Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom vzniku rakoviny v Európe

Prieskum expozície pracovníkov o rizikových faktoroch rakoviny v Európe, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, sa zameriava na to, ako sú európski pracovníci vystavení výberu rizikových faktorov rakoviny. Tisícky pracovníkov zo šiestich krajín boli požiadaní, aby odpovedali na otázky zamerané na ich každodenné úlohy a prispôsobené ich súčasnému pracovnému miestu.

Keďže rakovina predstavuje približne 53 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ a v ďalších rozvinutých krajinách, spoľahlivé údaje o expozícii faktorom vzniku rizika rakoviny na pracovisku sú pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, ako aj pre produktívne a udržateľné hospodárstvo nevyhnutné.

Agentúra EU-OSHA uskutočňuje prieskum faktorov rizika vzniku rakoviny v Európe s cieľom lepšie identifikovať rizikové faktory vzniku rakoviny, ktoré sú príčinou väčšiny prípadov expozície. Prieskum sa tiež zameriava na najrozšírenejšie situácie expozície a počet, ako aj typické znaky pracovníkov vystavených rôznej škále faktorov rizika vzniku rakoviny vrátane azbestu, benzénu, chrómu, výfukových plynov zo vznetových motorov, niklu, oxidu kremičitého, prachu, UV žiarenia, prachu z dreva a iných. Účelom prieskumu je cielenejšie pripraviť kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti a preventívne opatrenia, ako aj prispieť k tvorbe politík založenej na dôkazoch.

Účelom prieskumu je aj poskytnúť informácie, ktoré by mohli v prípade potreby prispieť k aktualizácii právnych predpisov EÚ, zvýšeniu ochrany pred nebezpečnými látkami a boju proti rakovine súvisiacej s prácou, najmä pokiaľ ide o prípravu možných budúcich zmien smernice o karcinogénoch, mutagénoch a látkach poškodzujúcich reprodukciu.

Okrem toho sa očakáva, že tento prieskum prispeje ku krokom v oblasti BOZP v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine a podporí dosiahnutie jedného z kľúčových cieľov strategického rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (2021 – 2027) venovaného zlepšovaniu prevencie chorôb súvisiacich s prácou, najmä rakoviny.

Prečítajte si prehľad o projekte nového prieskumu

Fázy prieskumu

2017

Dokončila sa štúdia uskutočniteľnosti prieskumu na posúdenie expozície pracovníkov karcinogénom, ktorý vychádza z úspešného austrálskeho prieskumu s využitím inovatívneho nástroja na posúdenie expozície na pracovisku (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Začala sa prípravná činnosť spočívajúca vo vymedzení krajín, v ktorých ako prvých sa prieskum vykoná, a vo vykonaní prvých krokov na prípravu metodiky a prispôsobenie austrálskeho modelu európskemu kontextu, s využitím rovnakej aplikácie ako v austrálskom prieskume (OccIDEAS).

2021 a 2022

Prieskum sa pripravil, bol prijatý a preložený. Pilotný test sa vykonal na jar 2022. Prieskum prebieha od septembra 2022 do januára 2023 v šiestich členských štátoch EÚ: Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko a Španielsko. Vyškolení anketári sa telefonicky ozvú pracovníkom na mobilný telefón na účely vyplnenia takmer 25 000 dotazníkov.

2023 a 2024

Uverejnenie prvých zistení je naplánované na záver roka 2023. Agentúra EU-OSHA uverejní aj správu, v ktorej opíše inovačnú metodiku. Výsledky prieskumu budú doplnené sekundárnymi analýzami zahŕňajúcimi hĺbkové štúdie o konkrétnych témach. V nadväznosti na vyhodnotenie v roku 2024 sa prijmú rozhodnutia s cieľom rozšíriť prieskum o viaceré krajiny a ďalšie rizikové faktory.