Rakúsko

Na bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa v Rakúsku podieľajú rôzne orgány. Právny základ tvorí zákon o ochrane zamestnancov spolu so súvisiacimi predpismi. Za kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP zodpovedá inšpektorát práce, inšpektorát práce pre dopravné odvetvia, krajinské inšpektoráty pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a organizácie osobitne zodpovedné za verejnú správu. Podrobné informácie sa nachádzajú na stránke inšpektorátu práce.Zodpovednosť za prevenčné opatrenia nesie zamestnávateľ. Podporu mu poskytujú sociálni partneri a orgány sociálneho zabezpečenia.Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov zadáva kontaktnému miestu úlohy a povinnosti, ku ktorým patria inšpekcie práce. Všetky dôležité orgány sú zastúpené aj v rakúskej sieti pre BOZP a zapájajú sa do všetkých záležitostí súvisiacich s agentúrou.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Rakúsko
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-mailová adresa: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at