Európske normy

Harmonizovanou normou sa rozumie norma prijatá na základe požiadavky Európskej komisie niektorou z európskych organizácií pre normalizáciu – Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI).

Tzv. nový prístup predstavuje inovačný spôsob technickej harmonizácie prostredníctvom rozdelenia povinností medzi európsky zákonodarný orgán a európske normalizačné orgány.

Nový prístup vychádza z týchto základných zásad:

  • V európskych smerniciach sa vymedzujú „základné požiadavky“ na zabezpečenie vysokého stupňa ochrany zdravia, ochrany bezpečnosti spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia. Tieto smernice, pri ktorých sa uplatnil nový prístup, sa opierajú o článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 95 Zmluvy o ES), ktorým sa umožňuje prijímanie opatrení na zlepšenie voľného pohybu výrobkov.
  • Úloha vypracovať zodpovedajúce harmonizované normy, ktoré spĺňajú základné požiadavky na výrobky ustanovené smernicami, sa zverila európskym organizáciám pre normalizáciu (CEN, CENELEC a ETSI).
  • Pri výrobkoch spĺňajúcich harmonizované normy sa predpokladá, že sú v súlade so zodpovedajúcimi základnými požiadavkami (predpoklad zhody, označenie CE) a členské štáty musia akceptovať ich voľný pohyb.
  • Používanie týchto noriem je dobrovoľné. Umožňuje sa použitie alternatívnych noriem, v taktom prípade sú však výrobcovia povinní preukázať, či ich výrobky spĺňajú základné požiadavky.

Podrobné informácie o smerniciach prijatých podľa nového postupu sa nachádzajú v sekcii smernice alebo na uvedených webových stránkach Európskej komisie:

 

Odkazy na európske a medzinárodné orgány pre normalizáciu 

Vnútroštátne normalizačné orgány

Členovia výboru CEN
Krajina Inštitúcia/člen výboru CEN
Rakúsko Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgicko Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulharsko Българският институт за стандартизация (BDS)
Cyprus Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dánsko Dansk Standard (DS)
Estónsko Eesti Standardikeskus (EVS)
Fínsko Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francúzsko Association Française de Normalisation (AFNOR)
Nemecko Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grécko Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Maďarsko Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Írsko National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Taliansko Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Lotyšsko Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxembursko Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Holandsko Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Nórsko Norsk Standard (SN)
Poľsko Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalsko Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunsko Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovensko Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovinsko Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Španielsko Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švédsko Swedish Standards Institute (SIS)
Švajčiarsko Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Členovia výboru CENELEC  

Krajina Inštitúcia/člen výboru CENELEC
Rakúsko Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgicko Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulharsko Българският институт за стандартизация (BDS)
Cyprus Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dánsko Dansk Standard (DS)
Estónsko Eesti Standardikeskus (EVS)
Fínsko Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francúzsko Union Technique de l'Electricité
Nemecko Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grécko Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Maďarsko Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Írsko Electro-Technical Council of Ireland Limited
Taliansko Comitato Elettrotecnico Italiano
Lotyšsko Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxembursko Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Holandsko Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Nórsko Norsk Elektroteknisk Komite
Poľsko Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalsko Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunsko Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovensko Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovinsko Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Španielsko Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švédsko SEK Svensk Elstandard
Švajčiarsko Electrosuisse