Národné kontaktné miesta

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je sieťovou organizáciou s „kontaktným miestom“ v každom členskom štáte, ako aj v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách. Takýmto spôsobom môže byť agentúra EÚ-OSHA úspešnejšia pri vytváraní zdravších, bezpečnejších a produktívnejších pracovísk prostredníctvom rozsiahlejšieho zdieľania informácií.

Kontaktné miesta, ktoré vymenúva každá vláda za oficiálneho zástupcu agentúry EÚ-OSHA v danej krajine, sú zvyčajne príslušné vnútroštátne úrady pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a pôsobia ako základní prispievatelia k realizácii pracovných programov agentúry EÚ-OSHA.

Každé kontaktné miesto riadi svoju vlastnú tripartitnú sieť pozostávajúcu z vládnych orgánov a zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov. Táto sieť prispieva k činnostiam agentúry EÚ-OSHA a predstavuje mechanizmus na poskytovanie produktov a informácií zainteresovaným stranám na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho sa kontaktné miesta aktívne podieľajú na plánovaní a realizácii kampaní agentúry EÚ-OSHA, ako aj na nominovaní národných expertov do skupín a na semináre agentúry.