Španielsko

Kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V Španielsku sú pracovné riziká upravené v zákone č. 31/95 a jeho doplňujúcimi alebo rozvíjajúcimi nariadeniami. Orgány verejnej správy uplatňujú stratégiu predchádzania rizík pri práci s cieľom podporovať a zlepšovať pracovné podmienky, pričom riadia aktivity verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti prevencie a účasť zamestnávateľov a zamestnancov na týchto aktivitách prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.Orgány verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti zamestnanosti plnia tieto úlohy: propagácia prevencie, odborné poradenstvo, dohľad a kontrola nad vykonávaním právnych predpisov týkajúcich sa rizík pri práci a ukladanie sankcií za ich porušenie. Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (INSHT) je vedecko-technickým orgánom štátnej správy.V styku s inštitúciami Európskej únie a najmä s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a jej sieťou pôsobí ako národné kontaktné miesto a garantuje koordináciu a šírenie informácií na vnútroštátnej úrovni.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Španielsko
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: 91 3634 289
E-mailová adresa: pfocalagenciaeuropea [at] insst [dot] meyss [dot] es