Elektronický sprievodca kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Image

Elektronický sprievodca Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie poskytuje pracoviskám informácie a podporu pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v súvislosti so starnúcou pracovnou silou. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť a znalosti súvisiace so starnutím pracovnej sily, samotným procesom starnutia a jeho dôsledkami na pracovisku, a poskytnúť praktické usmernenia o tom, ako riešiť súvisiace výzvy.

Elektronický sprievodca obsahuje informácie o

  • riadení otázok týkajúcich sa veku
  • hodnotení rizika podľa veku
  • podpore ochrany zdravia na pracovisku

a iných relevantných témach pre zamestnávateľov, odborníkov v oblasti BOZP, pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov a zamestnancov.

Obsahuje aj prípadové štúdie a glosár s vysvetlením niektorých často používaných pojmov.

Prístup k elektronickému sprievodcovi