Holandsko

V Holandsku nesú základnú zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci podniku zamestnávateľ a zamestnanci. Vyžaduje sa od nich, aby sa dohodli na pracovných podmienkach a pri navrhovaní príslušných opatrení týkajúcich sa BOZP ich podporujú odborové zväzy a organizácie daného odvetvia. Novinkou v oblasti BOZP v Holandsku je, že dohody dosiahnuté medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v istom odvetví sú predmetom tzv. vyhlásenia o zámeroch. Je to zbierka opatrení a riešení na dodržiavanie predpisov, z ktorých si podniky daného odvetvia môžu vybrať.Vláda (ministerstvo práce a sociálnych vecí) dáva podnikom voľnejšiu ruku v spôsobe, akým sa usilujú propagovať dobré pracovné podmienky. Základom predpisov je tzv. Arbowet (akt o pracovných podmienkach) a k nemu patria Arbobesluit (výnos o pracovných podmienkach) alebo Arboregeling (predpisy o pracovných podmienkach - úplné znenie). Na dodržiavanie právnych predpisov dohliada inšpektorát práce, pričom dôležitú úlohu tu zohrávajú vyhlásenia o zámeroch. Koordinačné stredisko je miestom, kde sa zhromažďujú znalosti, informácie a skúsenosti. Zástupcovia organizácií zamestnávateľov, zamestnancov a odborových zväzov tu spoločne pracujú na tom, aby sa informácie o BOZP prichádzajúce z Európy stali dostupné a zrozumiteľné pre všetkých. Koordinačné stredisko spravuje organizácia pre aplikovaný výskum v oblasti kvality života (TNO).Podrobnejšie informácie o holandskom systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v angličtine a holandčine) sa nachádza na webovej stránke holandského koordinačného strediska.


Focal points' contact details