Elektronický sprievodca kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Elektronický sprievodca obsahuje informácie o

  • riadení otázok týkajúcich sa veku
  • hodnotení rizika podľa veku
  • podpore ochrany zdravia na pracovisku

a iných relevantných témach pre zamestnávateľov, odborníkov v oblasti BOZP, pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov a zamestnancov.

Obsahuje aj prípadové štúdie a glosár s vysvetlením niektorých často používaných pojmov.

Prístup k elektronickému sprievodcovi