You are here

Poľsko

Základným právnym aktom, v ktorom sa ustanovuje právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky v Poľsku, je Ústava Poľskej republiky. Spôsob uplatňovania tohto práva je ustanovený zákonom, konkrétne Zákonníkom práce. Základné ustanovenia kódexu v oblasti BOZP sa nachádzajú v časti X kódexu, o BOZP, v časti VII o ochrane žien pri práci a v časti IX o ochrane mladých ľudí pri práci. Organizačný systém ochrany práce je možné rozdeliť na národný a základný.Súčasťou národného systému je parlament, vláda a ďalšie štátne úrady, štátne dozorné a kontrolné orgány, ktoré plnia rôzne úlohy. Medzi dozorné a kontrolné orgány patrí Národný inšpektorát práce, Národný inšpektorát ochrany zdravia, Úrad technickej kontroly a súdy a prokuratúra. Významnú úlohu v rámci organizačného systému BOZP plní Rada pre ochranu práce, ktorá pôsobí v rámci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) a vykonáva dohľad nad Národným inšpektorátom práce (ďalšie informácie sa nachádzajú na adrese: http://www.ciop.pl/15845.html).


Kontaktné údaje kontaktných miest

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Poľsko
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
E-mailová adresa: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl