Francúzsko

Francúzsky systém na predchádzanie rizík pri práci tvorí:  • ministerstvo práce, ktoré vypracúva a realizuje francúzsku politiku bezpečnosti a zdravia pri práci a podnecuje dialóg medzi sociálnymi partnermi v rámci rady COCT (Conseil d’orientation sur les conditions de travail - Rada pre orientáciu v oblasti pracovných podmienok),
  • orgány sociálneho zabezpečenia, ktoré prispievajú k predchádzaniu rizík pri práci a poukazujú na oblasť pracovných úrazov a chorôb z povolania. Systém sa financuje výlučne z odvodov zamestnávateľov a spravujú ho sociálni partneri. Podporuje ho národná nemocenská poisťovňa pre zamestnancov a regionálne nemocenské poisťovne,
  • organizácie vedeckého, výkonného alebo medicínskeho zamerania, poverené prevenciou, predvídaním, skúmaním a manažmentom rizík pri práci. Hlavnou z nich je Francúzska agentúra pre bezpečnosť verejného zdravia na pracoviskách, ktorá sa podieľa na zlepšovaní povedomia o predchádzaní rizík pri práci. Národná agentúra pre zlepšovanie pracovných podmienok má funkciu poradného orgánu pre podniky a pôsobí v oblasti konkrétnej prevencie rizík na pracovisku,
  • a služby pracovného lekárstva zabezpečované jedným alebo viacerými pracovnými lekármi, ktorí sa zameriavajú výlučne na prevenciu a ktorých poslaním je predchádzať negatívnym dosahom na zdravie zamestnancov vyplývajúcim z ich práce alebo pracovného prostredia.

Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministère du Travail
39-43 quai André Citröen
75739 Cedex 15 Paris
Francúzsko
Contact person:
Lucie MEDIAVILLA
Tel: +33 1 44 38 25 08
E-mailová adresa: lucie [dot] mediavilla [at] travail [dot] gouv [dot] fr