E-nástroje BOZP

Image

Vývoj informačných a komunikačných technológií (IKT) viedol k vývoju čoraz väčšieho počtu online interaktívnych nástrojov (tzv. e-nástrojov) a z od tohto trendu sa neodchyľuje ani odvetvie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Mnoho subjektov v oblasti BOZP už prejavilo záujem o tieto nové technológie a možnosti, ktoré ponúkajú, a počas nedávnych rokov bolo vyvinutých množstvo elektronických nástrojov BOZP. Potreba jednoduchého a ľahkého spôsobu, ako dodržiavať právne predpisy a posilniť kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia je v ich vývoji významným stimulom – a to najmä v prípade mikropodnikov a malých podnikov (MMP).

Čo je e-nástroj?

E-nástroj je softvér, ktorý môže fungovať na internete, v počítači, na telefóne, v tablete alebo akomkoľvek inom elektronickom zariadení. Písmeno „e“ zo slova „elektronický“ slúži na odlíšenie týchto nástrojov od tradičných papierových nástrojov alebo publikácií.

Elektronické nástroje sú interaktívne. Vyžadujú si od používateľa vstupné informácie, či už vo forme znalostí (napr. vyplnením začiarkavacieho alebo dátového poľa), alebo merania prostredia (napr. merania hladiny hluku alebo svetla pomocou smartfónu). Na základe týchto vstupných údajov nástroj vyprodukuje informácie pre potreby používateľa (napr. na usmernenie používateľa v rozhodovacom procese). V tomto zmysle sa elektronický nástroj líši od statického alebo pasívneho nástroja, ako je tradičný informačný leták, kontrolný zoznam alebo elektronická príručka.

E-nástroje BOZP majú poskytovať podporu a/alebo zdroje organizáciám (najmä mikropodnikom a malým podnikom (MMP), keďže tieto podniky ich zvyčajne potrebujú najviac), aby im pomohli riadiť riziká pri práci. Elektronické nástroje môžu byť vyvinuté na najrozmanitejšie účely. Môžu byť veľmi všeobecné a určené širokému publiku, ale aj podstatne viac špecifické a adaptované. Napríklad slúžia:

 • na pomoc pri zavádzaní právnych predpisov v oblasti BOZP (hlavný subjekt BOZP si má splniť svoje zákonné povinnosti),
 • na pomoc pri propagácii kultúry prevencie (na zvyšovanie povedomia, na informačné účely),
 • na účely odbornej prípravy (napr. elektronické vzdelávanie).

Výhody e-nástrojov

Pre organizácie alebo jednotlivých používateľov elektronické nástroje BOZP:

 • zlepšujú situáciu MMP, pretože umožňujú interne predchádzať rizikám BOZP,
 • zjednodušujú podnikanie (údaje v elektronickej forme sa jednoduchšie oznamujú a analyzujú než v papierovej),
 • pomáhajú určiť nebezpečenstvá a riziká na pracovisku,
 • zjednodušujú proces hodnotenia rizík,
 • ilustrujú možné riešenia problémov v oblasti BOZP,
 • podporujú zavádzanie preventívnych opatrení na pracovisku,
 • jednoducho sa používajú, sú interaktívne a je k nim jednoduchý prístup.

Na rozdiel od papierového nástroja je používanie elektronického nástroja možné sledovať. Môžete získať spätnú väzbu o účinnosti a funkčnosti elektronického nástroja. Okrem toho sa výstupy elektronických nástrojov (napr. štatistika) dajú použiť ako ukazovatele projektu a poskytnúť anonymné údaje na monitorovanie výkonnosti politiky BOZP.

Z hľadiska sprostredkovateľov a politických činiteľov môžu elektronické nástroje pôsobiť ako nástroje zvyšovania informovanosti (napr. pri použití v súvislosti s kampaňou) a môžu mobilizovať subjekty (napr. sociálnych partnerov, inšpektoráty).

Elektronické nástroje sú atraktívne aj pre mladých ľudí (pracovníkov, študentov) a prostredníctvom online rozptylu a šírenia (internet a sociálne médiá) sa môžu dostať k najrôznejším cieľovým skupinám.

Výzvy spojené s e-nástrojmi

Pri vývoji elektronického nástroja treba zohľadniť rôzne faktory:

 • Aká technológia je potrebná? Napríklad treba zvážiť hosťovanie, rôzne zariadenia a operačné systémy.
 • Aké sú náklady na vývoj a údržbu? Náklady na vývoj elektronických nástrojov sú všeobecne nízke v porovnaní s papierovými nástrojmi (t. j. sú odbúrané náklady na tlač, distribúciu alebo skladovanie). Keďže nástroj sa neustále vyvíja, vzniká zrejmá potreba nových funkcionalít (napr. väčšej interaktivity) a ich vývoj zvyšuje náklady a predĺžuje čas vývoja. S údržbou a aktualizáciou elektronického nástroja sú takisto spojené náklady.
 • Bude nástroj internetovou aplikáciou alebo mobilnou aplikáciou? Niektoré elektronické nástroje môžu fungovať samostatne na telefóne a nevyžadujú si pripojenie k internetu, zatiaľ čo iné majú formu reagujúcej webovej lokality, ktorá si vyžaduje pripojenie k internetu. Je jednoduchšie posúdiť úspech reagujúcich webových lokalít než mobilných aplikácií, ale používateľ nemusí vždy mať pripojenie na internet. Pri rozhodovaní o type prístupu treba mať vždy na zreteli používateľa.
 • Kto má práva na e-nástroje? V tejto oblasti často vzniká neistota a ťažkosti.
 • Boli vyjasnené všetky otázky autorského práva (napr. softvér, obsah, fotografie)? Autorské právo k papierovým publikáciám nie je rovnaké ako autorské právo k elektronickým nástrojom a často sú na objasnenie týchto otázok potrebné konzultácie s právnikmi.

Aj keď údržba a udržiavanie aktuálnosti elektronických nástrojov môžu byť drahé, výmenou znalostí a spoločnými prístupmi sa dajú náklady minimalizovať.

EU-OSHA a e-nástroje

Agentúra EU-OSHA je presvedčená, že elektronické nástroje BOZP plnia veľmi dôležitú úlohu, pretože pomáhajú urobiť naše pracoviská bezpečnejšie a zdravšie. Z toho dôvodu sa agentúra venuje stimulácii vývoja nových elektronických nástrojov BOZP a podpore, propagácii a šíreniu existujúcich elektronických nástrojov. Agentúra EU-OSHA sa zameriava neziskové alebo nekomerčné elektronické nástroje BOZP, alebo na tie, ktoré sú pre koncového používateľa zadarmo.

Agentúra EU-OSHA sa zapája do vývoja e-nástrojov BOZP tak, že:

 • spája zainteresované strany (vývojových pracovníkov, pôvodcov, odborníkov, používateľov) v diskusii o potrebách a výzvach,
 • vymieňa si informácie a znalosti o spôsobe vývoja elektronických nástrojov,
 • vymieňa si osvedčené postupy v súvislosti s vývojom elektronických nástrojov,
 • identifikuje výzvy vo vývoji elektronických nástrojov,
 • podporuje výročné zasadnutia,
 • šíri informácie o tom, ako zabezpečiť prenosnosť nástrojov.

Agentúra EU-OSHA podporuje existujúce nástroje tak, že:

 • propaguje elektronické nástroje cez články OSHwiki,
 • podporuje výmenu, prijímanie a prispôsobovanie existujúcich nástrojov inými inštitúciami, organizáciami a členskými štátmi,
 • pôsobí ako krížová propagačná platforma (t. j. nástroje sú zaradené/propagované v iných projektoch alebo kampaniach).

Prečítajte si viac o podujatiach a workshopoch na tému elektronických nástrojov, ktoré uskutočňuje agentúra EU-OSHA.

Prečítajte si články na OSHwiki o elektronických nástrojoch ako sú napr. SEIRICH: nástroj na hodnotenie chemikálií v pracovnom prostredí a SUBSPORT – portál na podporu nahrádzania nebezpečných látok.