Česká republika

V Českej republike spadá bezpečnosť, ochrana zdravia a spokojnosť pri práci primárne do kompetencií Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré takisto zabezpečuje dialóg so sociálnymi partnermi a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky. V obmedzenej miere patrí táto problematika aj do pôsobnosti Českého banského úradu a Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť.


Inšpekcia práce, ktorou je Štátny úrad inšpekcie práce, so svojimi krajskými inšpektorátmi presadzuje dodržiavanie noriem v oblasti bezpečnosti pri práci a pracovných podmienok. Štátny orgán ochrany zdravia pri práci, ktorý je súčasťou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, zodpovedá za presadzovanie noriem v oblasti ochrany zdravia pri práci. Český banský úrad presadzuje dodržiavanie noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v ťažobnom priemysle a pri používaní výbušnín. Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť zodpovedá za regulačné záležitosti pri riešení otázok súvisiacich s ionizujúcim žiarením.


Tripartitná rada pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá je poradným orgánom českej vlády, koordinuje činnosti mnohých štátnych orgánov a sociálnych partnerov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predsedom rady je minister práce a sociálnych vecí.


Koordinačné stredisko v Českej republike koordinuje a riadi vnútroštátnu sieť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výskumný ústav bezpečnosti práce (VUBP) a Štátny zdravotný ústav (SZU) tvoria vedomostné centrá v oblasti spokojnosti pri práci. Zhromažďujú informácie o bezpečnosti, ochrane zdravia a spokojnosti pri práci a vykonávajú výskum v tejto oblasti.


Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz