You are here

Maďarsko

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci spadá do kompetencií ministerstva sociálnych vecí a zamestnanosti. Maďarský inšpektorát práce pod vedením ministerstva sleduje dodržiavania predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovno-právnych predpisov.Maďarský inšpektorát práce aktívne prispieva k príprave a vypracovaniu predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho je národným kontaktným miestnom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a v jeho mene spolupracuje so sociálnymi partnermi.Ústredie Maďarského inšpektorátu práce má sídlo v Budapešti a pomáha mu sedem regionálnych inšpektorátov práce. Popri kontrole sa inšpektoráty práce zaoberajú celým radom poradenských činností. Samostatná organizácia (maďarský Banský a geologický úrad) kontroluje bezpečnosť na banských pracoviskách.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministry for National Economy - Dep. of Labour Inspection OSH
Kálmán I.u.2.
1054 Budapest
Maďarsko
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-mailová adresa: katalin [dot] balogh [at] ngm [dot] gov [dot] hu