You are here

Cyprus

Národným kontaktným miestom na Cypre je oddelenie inšpekcie práce.Oddelenie pôsobí pod vedením ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia. Hlavným cieľom oddelenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zabezpečovanie vhodných a primeraných úrovní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na odstránenie alebo výrazné zníženie výskytu pracovných úrazov a chorôb z povolania a ochrana verejnosti pred rizikami vznikajúcimi pri pracovných činnostiach.Oddelenie v postavení kontaktného miesta zodpovedá za organizáciu vnútroštátnej informačnej siete a zúčastňuje sa na príprave a realizácii pracovného programu agentúry. Vnútroštátna informačná sieť pozostáva zo sociálnych partnerov a z ďalších organizácií, ktoré majú osobitné záujmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Oddelenie sa zúčastňuje na organizovaní Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, otvára Európsku súťaž dobrej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oddelenie sa tiež aktívne zúčastňuje na rokovaniach kontaktných miest a riadiacej rady agentúry, ako aj na zasadnutiach expertných skupín.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1493 Nicosia
Cyprus
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
E-mailová adresa: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy