Kritériá účasti

Lehota na prihlásenie sa do súťaže o cenu za dobrú prax už vypršala.

Aké druhy dobrej praxe sa môžu predkladať?

Predložiť sa môžu akékoľvek príklady účinného riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík z reálneho života. Príspevky by mali jasne poukazovať na postupy dobrej praxe uplatnené na pracovisku (hypotetické príklady sa nebudú brať do úvahy) a môžu obsahovať informácie o:

 • dôkladnom hodnotení psychosociálnych rizík na pracovisku, po ktorom nasledovali praktické opatrenia zamerané na prevenciu alebo zníženie psychosociálnych rizík, ktoré sa zaviedli v rámci participatívneho prístupu;
 • organizačných opatreniach zameraných na zníženie pracovného stresu vrátane primárnej (eliminácia rizík), sekundárnej (ochrana zamestnancov pred rizikami, ktoré sa nedajú eliminovať) a terciárnej (pomoc zamestnancom, ktorí trpia v dôsledku stresu a psychosociálnych problémov) úrovne intervencie;
 • organizačných zásahoch zameraných na úlohu manažérov na vyššom a strednom stupni riadenia pri vytváraní dobrého psychosociálneho pracovného prostredia;
 • uplatňovaní holistického prístupu k otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane posudzovania a riadenia psychosociálnych rizík a podpory duševného zdravia na pracovisku;
 • vypracovaní a uplatňovaní praktických nástrojov na hodnotenie a riadenie stresu a psychosociálnych rizík na pracovisku.

Čo by mal predložený príspevok preukazovať?

Porotcovia budú hľadať dôkazy:

 • skutočného a účinného riadenia psychosociálnych rizík a pracovného stresu;
 • inovatívnych zásahov zameraných na pracovisko;
 • úspešnej realizácie zásahov;
 • reálnych a preukázateľných zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia;
 • zohľadnenia rozmanitosti pracovnej sily;
 • účinnej participácie a zapojenia zamestnancov a ich zástupcov;
 • trvalej udržateľnosti zásahu;
 • aplikovateľnosti na iné pracoviská (vrátane pracovísk v iných členských štátoch a malých či stredných podnikov);
 • aktuálnosti (zásah by sa buď mal uskutočniť nedávno, alebo by nemal byť široko publikovaný).

Intervencia by okrem toho mala splniť, v ideálnom prípade prekročiť, príslušné právne požiadavky členského štátu, v ktorom bola realizovaná. Pri opatreniach zameraných na jednotlivca, akými sú odborné prípravy, by sa tiež malo preukázať, že tvoria súčasť širšieho prístupu k riadeniu psychosociálnych rizík pri práci.

Opatrenia, ktoré sú príkladmi dobrej praxe, by nemali byť vytvorené výlučne za účelom komerčného zisku. Týka sa to výrobkov, nástrojov alebo služieb, ktoré boli, alebo by mohli byť uvedené na trh.

Kto sa môže zapojiť?

Vítané sú príspevky s príkladmi dobrej praxe od podnikov a organizácií členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, potenciálnych kandidátskych krajín a krajín Európskeho združenia voľného obchodu vrátane:

 • jednotlivých podnikov;
 • podnikov alebo organizácií, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca výrobkov, vybavenia alebo personálu;
 • poskytovateľov odbornej prípravy a vzdelávacej komunity;
 • organizácií zamestnávateľov, obchodných združení, odborových organizácií a mimovládnych organizácií;
 • regionálnych alebo miestnych preventívnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poisťovacích služieb a ďalších sprostredkovateľských organizácií;
 • oficiálnych partnerov kampane Zdravé pracoviská.

Ako sa zapojiť?

Súťaž o cenu za dobrú prax na vnútroštátnej úrovni koordinuje sieť národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA (www.healthy-workplaces.eu/fops). Podrobnosti o spôsobe, ako sa zapojiť do súťaže, vám poskytne partner siete vo vašej krajine.

Príspevky sa najskôr posúdia na vnútroštátnej úrovni. Národní víťazi budú nominovaní na účasť v celoeurópskej súťaži, v ktorej sa rozhodne o celkových víťazoch.

V prípade nadnárodnej alebo celoeurópskej organizácie a v prípade oficiálnych partnerov kampane Zdravé pracoviská je možné sa prihlásiť priamo v agentúre EU-OSHA. Podrobnosti o spôsobe, ako sa zapojiť do súťaže o cenu za dobrú prax na európskej úrovni, sú k dispozícii na adrese: gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Viac informácií v informačnom letáku Cena za dobrú prax 2014 – 2015.