Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom vzniku rakoviny v Európe

Keďže rakovina predstavuje približne 53 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ a v ďalších rozvinutých krajinách, spoľahlivé údaje o expozícii faktorom vzniku rizika rakoviny na pracovisku sú  pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, ako aj pre produktívne a udržateľné hospodárstvo nevyhnutné.

Agentúra EU-OSHA plánuje uskutočniť prieskum faktorov rizika vzniku rakoviny v Európe s cieľom lepšie identifikovať rizikové faktory vzniku rakoviny, ktoré sú príčinou väčšiny prípadov expozície. Prieskum sa tiež zameriava na najrozšírenejšie situácie expozície a počet, ako aj príznačné znaky pracovníkov vystavených rôznej škále faktorov rizika vzniku rakoviny vrátane azbestu, benzénu, chrómu, výfukových plynov zo vznetových motorov, niklu, oxidu kremičitého, prachu, UV žiarenia, prachu z dreva a iných. Účelom prieskumu je cielenejšie pripraviť kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti a preventívne opatrenia, ako aj prispieť k tvorbe politík založenej na dôkazoch.

Štúdia uskutočniteľnosti prieskumu na posúdenie situácií expozície pracovníkov karcinogénom vychádzajúca z úspešného austrálskeho prieskumu bola dokončená v roku 2017. Prípravná činnosť sa začne v roku 2020 a bude spočívať vo vymedzení krajín, v ktorých sa ako prvých  prieskum vykoná, a vo vykonaní prvých krokov na prípravu metodiky a prispôsobenie austrálskeho modelu európskemu kontextu.

Prečítajte si prehľad o projekte nového prieskumu

V rokoch 2021 a 2022 sa prieskum ďalej rozpracuje a vykoná, pričom uverejnenie prvých zistení je naplánované na rok 2023. V nadväznosti na vyhodnotenie v roku 2024 sa prijmú rozhodnutia s cieľom rozšíriť prieskum o viaceré krajiny a ďalšie rizikové faktory.