Slovinsko

V Slovinsku patria otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do právomoci ministerstva práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí a ministerstva zdravotníctva. Tieto dve ministerstvá sledujú a hodnotia situáciu v uvedenej oblasti a na tomto základe vypracúvajú predpisy a riešenia s cieľom dosiahnuť štandardizovanú úpravu v oblasti BOZP. Kontrola vykonávania právnych predpisov v tejto oblasti spadá pod kompetenciu Inšpektorátu práce Slovinskej republiky.

Pod záštitou ministerstva práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, ktoré je súčasne národným kontaktným miestom agentúry EU-OSHA, pôsobí aj národná sieť. Zaisťuje spoluprácu zástupcov vlády, odborov a zamestnávateľských organizácií, odborníkov a výskumných pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného lekárstva. Národná sieť sa angažuje predovšetkým v presadzovaní kultúry bezpečnosti.

Podrobnejšie informácie o aktivitách národného kontaktného miesta a o národnej sieti sa nachádzaju na http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si