Maďarsko

Maďarská vláda poverila ministra pre politiku zamestnanosti a okresné úrady, ktoré sú pobočkami úradov hlavného mesta, resp. krajov, vykonávaním správnych povinností ako orgány zaoberajúce sa otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Okresné úrady, ktoré sú pobočkami úradov hlavného mesta, resp. krajov, sú orgánmi štátnej samosprávy, ktoré vykonávajú inšpekcie BOZP, pričom odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ministerstve národného hospodárstva okrem iného poskytuje usmernenia pre orgány vykonávajúce inšpekcie BOZP a aktívne prispieva k príprave a vypracovaniu právnych predpisov v oblasti BOZP. Okrem toho odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spravuje národné kontaktné miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a v tejto súvislosti spolupracuje so sociálnymi partnermi.

Osobitná organizácia (Úrad pre dohľad nad regulovanými činnosťami) vykonáva kontrolu bezpečnosti pracovísk, ktoré súvisia s ťažobným priemyslom.

Focal points' contact details