Normy vnútornej kontroly

Agentúra EU-OSHA používa zavedený systém noriem vnútornej kontroly v súlade s normami Komisie. V týchto normách sú stanovené jasné kritériá pre riadenie agentúry a pravidelne sa vyhodnocujú. Agentúra EU-OSHA vypracuje na základe každého hodnotenia akčný plán a prijme opatrenia na riešenie zistených nedostatkov. 

Cieľom noriem vnútornej kontroly je uistiť sa, že:

  • operačné činnosti sú účinné a efektívne
  • právne a regulačné požiadavky boli splnené
  • podávanie správ o finančnom a inom riadení je spoľahlivé
  • majetok a informácie sú zabezpečené

Bolo stanovených 16 noriem, ktoré boli zoskupené do šiestich ďalej uvedených blokov:

Poslanie a hodnoty

1. Poslanie

Význam agentúry je jasne vymedzený v aktuálnom a stručnom vyhlásení o poslaní vypracovanom z hľadiska používateľov agentúry.

2. Etické a organizačné hodnoty

Manažment a zamestnanci sú si vedomí príslušných etických a organizačných hodnôt, ktoré sú pre nich spoločné a ktoré presadzujú prostredníctvom vlastného správania a rozhodovania.

Ľudské zdroje

3. Prideľovanie zamestnancov a ich mobilita

Prideľovanie a nábor zamestnancov vychádza z cieľov a priorít agentúry. Manažment podporuje a plánuje mobilitu zamestnancov s cieľom nájsť správnu rovnováhu medzi kontinuitou a obnovou.

4. Hodnotenie zamestnancov a ich rozvoj

Výkonnosť zamestnancov sa hodnotí na základe individuálnych ročných cieľov, ktoré zodpovedajú celkovým cieľom agentúry. Na rozvoj zručností potrebných na dosiahnutie týchto cieľov sa prijímajú primerané opatrenia.

Plánovanie a proces riadenia rizika

5. Ciele a ukazovatele výkonnosti

Ciele agentúry sú jasne vymedzené a v prípade potreby aktualizované. Sú sformulované spôsobom, ktorý umožňuje monitorovať ich dosiahnutie. Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú stanovené tak, aby manažmentu pomáhali vyhodnotiť a podávať správy o pokroku dosiahnutom so zreteľom na svoje ciele.

6. Proces riadenia rizika

Proces riadenia rizika, ktorý je v súlade s platnými ustanoveniami a usmerneniami, je zahrnutý do ročného plánovania činnosti.

Prevádzky a činnosti v oblasti kontroly

7. Prevádzková štruktúra

Prevádzková štruktúra agentúry podporuje účinné rozhodovanie prostredníctvom vhodného delegovania právomocí. Riziká spojené s citlivými funkciami agentúry sú riadené prostredníctvom kontrol na zmiernenie rizík a v konečnom dôsledku aj mobilitou zamestnancov. Sú zavedené primerané štruktúry na spravovanie IT.

8. Procesy a postupy

Procesy a postupy agentúry používané na vykonávanie a kontrolu jej činností sú účinné a efektívne, primerane zdokladované a sú v súlade s platnými ustanoveniami. Obsahujú opatrenia na zabezpečenie rozdelenia povinností, na sledovanie a predchádzajúce schválenie s cieľom kontrolovať nedostatky alebo odchýlky od politík a postupov.

9. Dohľad nad riadením

Dohľad nad riadením sa vykonáva s cieľom zabezpečiť efektívnu a účinnú realizáciu činností pri súčasnom dodržiavaní platných ustanovení.

10. Kontinuita podniku

Zaviedli sa vhodné opatrenia na zabezpečenie kontinuity služby v prípade výpadku zvyčajného fungovania podniku. Zaviedli sa plány na kontinuitu podniku, aby sa zabezpečilo, že agentúra bude schopná čo najdlhšie pokračovať v prevádzke bez ohľadu na povahu vážneho výpadku.

11. Správa dokumentov

Zaviedli sa vhodné procesy a postupy, aby sa zaistila bezpečnosť a účinnosť správy dokumentov (najmä pokiaľ ide o získavanie príslušných informácií), ako aj ich súlad s platnými právnymi predpismi.

Podávanie informačných a finančných správ

12. Informácie a komunikácia

Vnútorná komunikácia umožňuje vedúcim pracovníkom a zamestnancom plniť si povinnosti efektívnym a účinným spôsobom, a to aj v oblasti vnútornej kontroly. Agentúra v prípade potreby disponuje externou komunikačnou stratégiou, na základe ktorej sa zabezpečí, že jej externá komunikácia bude účinná, zrozumiteľná a v súlade s kľúčovými posolstvami agentúry. Systémy IT používané a/alebo riadené agentúrou (v prípade, že je agentúra vlastníkom systému) sú primerane chránené pred ohrozením ich dôvernosti a integrity.

13. Účtovné a finančné výkazníctvo

Zaviedli sa primerané postupy a kontroly, aby sa zabezpečilo, že účtovné údaje a súvisiace informácie používané na vypracovanie účtovnej závierky a finančných výkazov organizácie budú presné, úplné a aktuálne.

Hodnotenie a audit

14. Hodnotenie činností

Hodnotenie výdavkových programov a nevýdavkových činností sa vykonáva na účely posúdenia výsledkov, vplyvov a potrieb, ktoré majú tieto činnosti dosiahnuť a uspokojiť.

15. Vyhodnotenie systémov interných kontrol

Manažment aspoň raz ročne vyhodnotí účinnosť kľúčových systémov vnútornej kontroly agentúry vrátane procesov, ktoré vykonávajú vykonávacie orgány.

16. Funkcia vnútorného auditu

Funkciu vnútorného auditu v agentúre EU-OSHA vykonáva vnútorný audítor Európskej komisie. Vnútorný audítor poskytuje agentúre EU-OSHA poradenstvo, pokiaľ ide o riešenie rizík, vydávaním stanovísk ku kvalite systémov hospodárenia a kontroly a poskytovaním odporúčaní na zlepšovanie podmienok realizácie operácií a na podporu riadneho finančného hospodárenia.

Zistite viac o spôsobe riadenia agentúry EU-OSHA.