Cyprus

Národným kontaktným miestom na Cypre je oddelenie inšpekcie práce.Oddelenie pôsobí pod vedením ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia. Hlavným cieľom oddelenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zabezpečovanie vhodných a primeraných úrovní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na odstránenie alebo výrazné zníženie výskytu pracovných úrazov a chorôb z povolania a ochrana verejnosti pred rizikami vznikajúcimi pri pracovných činnostiach.Oddelenie v postavení kontaktného miesta zodpovedá za organizáciu vnútroštátnej informačnej siete a zúčastňuje sa na príprave a realizácii pracovného programu agentúry. Vnútroštátna informačná sieť pozostáva zo sociálnych partnerov a z ďalších organizácií, ktoré majú osobitné záujmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Oddelenie sa zúčastňuje na organizovaní Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, otvára Európsku súťaž dobrej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oddelenie sa tiež aktívne zúčastňuje na rokovaniach kontaktných miest a riadiacej rady agentúry, ako aj na zasadnutiach expertných skupín.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy