Zásady vnútornej kontroly

Vnútorná kontrola sa vzťahuje na všetky činnosti bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú finančnú povahu. Je to proces, ktorý pomáha organizácii dosiahnuť jej ciele, udržiavať operačnú a finančnú výkonnosť a zároveň dodržiavať pravidlá a predpisy. Podporuje správne rozhodovanie, zohľadňuje riziká ohrozujúce dosiahnutie cieľov a prostredníctvom nákladovo efektívnych kontrol ich znižuje na prijateľnú úroveň.

Rámec vnútornej kontroly agentúry EU-OSHA je v súlade s revidovaným rámcom vnútornej kontroly Európskej komisie [C(2017) 2373 final z 19. apríla 2017]. Rámec vnútornej kontroly pozostáva z piatich zložiek vnútornej kontroly a 17 zásad. Na základe každoročného hodnotenia rizík vypracuje agentúra EU-OSHA akčný plán a pokiaľ je to možné, prijíma opatrenia na minimalizáciu rizík. 

Ďalej je uvedených päť zložiek vnútornej kontroly a 17 zásad:

Kontrolné prostredie

1. Agentúra EU-OSHA preukazuje odhodlanie presadzovať integritu a etické hodnoty.

2. Správna rada preukazuje nezávislosť od riadenia a monitoruje rozvoj a výkonnosť vnútornej kontroly.

3. Riaditeľ vytvára štruktúry, hierarchické vzťahy a stanovuje príslušné právomoci a zodpovednosti v rámci plnenia cieľov.

4. Agentúra EU-OSHA preukazuje odhodlanie prilákať, rozvíjať a udržať kompetentných jednotlivcov v súlade so svojimi cieľmi.

5. Agentúra EU-OSHA od jednotlivých zamestnancov vyžaduje, aby niesli zodpovednosť za svoje povinnosti v oblasti vnútornej kontroly v rámci plnenia cieľov. 

Hodnotenie rizík

6. Agentúra EU-OSHA špecifikuje ciele dostatočne jasne, aby bolo možné identifikovať a hodnotiť riziká súvisiace s plnením týchto cieľov.

7. Agentúra EU-OSHA identifikuje riziká ohrozujúce dosiahnutie cieľov v celej organizácii a analyzuje riziká ako základ na určenie toho, ako by sa tieto riziká mali riadiť.

8. Agentúra EU-OSHA berie do úvahy možné podvody pri hodnotení rizík ohrozujúcich dosiahnutie jej cieľov.

9. Agentúra EU-OSHA identifikuje a posudzuje zmeny, ktoré by mohli významne ovplyvniť systém vnútornej kontroly.

Činnosti kontroly

10. Agentúra EU-OSHA vyberá a rozvíja činnosti kontroly, ktoré prispievajú k zmierňovaniu rizík ohrozujúcich dosiahnutie cieľov na prijateľnú úroveň.

11. Agentúra EU-OSHA vyberá a rozvíja všeobecné činnosti kontroly v oblasti technológií na podporu dosiahnutia cieľov.

12. Agentúra EU-OSHA zavádza činnosti kontroly prostredníctvom svojich politík, v ktorých sa stanovuje, čo sa očakáva, a postupov, ktorými sa politiky zavádzajú do praxe. 

Informačné a komunikačné činnosti

13. Agentúra EU-OSHA získava alebo vytvára a používa relevantné informácie o kvalite na podporu fungovania vnútornej kontroly.

14. Agentúra EU-OSHA interne oznamuje informácie vrátane cieľov a povinností v oblasti vnútornej kontroly, ktoré sú potrebné na podporu fungovania vnútornej kontroly.

15. Agentúra EU-OSHA komunikuje s externými stranami o záležitostiach, ktoré majú vplyv na fungovanie vnútornej kontroly. 

Monitorovacie činnosti

16. Agentúra EU-OSHA vyberá, rozvíja a vykonáva priebežné a/alebo samostatné hodnotenia s cieľom zistiť, či sú zložky vnútornej kontroly zavedené a fungujú.

17. Agentúra EU-OSHA včas identifikuje nedostatky v oblasti vnútornej kontroly a oznamuje ich tým stranám, ktoré sú v prípade potreby zodpovedné za prijatie nápravných opatrení.