Seminárne správy

Image
Seminar reports

Ako súčasť nášho poslania, ktorým je zvýšenie informovanosti a výmena informácií, dobrá prax a poradenstvo so širokou verejnosťou, organizujeme veľa podujatí v priebehu roka. Patria sem malé semináre, na ktorých sa stretávajú naši zainteresovaní partneri s odborníkmi na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, aby predstavili zistenia zachytené v našich publikáciách a aby o nich diskutovali, ale i podujatia na úrovni členských štátov organizované v spolupráci s našimi kontaktnými miestami, či sympóziá a veľké medzinárodné konferencie, ako sú svetový kongres alebo naše európske samity, ktorými sa uzatvárajú kampane Zdravé pracoviská.

Dokonca ani na naše najväčšie podujatia nemôžeme pozvať každého, kto by mal záujem, preto je cieľom tejto sekcie poskytnúť vám možnosť „virtuálnej“ účasti: nájdete tu prezentácie rečníkov, zhrnutie diskusií, ktoré sa konali po každej prezentácií, a celkové závery z podujatia. Keď nám to našej zdroje umožnia, budú tieto zhrnutia uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

2014 - Seminars

2012 - Seminars