Nemecko

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v Nemecku vyznačuje duálnou štruktúrou. Tvoria ju štátne regulovaný systém BOZP (na spolkovej a krajinskej úrovni) a poskytovatelia úrazového poistenia v samospráve. Štát (spolkové a a krajinské orgány) vydáva zákony, nariadenia a predpisy štátnych orgánov. Poskytovatelia úrazového poistenia vydávajú vlastné predpisy na predchádzanie úrazom na základe preskúmania potrieb a s povolením spolkovej vlády a krajinských vlád.Kontrolu a poradenstvo v podnikoch vykonávajú osoby, ktorých dohľadom poverili príslušné štátne kontrolné orgány (na krajinskej úrovni) a poskytovatelia úrazového poistenia.Spolkové a krajinské orgány spolu s poskytovateľmi úrazového poistenia vypracovali spoločnú nemeckú stratégiu bezpečnosti a ochrany pri práci (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA) s cieľom dodržiavať, zlepšovať a podporovať bezpečnosť a ochranu zdravia pracujúcich prostredníctvom odsúhlaseného a dôsledne rešpektovaného systému BOZP. Na základe spoločne vytýčených cieľov BOZP budú strany zúčastnené na spomínanej stratégii spolupracovať ešte užšie v oblasti prevencie.Duálny systém ochrany zdravia pri práci bude v Nemecku existovať aj naďalej, ale spolupráca v oblasti poradenstva a kontroly v podnikoch medzi dozornými orgánmi poskytovateľov zákonného úrazového poistenia a krajinskými úradmi pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa bude neustále prehlbovať.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Nemecko
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-mailová adresa: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de