Estónsko

Hlavný dokument, ktorým sa upravuje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Estónsku, je predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prijatý estónskym parlamentom (tzv. Riigikogu), na ktorý sa vzťahuje niekoľko schválených súvisiacich nariadení vlády a ministerstva sociálnych vecí (samotný predpis nadobudol účinnosť 26. júla 1999).V systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Estónsku je výkonným orgánom ministerstvo sociálnych vecí, ktoré reguluje celú oblasť, pričom sa dve z jeho sekcií (útvar pre rozvoj pracovného života a útvar pre starostlivosť o zdravie) priamo podieľajú na tvorbe politiky v oblasti BOZP a v súvisiacich oblastiach. Estónske národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA pracuje v rámci ministerstva sociálnych vecí (útvar pre rozvoj pracovného života). V súčasnosti národné kontaktné miesto zahŕňa 16 vládnych a mimovládnych inštitúcií.Národné kontaktné miesto pôsobí ako zástupca agentúry v Estónsku a je sprostredkovateľským orgánom medzi agentúrou a členským štátom v príslušných činnostiach, ako aj koordinačným centrom pre aktivity na vnútroštátnej úrovni. Poslaním kontaktného miesta je poskytovať tak na vnútroštátnej úrovni, ako i na úrovni EÚ, zrozumiteľné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predovšetkým o dobrej praxi a európskych kampaniach. Národné kontaktné miesto je k dispozícii na týchto adresách: tiit.kaadu@sm.ee a ester.runkla@sm.eeRada pre pracovné prostredie pracuje pod záštitou ministerstva sociálnych vecí. Rady je tripartitný poradný orgán, ktorý má 15 členov a jeho hlavnou úlohou je predkladať návrhy a stanoviská k rozvoju a realizácii politiky pracovného prostredia. Po zrušení centra pre zdravie pri práci v roku 2004 jeho výkonnú úlohu v oblasti BOZP prebrala rada pre starostlivosť o zdravie (útvar pre pracovné prostredie). Štátny dohľad nad dodržiavaním predpisov BOZP vykonáva inšpektorát práce, ktorý sa v závislosti od svojho zloženia a geografického pokrytia člení na severný, južný, západný a východný inšpektorát.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estónsko
Contact person:
Kristel PLANGI