Montenegro

Dohľad nad vykonávaním zákona o bezpečnosti pri práci (úradný vestník Čiernej Hory, č. 79/04), prijatých nariadení založených na podobných a iných opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti pri práci, vykonáva ministerstvo práce a sociálnych vecí Čiernej Hory, a to prostredníctvom inšpektorátu práce, ak sa  zákone neustanovuje, že dohľad nad vykonávaním takýchto nariadení v osobitných činnostiach vykonávajú iné orgány. Útvar pre činnosti inšpektorátu práce je neoddeliteľnou súčasťou inšpektorátu práce. Tento útvar vedie hlavný inšpektor práce. Úradníkmi tohto útvaru sú inšpektori práce, ktorí vykonávajú dohľad nad zamestnaneckými vzťahmi, ako aj inšpektori práce, ktorí vykonávajú dohľad nad činnosťami v oblasti bezpečnosti pri práci. Okrem povinností a oprávnení ustanovených v zákone je inšpektor práce pre bezpečnosť pri práci povinný a oprávnený počas výkonu dohľadu : • preskúmať všeobecné zákony, kolektívne zmluvy, pracovné zmluvy, rozhodnutia, osvedčenia a ďalšie jednotlivé akty, záznamy a ďalšie dokumenty v oblasti bezpečnosti pri práci,
 • prešetriť závažné osobné zranenia pri práci, hromadné nehody a prípady smrteľných nehôd. Okrem činností útvaru bola na tripartitnom základe a v súlade so zákonom o sociálnej rade (úradný vestník Čiernej Hory, č. 16/07) zriadená sociálna rada, ktorá prebrala úlohu hospodárskej a sociálnej rady, ktorá mala tzv. štruktúru tripartity plus a jej súčasťou boli aj mimovládne organizácie. Tento útvar sa zaoberal otázkami bezpečnosti pri práci a nedávno sa súčasťou sociálnej rady stalo pracovné lekárstvo. Na konci roka 2009 bola spolu s akčným plánom na vykonávanie prijatá stratégia na zlepšenie ochrany zdravia zamestnancov a bezpečnosti pri práci v Čiernej Hore na obdobie 2010  - 2014. Sociálnymi partnermi, okrem vlády Čiernej Hory, sú zástupcovia odborových zväzov zamestnancov v

  Čiernej Hore a zástupcovia odborových zväzov zamestnávateľov v

  Čiernej Hore. Významnú úlohu v rámci systému bezpečnosti pri práci zohráva fond penzijného poistenia a poistenia v invalidite a fond zdravotného poistenia, v ktorom musia byť poistení všetci zamestnanci a ktorý je zodpovedný za to, že na požiadanie poskytuje ministerstvu práce a sociálnych vecí údaje o pracovných úrazoch, chorobách z povolania, ochoreniach súvisiacich s prácou a postihnutiach súvisiacich s prácou, a to každý mesiac za každý kalendárny rok, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. Súčasťou systému bezpečnosti pri práci v

  Čiernej Hore sú aj poverené organizácie pre činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré sú právnické alebo fyzické osoby s kvalifikáciou v oblasti ľudských zdrojov, organizačných, technických a iných podmienok ustanovených ministerstvom práce a sociálnych vecí na plnenie týchto úloh:

 1. preskúmanie (hodnotenie) technickej dokumentácie na určenie podmienok vhodnosti preventívnych opatrení v oblasti bezpečnosti pri práci, technických nariadení a noriem, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ochrany zamestnancov v budovách s komplexnou technickou dokumentáciou pre pracovné postupy, ktoré sa majú vykonávať,
 2. kvalifikácia a kontrola kvalifikácie v oblasti bezpečnosti zamestnancov pri práci,
 3. pracovné činnosti podľa článku 36 zákona o bezpečnosti práci,
 4. príprava činnosti v oblasti hodnotenia rizík spolu s návrhom opatrení na odstránenie týchto rizík,
 5. pravidelné prehliadky a testovanie zariadení, osobného vybavenia a vybavenia na zaistenie bezpečnosti pri práci,
 6. pravidelné prehliadky a testovanie elektrických a iných zariadení a
 7. prskúmanie pracovných podmienok (nepriaznivé fyzické, chemické a biologické podmienky, osvetlenie a mikroklíma).

Takisto je potrebné uviesť oprávnené zdravotnícke inštitúcie, mimovládnu organizáciu s názvom Združenie pre bezpečnosť pri práci v Čiernej Horea poisťovacie spoločnosti.


Focal points' contact details