Maďarsko

Maďarská vláda poverila ministra pre politiku zamestnanosti a okresné úrady, ktoré sú pobočkami úradov hlavného mesta/krajov, vykonávaním správnych povinností ako orgány zaoberajúce sa otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Okresné úrady, ktoré sú pobočkami úradov hlavného mesta/krajov, sú územnými orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú inšpekcie BOZP, pričom odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ministerstva financií okrem iného poskytuje usmernenia pre orgány vykonávajúce inšpekcie BOZP a aktívne prispieva k príprave a vypracovaniu právnych predpisov v oblasti BOZP. Okrem toho odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spravuje národné kontaktné miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a v tejto súvislosti spolupracuje so sociálnymi partnermi.

Osobitná organizácia (Maďarská banícka a geologická služba) vykonáva kontrolu bezpečnosti pracovísk, ktoré súvisia s ťažobnou činnosťou.

Focal points' contact details