Inštitúcie EÚ

Agentúra EU-OSHA, ako jedna z decentralizovaných agentúr EÚ, je nezávislý orgán EÚ, ktorý udržiava úzke formálne aj neformálne vzťahy s inštitúciami EÚ a mnohými orgánmi a agentúrami EÚ. Styčný úrad v Bruseli zohráva významnú úlohu pri udržiavaní týchto kontaktov.

EU-OSHA poskytuje informácie inštitúciám EÚ, ako aj členským štátom, sociálnym partnerom a komunite v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Inštitúcie patria medzi hlavných používateľov jej produktov a služieb.  Formálne vzťahy zahŕňajú:

  1. EU-OSHA zohráva kľúčovú úlohu pri uplatňovaní politík EÚ v oblasti BOZP, konkrétne strategického rámca EÚ pre oblasť BOZP.
  2. Správnu radu agentúry EU-OSHA tvoria zástupcovia Európskej komisie (EK) a jeden pozorovateľ, ktorého menuje Európsky parlament (EP)
  3. Príspevok do rozpočtu EU-OSHA sa stanovuje na základe všeobecného rozpočtového postupu EÚ.
  4. Boli zavedené rôzne mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti, ktorými je zabezpečené komplexné informovanie inštitúcií o činnostiach agentúry EU-OSHA.

Pestujú sa aj neformálne vzťahy:

  1. Agentúra EU-OSHA vyzýva zástupcov inštitúcií k účasti na rôznych projektoch a sieťach. V súvislosti s projektami agentúry EU-OSHA úradníci EK pravidelne pôsobia v poradných alebo riadiacich výboroch. Na konferencie agentúry EU-OSHA sa pozývajú rečníci alebo účastníci z EK, Európskeho parlamentu alebo iných orgánov EÚ;
  2. EU-OSHA spolupracuje s inštitúciami na projektoch a podujatiach. Rade pomáha s programami predsedníctva a v rámci súvisiacich podujatí poskytuje odborné znalosti, rečníkov, moderátorov alebo iné formy podpory. Spoločné podujatia sa organizujú aj s Európskym parlamentom.
  3. Agentúra EU-OSHA sa zapája do výborov a sietí inštitúcií EÚ, ako je Poradný výbor Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce.
  4. Agentúra EU-OSHA pravidelne informuje sociálnych partnerov v rámci formálneho európskeho sociálneho dialógu a príslušné výbory pre kolektívne vyjednávanie a spolupracuje s nimi.

Európska komisia

Európsky parlament

  • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci: Agentúra EU-OSHA pravidelne predkladá správy výboru EMPL.  Často ho informuje o svojom pracovnom programe a činnostiach, ako aj prebiehajúcej spolupráci s kľúčovými poslancami Európskeho parlamentu. 

Rada EÚ

  • Rada EÚ.  Agentúra EU-OSHA systematicky spolupracuje na činnostiach Rady EÚ, najmä prostredníctvom svojej siete vnútroštátnych koordinačných stredísk a členov tripartitnej správnej rady.  Agentúra takisto poskytuje pomoc krajinám, ktoré stoja na čele rotujúceho predsedníctva Rady, a to prostredníctvom svojich národných sietí a v spolupráci so stálymi zastúpeniami pri EÚ v Bruseli.