Poľsko

Základným právnym aktom, v ktorom sa ustanovuje právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky v Poľsku, je Ústava Poľskej republiky. Spôsob uplatňovania tohto práva je ustanovený zákonom, konkrétne Zákonníkom práce. Základné ustanovenia kódexu v oblasti BOZP sa nachádzajú v časti X kódexu, o BOZP, v časti VII o ochrane žien pri práci a v časti IX o ochrane mladých ľudí pri práci. Organizačný systém ochrany práce je možné rozdeliť na národný a základný.Súčasťou národného systému je parlament, vláda a ďalšie štátne úrady, štátne dozorné a kontrolné orgány, ktoré plnia rôzne úlohy. Medzi dozorné a kontrolné orgány patrí Národný inšpektorát práce, Národný inšpektorát ochrany zdravia, Úrad technickej kontroly a súdy a prokuratúra. Významnú úlohu v rámci organizačného systému BOZP plní Rada pre ochranu práce, ktorá pôsobí v rámci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) a vykonáva dohľad nad Národným inšpektorátom práce (ďalšie informácie sa nachádzajú na adrese: http://www.ciop.pl/15845.html).


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl