Inštitúcie EÚ

Agentúra EU-OSHA je ako jedna z decentralizovaných agentúr EÚ dôležitým orgánom EÚ. Agentúra EU-OSHA však udržiava blízke formálne aj neformálne vzťahy s inštitúciami EÚ a mnohými svojimi sesterskými agentúrami, a tieto vzťahy udržiava prostredníctvom styčnej kancelárie v Bruseli.

Formálne vzťahy s inštitúciami EÚ sú udržiavané tromi spôsobmi:

  1. Agentúra EU-OSHA poskytuje informácie inštitúciám EÚ, ako aj členským štátom, sociálnym partnerom a spoločenstvu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Tieto inštitúcie patria k hlavným používateľom jej produktov a služieb.
  2. Do riadiacej rady agentúry EU-OSHA patrí Európska komisia (EK), ktorá zohráva dôležitú úlohu pri prijímaní pracovných programov a
  3. Rozpočet agentúry EU-OSHA je súčasťou všeobecného rozpočtu EÚ a je stanovený na základe všeobecného rozpočtového postupu EÚ.

Existujú aj neformálne vzťahy:

  1. Agentúra EU-OSHA vyzýva zástupcov inštitúcií, aby sa zúčastňovali na rôznych projektoch a sieťach. Úradníci EK pravidelne pomáhajú poradným alebo riadiacim výborom s projektmi agentúry EU-OSHA. Rečníci alebo účastníci z Európskej komisie, Európskeho parlamentu alebo iných orgánov EÚ sú pozývaní na konferencie agentúry EU-OSHA.
  2. Agentúra EU-OSHA spolupracuje s inštitúciami na projektoch a podujatiach, a spolu s Radou pracuje na programoch predsedníctva, poskytuje odborné poznatky, rečníkov alebo inú podporu pre podujatia predsedníctva. Agentúra EU-OSHA organizuje aj spoločné podujatia s Európskym parlamentom a
  3. Zapája sa do výborov a sietí inštitúcií EÚ, ako je Poradný výbor Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce.
  4. Agentúra EU-OSHA pravidelne informuje inštitúcie pre európsky sociálny dialóg a odvetvové výbory pre sociálny dialóg a spolupracuje s nimi.

Európska komisia

Európsky parlament

Rada EÚ