Glosar

Podrobnejšie informácie o zdrojoch a vymedzeniach pojmov v slovníku pojmov z oblasti digitalizácie nájdete v tomto súbore.

a

aditívna výroba

Aditívna výroba využíva údaje, softvér na navrhovanie pomocou počítača (CAD) alebo skenery 3D objektov, ktoré usmerňujú hardvér na ukladanie materiálu vrstvu po vrstve do presných geometrických tvarov. Ako už názov napovedá, v aditívnej výrobe sa pridáva materiál na vytvorenie predmetu.
Hoci na označenie aditívnej výroby sa občas používajú termíny „3D tlač“ a „rýchle prototypovanie“, každý proces je v skutočnosti podtypom aditívnej výroby.

algoritmická transparentnosť

Algoritmická transparentnosť je zásada, podľa ktorej faktory ovplyvňujúce fungovanie algoritmov a výsledky, ktoré vytvárajú, by mali byť viditeľné alebo transparentné pre zamestnávateľov, tvorcov politík a zamestnancov, ktorí používajú, regulujú a ovplyvňujú systémy využívajúce tieto algoritmy. Na vybudovanie dôvery pracovníkov v systémy je veľmi dôležité zapojenie zástupcov zamestnancov.

algoritmické riadenie

Systém riadenia pracovníkov, pri ktorom sa na automatizované alebo poloautomatizované riadenie pracovníkov používajú jednoduché (t. j. bez
„inteligencie“) algoritmy a digitálne technológie (napr. zariadenia na monitorovanie pracovníkov, počítače alebo softvér na rozpoznávanie tváre). Poskytuje prostriedky na automatizáciu veľkého počtu úloh riadenia pracovníkov (napríklad zostavovanie harmonogramu, pracovných zmien
a monitorovanie pracovníkov prostredníctvom nositeľných zariadení). Riadenie pracovníkov založené na umelej inteligencii zahŕňa simuláciu inteligencie, ktorá je nevyhnutná na zvládnutie neistoty (napr. poskytovanie rôznych výstupov na základe zmien v prostredí), zatiaľ čo algoritmické riadenie je svojou povahou deterministické (t. j. pri rovnakom vstupe vždy poskytuje rovnaký výstup).

algoritmus

Explicitne definovaný súbor pokynov popisujúcich, ako môže počítač alebo človek vykonať akciu, úlohu či postup alebo vyriešiť problém.

analýza ľudí alebo pracovnej sily

Aplikácia riadenia pracovníkov na základe umelej inteligencie, ktorá sa používa na zlepšenie rozhodovania o aspektoch riadenia ľudských zdrojov. Využíva digitálne nástroje a údaje na meranie, vykazovanie a pochopenie výkonnosti zamestnancov.

analýza údajov

Proces získavania prehľadu a poznatkov z údajov pomocou štatistických alebo iných techník a nástrojov.

antropomorfizmus

Pripisovanie ľudských vlastností, emócií alebo zámerov iným ako ľudským subjektom (napr. robotom).

automatizácia

Používanie systémov alebo technických postupov umožňujúcich, aby zariadenie alebo systém (čiastočne alebo úplne) vykonávali funkciu, ktorú predtým vykonával, alebo prípadne by mohol vykonávať (čiastočne alebo úplne) človek.

b

bezpilotný letecký systém (UAS)

Bezpilotné letecké systémy sa skladajú z trupu lietadla a pohonnej sústavy, senzorov lietadla, diaľkového operátora, palubného počítača a ovládačov lietadla. Senzory zhromažďujú informácie o prostredí lietadla a ovládače vyvolávajú pohyb lietadla. Operátor môže prijímať informácie priamym pohľadom na lietadlo (lietaním v „priamej viditeľnosti“) alebo pohľadom na video prenášané z lietadla (lietanie v „pohľade prvej osoby“).

c

cloud

Cloud je sieť vzdialených serverov po celom svete, ktoré sú navzájom prepojené a fungujú ako jeden ekosystém. Tieto servery sú navrhnuté tak, aby ukladali a spravovali údaje, spúšťali aplikácie alebo doručovali obsah alebo službu (napríklad streamovanie videí, webovú poštu, kancelársky softvér alebo sociálne médiá). Súbory a údaje sú prístupné online
z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu.

cloud computing

Cloud computing je dostupnosť služieb umiestnených v cloude na požiadanie (napr. úložisko dát, výpočtový výkon), ktoré sa poskytujú používateľovi cez internet.

d

dekvalifikácia

Strata zručností a znalostí potrebných na výkon práce v dôsledku automatizácie.

digitálna pracovná platforma

Online zariadenie alebo trh fungujúce na digitálnych technológiách (vrátane používania mobilných aplikácií), ktoré vlastní a/alebo prevádzkuje podnik a ktoré uľahčujú zosúladenie dopytu po pracovnej sile a ponuky práce poskytovanej pracovníkom platformy. Medzi príklady platforiem patria Uber, Glovo, Wolt a Task Rabbit.

dohľad nad pracovníkmi

Podrobnejší dohľad nad pracovníkmi, ktorý presahuje rámec práce a zahŕňa činnosti, ako sú sledovanie príspevkov na sociálnych sieťach a návštev na webových sídlach s cieľom zhromaždiť čo najviac informácií o pracovníkoch. Dohľad nad pracovníkmi môže porušovať právne predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a osobných práv zamestnancov, môže vyvolávať stres a spôsobovať problémy s duševným zdravím.

dôvera

Dôveru možno definovať ako postoj, že agent [automatizačná technológia,
t. j. pokročilá robotika] pomôže dosiahnuť cieľ jednotlivca v situácii charakterizovanej neistotou a zraniteľnosťou.

e

exoskelety

Exoskelety sú nositeľné zariadenia, ktoré upravujú vnútorné alebo vonkajšie sily pôsobiace na telo, a preto zvyšujú alebo podporujú silu používateľa. V prípade pracovníkov, ktorí nosia pracovné exoskelety (aktívne alebo pasívne), možno v súvislosti s ich dlhodobým používaním identifikovať niekoľko rizikových scenárov.

f

fyzická úloha

Úloha, ktorej dokončenie si vyžaduje jeden alebo viac fyzických úkonov.

g

gamifikácia

Gamifikácia označuje vnášanie nápadov a koncepcií z hier, ako sú odmeny za míľniky, do pracovného prostredia a pracovných procesov s cieľom posunúť pracovníka smerom k správaniu, aké si zamestnávateľ praje, aby sa v konečnom dôsledku zvýšila efektivita a produktivita. Môže podporiť spoluprácu a interakciu medzi tímami, znížiť stres a zlepšiť celkovú spokojnosť zamestnancov na pracovisku.

h

hĺbkové učenie

Odvetvie strojového učenia, ktoré využíva (umelé) neurónové siete
na napodobňovanie ľudského mozgu a na zlepšenie schopností učenia umelej inteligencie.

i

inteligentné digitálne systémy

Zastrešujúci pojem označujúci systémy na monitorovanie a zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov vrátane napríklad inteligentných osobných ochranných prostriedkov (ktoré dokážu identifikovať úrovne plynov, toxínov, hladiny hluku a vysoko rizikových teplôt), nositeľných zariadení (schopných komunikovať s pracovníkmi, so senzormi, ktoré môžu byť zabudované v prilbách alebo bezpečnostných okuliaroch), mobilných alebo statických systémov, ktoré využívajú kamery a senzory (napríklad drony, ktoré efektívne dosahujú a monitorujú nebezpečné oblasti pracovísk, čím sa nevystavujú ľudia v stavebníctve a ťažobnom priemysle nebezpečenstvu).

inteligentné osobné ochranné prostriedky (OOP)

Inteligentné osobné ochranné prostriedky sú poslednou úrovňou ochrany pracovníkov pred nebezpečenstvom a používajú sa v prípadoch, keď nebezpečenstvo nemožno odstrániť alebo riziká nemožno ďalej zmierniť kolektívnymi alebo organizačnými opatreniami, technickými návrhmi alebo postupmi údržby – ide o kombináciu tradičných odevov s inteligentnými časťami, ako sú senzory, detektory, moduly na prenos dát, batérie, káble.

interakcia človek- robot

Interakcia človek-robot je štúdium interakcií medzi ľuďmi (používateľmi)
a robotmi. Interakcia človek-robot je multidisciplinárny odbor s príspevkami z oblasti interakcie človeka s počítačom, umelej inteligencie, robotiky, rozpoznávania reči a spoločenských vied (psychológie, kognitívnej vedy, antropológie a ľudských faktorov).

internet vecí (IoT)

Internet vecí je kyberneticko-fyzický systém, v ktorom sa informácie získané prostredníctvom internetu prenášajú do počítačov. Cieľom je zhromaždiť údaje o výrobných a pracovných procesoch a tieto údaje s bezprecedentnou podrobnosťou analyzovať. To znamená, že ľudia vytvárajú „všadeprítomný svet“, v ktorom budú všetky zariadenia… plne prepojené v sieti. Internet vecí pretvára našu interakciu s fyzickým svetom prostredníctvom zariadení prepojených na platforme (napríklad v cloude), ktoré adaptívne vykonávajú funkcie na základe vstupov a programovania.

k

kamery na sledovanie činností

Existujú dva typy kamier: základné systémy zaznamenávajúce iba signály, ktoré možno ukladať a/alebo aktívne monitorovať, a inteligentné systémy, ktoré používajú algoritmy na interpretáciu údajov, napríklad vo vzťahu
k prostrediu a/alebo správaniu.

kinematika

Odvetvie fyziky vyvinuté v rámci klasickej mechaniky, ktoré
opisuje geometricky možný pohyb bodov, telies (objektov) a systémov telies (skupín objektov) bez ohľadu na pôsobiace sily (t. j. príčiny a dôsledky pohybov).

kobot (kolaboratívny robot)

Druh robotov navrhnutých na vykonávanie úloh v spolupráci s pracovníkmi
v priemyselných odvetviach.

kognitívna úloha

Úloha, ktorej splnenie si vyžaduje množstvo mentálnych procesov, ako je rozhodovanie, rozpoznávanie vzorov a úlohy založené na reči alebo jazyku.

kybernetická bezpečnosť

Ochrana počítačových systémov a sietí pred zverejnením informácií
a krádežou alebo poškodením ich hardvéru, softvéru alebo elektronických údajov, ako aj pred narušením alebo nesprávnym nasmerovaním služieb, ktoré poskytujú.

m

monitorovanie pracovníkov

Prax zaznamenávania informácií o zamestnancoch, ako je ich poloha, pohoda a aktuálna úloha, s cieľom sledovať ich výkon, či dodržiavajú zásady spoločnosti, ale tiež identifikovať zdravotné problémy alebo bezpečnostné riziká. Uvádza sa, že monitorovanie pracovníkov je spojené s porušovaním právnych predpisov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a osobných práv zamestnancov, môže vyvolávať stres a spôsobovať problémy s duševným zdravím.

n

nositeľné zariadenia

Nositeľné zariadenia sú malé elektronické zariadenia so senzormi
a výpočtovou kapacitou (napr. inteligentné hodinky, dátové okuliare alebo iné zariadenia so zabudovanými senzormi alebo štítkami), ktoré možno umiestniť na rôzne časti tela a zhromažďovať údaje, ktoré sa prenášajú do iných digitálnych systémov na účely spracovania. Môžu sa používať na analýzu fyziologických a psychologických údajov, ako sú pocity, spánok, pohyby, srdcová frekvencia, telesná teplota a krvný tlak, prostredníctvom aplikácií nainštalovaných v samotnom zariadení alebo v externých zariadeniach, ako sú smartfóny pripojené ku cloudu.

nové systémy monitorovania bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Nové systémy monitorovania BOZP využívajú digitálnu technológiu
na zhromažďovanie a analýzu údajov od pracovníkov a/alebo pracovného prostredia s cieľom identifikovať nebezpečenstvá, posúdiť riziká, predchádzať škodám a/alebo minimalizovať škody a podporovať BOZP.

p

pokročilá robotika

Pod pojmom pokročilá robotika sa rozumie navrhovanie, výroba a používanie strojov, ktoré sú schopné pomocou umelej inteligencie vykonávať ťažké a zložité úlohy a komunikovať s okolitým reálnym svetom.

poloautomatizované a plne automatizované rozhodnutia

Poloautomatizované rozhodovanie označuje ľudské rozhodovanie podporované výsledkami automatizovaných počítačových algoritmov (s integráciou umelej inteligencie alebo bez nej), zatiaľ čo plne automatizované rozhodovanie znamená, že počítačové algoritmy majú pri rozhodovaní plnú autonómiu.

práca na diaľku

Práca na diaľku je akákoľvek forma organizácie práce na prácu z domu alebo všeobecnejšie mimo priestorov zamestnávateľa alebo na pevne určenom mieste. V súvislosti s tým sa pozornosť zameriava na prácu na diaľku, ktorú umožňujú digitálne technológie (napr. osobné počítače, smartfóny, laptopy, softvérové balíky a internet).

práca pre digitálne platformy

Práca pre digitálne platformy je každá platená práca poskytovaná prostredníctvom online platformy, na online platforme alebo sprostredkovaná online platformou, t. j. ide o online trh fungujúci na digitálnych technológiách, ktoré uľahčujú zosúladenie dopytu po pracovnej sile a ponuky pracovnej sily.

predikčné modely využívajúce umelú inteligenciu

Prognostické modely, ktoré využívajú umelú inteligenciu na analýzu údajov na predpovedanie rôznych faktorov súvisiacich s pracovníkmi, ako sú údaje, ktoré sa používajú na analýzu ľudí. Napríklad je s ich pomocou možné predpovedať, u ktorých zamestnancov je najpravdepodobnejšie, že pre stres, vyhorenie alebo nedostatok motivácie v blízkom čase odídu z podniku a ktorým by preto manažéri mali venovať väčšiu pozornosť.

priemyselný robot

Priemyselný robot je automaticky riadený, preprogramovateľný viacúčelový manipulátor, programovateľný v troch alebo viacerých osiach, ktorý môže byť pevný alebo mobilný.

prístup human-in- command

V rámci prístupu k digitálnej transformácii založeného na vedení človekom umelá inteligencia a digitálne technológie podporujú, ale nenahrádzajú ľudskú kontrolu a rozhodnutia alebo informácie, konzultácie a účasť pracovníkov. Vytvorenie návrhu, vývoj a používanie digitálnych systémov zameraných na človeka umožňuje ich použitie na podporu pracovníkov, pričom človek má nad nimi naďalej kontrolu.

r

rádiofrekvenčná identifikácia (RFID)

RFID je „bezdrôtová senzorová technológia, ktorá je založená na detekcii elektromagnetických signálov, [ktorá] zahŕňa tri komponenty: anténu alebo cievku, vysielač s prijímačom (s dekodérom) a transpondér (RF značku). […]
Anténa vysiela rádiové signály, ktoré aktivujú značku, aby sa načítali
a zapísali údaje.“

rekvalifikácia

Proces získavania/osvojovania si nových zručností.

riadenie pracovníkov založené na umelej inteligencii

Označuje systém riadenia pracovníkov, ktorý zhromažďuje údaje, často
v reálnom čase, o pracovisku, pracovníkoch a práci, ktorú vykonávajú. Tieto údaje sa potom vkladajú do modelu založeného na umelej inteligencii, ktorý prijíma automatizované alebo poloautomatizované rozhodnutia alebo poskytuje informácie osobám s rozhodovacou právomocou o otázkach súvisiacich s riadením pracovníkov.

s

skreslenie údajov

K skresleniu údajov dochádza, keď údaje systematicky obsahujú určité typy chýb, pre ktoré majú niektoré prvky v súbore údajov väčšiu alebo menšiu váhu a/alebo zastúpenie než iné. Dôvodom, prečo systémy zhromažďujú
a vytvárajú skreslené údaje, môžu byť sociálno-kultúrne predsudky
a presvedčenie programátorov alebo vývojárov softvéru.

softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) je integrovaný informačný systém pre riadenie, ktorý sa používa na zostavovanie harmonogramov, plánovanie a kontrolu činností v oblasti predaja a predpredajných činností v rámci organizácie. Systémy CRM pozostávajú z hardvéru, softvéru a nástrojov na vytváranie sietí, ktoré sa používajú na zlepšenie sledovania zákazníkov
a komunikácie s nimi.

strojové učenie

Strojové učenie je odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá tým, ako sa počítače môžu učiť, rozvíjať sa a samostatne sa zlepšovať na základe údajov bez ľudského zásahu.

u

umelá inteligencia

Umelou inteligenciou sa označujú systémy, ktoré vykazujú inteligentné správanie analyzovaním svojho prostredia a prijímaním opatrení (s určitou mierou autonómie) na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Systémy založené na umelej inteligencii môžu byť založené výlučne na softvéri a môžu pôsobiť vo virtuálnom svete (napr. hlasoví asistenti, softvér na analýzu obrazu, vyhľadávacie nástroje, systémy na rozpoznávanie reči a tváre) alebo môže byť umelá inteligencia zabudovaná do hardvérových zariadení (napr. pokročilé roboty, autonómne automobily, drony alebo aplikácie internetu vecí).

umelá inteligencia

Umelou inteligenciou sa označujú systémy, ktoré vykazujú inteligentné správanie analyzovaním svojho prostredia a prijímaním opatrení (s určitou mierou autonómie) na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Systémy založené na umelej inteligencii môžu byť založené výlučne na softvéri a môžu pôsobiť vo virtuálnom svete (napr. hlasoví asistenti, softvér na analýzu obrazu, vyhľadávacie nástroje, systémy na rozpoznávanie reči a tváre) alebo môže byť umelá inteligencia zabudovaná do hardvérových zariadení (napr. pokročilé roboty, autonómne automobily, drony alebo aplikácie internetu vecí).

v

veľké dáta

Súbory údajov charakterizované objemom (veľký rozsah), rýchlosťou (neustále rastúce) a rozmanitosťou (štruktúrovaná a neštruktúrovaná forma, ako sú texty), ktoré často používajú zariadenia umelej inteligencie.

virtuálna realita
a rozšírená realita

Virtuálna realita je počítačom generovaný scenár, ktorý simuluje zážitok z reálneho sveta, zatiaľ čo rozšírená realita kombinuje zážitky z reálneho sveta s počítačovo generovaným obsahom. Rozšírenú realitu možno definovať ako komplexnú technológiu, ktorá stiera hranice medzi realitou
a virtuálnym svetom a zlepšuje interakciu používateľa s prostredím. V praxi používatelia rozšírenej reality nasmerujú svoje zariadenia (smartfóny, nositeľné zariadenia atď.) na konkrétny obraz, ktorý sa získa a spracuje
na vytvorenie projekcií (2D alebo 3D), s ktorými môže používateľ interagovať.

z

zvyšovanie kvalifikácie

Proces získavania/osvojovania si ďalších nových zručností.