Slovinsko

V Slovinsku patria otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do kompetencií ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí a ministerstva zdravotníctva. Tieto dve ministerstvá sledujú a hodnotia situáciu v tejto oblasti a na základe dosiahnutých výsledkov vypracúvajú návrhy právnych predpisov a riešení s cieľom harmonizovať legislatívu v oblasti BOZP tak, aby vyhovovala normám. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov v tejto oblasti vykonáva slovinský inšpektorát práce.Pod záštitou ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí, ktoré je súčasne národným kontaktným miestom agentúry EU-OSHA, pôsobí národná sieť, v rámci ktorej spolupracujú zástupcovia vlády, odborov a zamestnávateľských organizácií, odborníci a výskumní pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného lekárstva. Národná sieť je venovaná predovšetkým podpore kultúry bezpečnosti a šíreniu informácií o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Podrobnejšie informácie o aktivitách národného kontaktného miesta a o národnej sieti sa nachádzaju na http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovinsko
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-mailová adresa: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si