Bulharsko

V Bulharskej republike zodpovedá za verejnú politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rada ministrov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí vyvíja, koordinuje a realizuje verejnú politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ministerstvo zdravotníctva riadi a koordinuje činnosti v oblasti ochrany a podpory ochrany zdravia pri práci. Výkonná agentúra generálneho inšpektorátu práce je orgánom zodpovedným za celkový dohľad nad dodržiavaním zákonníka práce s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj za uplatňovanie podmienok zamestnávania. Národný inštitút pre sociálnu bezpečnosť zabezpečuje monitorovanie vedeckých stanovísk týkajúcich sa pracovných možností, vyšetruje úrazy spojené s prácou a spravuje databázu o týchto úrazoch.Vnútroštátna politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vyvíja a realizuje na základe trojstrannej spolupráce na vnútroštátnej, odvetvovej a regionálnej úrovni. Národná rada pre pracovné podmienky je stálym orgánom zodpovedným za koordináciu, poradenstvo a spoluprácu, pokiaľ ide o rozvoj a realizáciu politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vnútroštátnej úrovni. Vo všetkých miestnych správnych oblastiach pôsobia regionálne rady, ktorých úlohou je zabezpečiť trojstrannú spoluprácu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo všetkých podnikoch takisto existujú výbory pre pracovné podmienky, v rámci ktorých sa môže uskutočňovať dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg