Albánsko

Po podpísaní Dohody o stabilizácii a pridružení (SAA) v júni 2006 sa Albánsko stalo súčasťou procesu stabilizácie a pridruženia. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, podarilo sa tomto rámci dosiahnuť významný pokrok. Vláda navrhla tzv. národnú stratégiu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorú následne schválil parlament.Bol vypracovaný návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a očakáva sa, že ho parlament schváli. Medzi orgánmi, ktoré pôsobia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa vytvorila koordinácia a došlo k posilneniu sociálneho dialógu.Účasť Albánska v sieti Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) je veľmi dôležitá z hľadiska fungovania vnútroštátneho systému v oblasti BOZP, rovnako ako podpora agentúry vo vzťahu k vnútroštátnemu koordinačnému stredisku.Vnútroštátne koordinačné stredisko plní štyri strategické úlohy: organizácia národnej siete, účasť na poradných postupoch agentúry, správa webovej stránky vnútroštátneho koordinačného strediska a organizácia kampane s názvom Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al