Glosáre agentúry EU-OSHA

Viacjazyčné glosáre agentúry EU-OSHA pozostávajú z termínov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zoskupených podľa oblasti, resp. oblastí odbornosti. Slová sú zoradené v abecednom poradí spolu s vymedzeniami pojmov.

EU-OSHA pripravila tieto glosáre v rámci kampane Zdravé pracoviská na zabezpečenie konzistentného oznamovania kľúčových pojmov relevantných pre konkrétne kampane. Obsahujú určité pracovné výrazy a vymedzenia najčastejšie používaných pojmov v daných oblastiach.