Staňte sa mediálnym partnerom kampane Zdravé pracoviská

Naši mediálni partneri s nami spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o témach kampane, pričom na reklamu a propagáciu používajú svoje rôzne dostupné prostriedky. Našimi mediálnymi partnermi je exkluzívny tím novinárov a redaktorov z celej Európy, ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné významne sa zapojiť do kampane.

Vzhľadom na to, že celá komunikácia bude prebiehať v angličtine, hlavná kontaktná osoba by mala mať odbornú pracovnú znalosť angličtiny.

Viac informácií o prínosoch, ktoré mediálnym partnerom z partnerstva plynú, ako aj o tom, ako o toto partnerstvo požiadať, je k dispozícii v ponuke mediálneho partnerstva pre kampaň (iba v angličtine).