Rumunsko

V Rumunsku je príslušným orgánom v oblasti BOZP ministerstvo práce, rodiny a sociálnej ochrany. Zodpovedá hlavne za: návrh vnútroštátnej politiky a stratégie v tejto oblasti, prípravu návrhov normatívnych aktov, ktorými sa má vykonávať vnútroštátna stratégia a sledovať presadzovanie právnych predpisov. Inšpekcia práce kontroluje dodržiavanie právnych predpisov o BOZP.Národný výskumno-vývojový inštitút pre ochranu práce Alexandra Darabonta vypracúva na základe vedeckých poznatkov opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a propaguje politiku dohodnutú pre túto oblasť. Ústredným orgánom v oblasti verejného zdravotníctva je ministerstvo verejného zdravia. Riaditeľstvá verejného zdravia kontrolujú dodržiavanie noriem ochrany zdravia na pracovisku a prispievajú k propagácii ochrany zdravia na pracovisku. Národný dom dôchodkového zabezpečenia a ostatných práv sociálnej starostlivosti je poisťovateľom v oblasti pracovných úrazov a chorôb z povolania.Rumunské kontaktné miesto riadi vnútroštátnu sieť BOZP a poskytuje informácie o rumunských webových stránkach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com