technickej správe v angličtine
 • Riadenie psychosociálnych rizík pri práci – analýza zistení prieskumu ESENER (2012): správa a prílohy 1 a 2 k technickej správe v angličtine
 • Stimuly a prekážky v riadení psychosociálnych rizík: analýza zistení prieskumu ESENER (2012): správa v angličtine

Iné prieskumy a štatistiky o BOZP:


Súbor údajov z prieskumu ESENER 2009 je dostupný prostredníctvom archívu údajov Spojeného kráľovstva (UK Data Archive, UKDA) University of Essex a GESIS.