Nástroj na vizualizáciu údajov Barometer BOZP

Tento nástroj je oficiálnym zdrojom informácií o stave a trendoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v EÚ.

Ukazovatele

Preskúmajte a porovnajte údaje o EÚ a jednotlivých krajinách týkajúce sa rôznych tém.

Všeobecné informácie: Dočítajte sa viac o orgánoch BOZP, hospodárskych a odvetvových profiloch a profiloch pracovnej sily.

Riadenie BOZP: Pozrite si predpisy EÚ a vnútroštátne predpisy, ktoré vám prinesú poznatky o prístupoch jednotlivých krajín k stratégiám BOZP a sociálnemu dialógu o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.

Pracovné podmienky a prevencia: Získajte podrobnejšie informácie o rizikách na pracovisku, prevencii v podnikoch, zapájaní zamestnancov, kultúre BOZP a informovanosti o ochrane zdravia.

Nehody, choroby a spokojnosť: Zistite viac o smrteľných pracovných úrazoch a pracovných úrazoch bez smrteľných následkov, chorobách alebo zraneniach súvisiacich s prácou a o tom, ako vnímajú ochranu zdravia zamestnanci.

Infraštruktúra BOZP: Získajte ďalšie informácie o štatistických údajoch, prieskumoch a výskumných kapacitách krajín v oblasti BOZP, ako aj o tom, ako krajiny presadzujú právne predpisy v oblasti BOZP. V tomto oddiele sa uvádzajú aj informácie o medzinárodných organizáciách a programoch.

Používanie nástroja na vizualizáciu údajov

Tento nástroj použite na vizualizáciu a porovnanie kvantitatívnych údajov. Opis a odkazy na ďalšie informácie týkajúce sa kvalitatívnych údajov.

Nástroj umožňuje:

  • zobraziť hlavné ukazovatele v podobe infografiky
  • porovnať vnútroštátne údaje s 1 alebo 2 inými krajinami, EÚ alebo predchádzajúcimi rokmi
  • vytvoriť alebo prevziať grafiku alebo ju exportovať vo formáte súboru Excel
  • vypracovať podrobné správy o krajine alebo správy o konkrétnych témach, napr. o vnútroštátnych stratégiách
  • zdieľať obsah priamo na sociálnych médiách

Zdroje údajov

Údaje pochádzajú z vládnych zdrojov, štatistických úradov a európskych prieskumov a výskumu:

Čo je barometer BOZP

Barometer je výsledkom spolupráce medzi agentúrou EU-OSHA, GR EMPL a jeho národnými koordinačnými strediskami. Viac informácií o metodike.

Nástroj priebežne aktualizujeme a skúmame možnosti jeho ďalšieho vývoja.

Vyskúšajte nástroj