Belgicko

V Belgicku spadá bezpečnosť, ochrana zdravia a dobré podmienky na pracovisku do kompetencie ministra pre zamestnanosť, ako aj jeho správneho útvaru, Federálnej verejnej službe pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg. Tento útvar koordinuje a riadi belgické kontaktné miesto.

V rámci správneho útvaru kontaktné miesta úzko spolupracujú s Generálnym riaditeľstvom pre humanizáciu práce (Directorate-General for Humanisation of Labour). Generálne riaditeľstvo zodpovedá za regulačné záležitosti, zabezpečuje dialóg so sociálnymi partnermi a presadzovanie dobrých podmienok na pracovisku. Súčasťou útvaru je aj inšpekcia práce s názvom Dohľad nad dobrými podmienkami na pracovisku. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti, ako aj noriem v oblasti ochrany zdravia a dobrých podmienok na pracovisku.

Úlohou belgického kontaktného miesta je:

 • riadiť a koordinovať národnú tripartitnú sieť so všetkými zúčastnenými stranami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
 • zhromažďovať všetky relevantné informácie o BOZP s osobitným dôrazom na osvedčené postupy,
 • aktívne prispievať k dosahovaniu plánu riadenia agentúry EU-OSHA,
 • šíriť všetky relevantné informácie agentúry EU-OSHA v rámci siete,
 • viesť európsku kampaň,
 • podporovať a uľahčovať spoločné akcie so zapojením rôznych zúčastnených strán v záujme zlepšenia BOZP v MSP,
 • rozvíjať a propagovať sektorové nástroje interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) v Belgicku,
 • nadväzovať cezhraničnú spoluprácu na presadzovanie osvedčených postupov a podporu projektov zameraných na prevenciu.

Užitočné zdroje

Oboznámte sa so všetkým o dobrých podmienkach na pracovisku v Belgicku na webovom sídle belgického znalostného centra pre dobré podmienky na pracovisku (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Inšpekcia práce s názvom Dohľad nad dobrými podmienkami na pracovisku. Kontroluje dodržiavanie noriem v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a dobrých podmienok na pracovisku.

Ak potrebujete získať informácie o problematike pracovného práva (napr. pracovných zmluvách), navštívte webové sídlo belgickej inšpekcie práce, a to časť s názvom Dohľad nad sociálnymi právnymi predpismi (Supervision of the Social Laws). 

Nevenujeme sa žiadnej z uvedených otázok.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be