Zakladajúce nariadenie agentúry EU-OSHA

Právnym základom pre činnosti agentúry je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/126 zo 16. januára 2019, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94.

Prečítať si nariadenie.