Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú jedno z najčastejších ochorení súvisiacich s prácou. V celej Európe ovplyvňujú milióny zamestnancov a pre zamestnávateľov predstavujú náklady v miliardách eur. Riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy pomáha zlepšiť životy pracujúcich, ale má význam aj z podnikateľského hľadiska.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy najčastejšie postihujú chrbát, krk, ramená a horné končatiny, ale môžu postihnúť aj dolné končatiny. Zahŕňajú akékoľvek poškodenie alebo poruchu kĺbov alebo iných tkanív. Rozsah zdravotných problémov sa začína od pobolievania a drobných bolestí po závažnejšie zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú neprítomnosť v práci a liečbu. V chronickejších prípadoch môžu mať dokonca za následok zdravotné postihnutie a odchod zo zamestnania.

Medzi hlavné skupiny poškodení podporno-pohybovej sústavy patria bolesti a zranenia chrbta a poškodenie horných končatín súvisiace s prácou (bežne známe ako „zranenia z opakovaných pohybov“).

Príčiny poškodení podporno-pohybovej sústavy

Väčšina poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou sa časom zhoršuje. Spravidla neexistuje len jedna príčina poškodení podporno-pohybovej sústavy. Často ide o kombináciu rôznych faktorov. K fyzickým príčinám a organizačným rizikovým faktorom patria:

 • manipulácia s bremenami, najmä pri ohýbaní a otáčaní
 • opakované alebo prudké pohyby
 • nevhodné a statické polohy
 • vibrácie, slabé osvetlenie alebo chladné pracovné prostredie
 • práca v rýchlom tempe
 • dlhotrvajúce sedenie alebo státie v rovnakej polohe

Čoraz viac dôkazov poukazuje na prepojenie poškodení podporno-pohybovej sústavy so psychosociálnymi rizikovými faktormi (najmä v kombinácii s fyzickými rizikami) vrátane:

 • vysokého dopytu po práci alebo nízkej úrovne samostatnosti
 • nedostatočnej spokojnosti s prácou

Prevencia

Neexistuje iba jedno riešenie a v prípade nezvyčajných alebo vážnych problémov môže byť potrebná rada odborníka. Mnohé riešenia sú však jednoduché a lacné, napríklad zabezpečenie vozíka na pomoc pri manipulácii s tovarom alebo zmena umiestnenia predmetov na stole.

V záujme odstránenia poškodení podporno-pohybovej sústavy by zamestnávatelia mali používať kombináciu:

 • hodnotenia rizika: prijať holistický prístup, vyhodnotiť a riešiť celú škálu príčin (pozri v predchádzajúcom texte)
 • účasti zamestnancov: zapojiť zamestnancov a ich zástupcov do diskusií o možných problémoch a riešeniach

Prečítajte si viac o predchádzaní poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou.

Opatrenia

Preventívne opatrenia by mohli zahŕňať zmeny týkajúce sa:

 • usporiadania pracoviska: prispôsobte usporiadanie v záujme zlepšenia pracovných pozícií
 • vybavenia: uistite sa, že je ergonomicky navrhnuté a vhodné na vykonávané úlohy
 • zamestnancov: zlepšite informovanosť o rizikách, zabezpečte odbornú prípravu o dobrých pracovných metódach
 • úloh: zmeňte pracovné metódy alebo nástroje
 • riadenia: plánujte prácu tak, aby ste predišli opakovanej alebo zdĺhavej práci v nevhodných polohách. Naplánujte prestávky na oddych, striedajte pracovné miesta alebo prerozdeľte prácu.
 • organizačných faktorov: rozvíjajte politiku týkajúcu sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Monitorovanie zdravia, podpora zdravia, rehabilitácia a opätovné začlenenie zamestnancov, v prípade ktorých sa už prejavili poškodenia podporno-pohybovej sústavy, sa takisto musia zvážiť v rámci prístupu riadenia problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Európske právne predpisy

V európskych smerniciach, predpisoch členských štátov a usmerneniach o osvedčených postupoch sa už uznáva význam prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy. Relevantné smernice zahŕňajú všeobecnú tzv. rámcovú smernicu o BOZP a smernice vzťahujúce sa na tieto témy: ručné zaobchádzanie s bremenami, pracovné vybavenie, minimálne normy pre pracoviská a práca s (počítačovými) zobrazovacími jednotkami.

Európska komisia uskutočnila v roku 2007 konzultácie o možných opatreniach Spoločenstva vrátane nových právnych predpisov. Potenciálne plány boli pozastavené do ukončenia revízie smerníc EÚ v rokoch 2014 – 2015. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú takisto uznané ako priorita členskými štátmi EÚ a európskymi sociálnymi partnermi.

Agentúra EU-OSHA monitoruje výskyt, príčiny a prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Agentúra EU-OSHA podporuje aj výmenu osvedčených postupov.