Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky.

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

V ťažkých hospodárskych časoch treba pamätať na to, že nedostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku sú nákladné. Z prípadových štúdií navyše vyplýva, že dobré riadenie BOZP v podniku vedie k vyššej výkonnosti a ziskovosti.

Agentúra EU-OSHA sa zapojila do viacerých výskumných aktivít zameraných na odhad zaťaženia chorobami súvisiacimi s prácou vrátane ich ekonomického vplyvu. Pozrite si nástroj na vizualizáciu údajov Barometer BOZP s informáciami o vplyve úmrtí súvisiacich s prácou a chorôb súvisiacich s prácou, meranom v „rokoch života v zhoršenom zdraví (DALY)“ na členský štát a 100 000 obyvateľov v produktívnom veku.

Každý zamestnanec spôsobuje národnému systému zdravotnej starostlivosti v prípade zanedbania BOZP straty. To však znamená, že každý môže mať úžitok z lepších politík a postupov.

Krajiny s nedostatočnými systémami bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku využívajú pri odstraňovaní následkov úrazov a chorôb, ktorým sa dalo predísť, cenné zdroje. Presvedčivá národná stratégia môže mať mnohé prínosy, napríklad:

 • lepšiu produktivitu vďaka menšej práceneschopnosti,
 • znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť,
 • udržanie starších zamestnancov v zamestnaní,
 • stimulovanie účinnejších pracovných metód a technológií,
 • zníženie počtu osôb, ktoré museli skrátiť svoj pracovný čas z dôvodu opatery rodinného príslušníka.

Náklady na pracovné úrazy, choroby a úmrtia

Aký je ekonomický dosah správneho a nekvalitného riadenia v oblasti BOZP? Je nesmierne dôležité, aby politici, výskumníci a sprostredkovatelia pochopili odpoveď na túto otázku, ale na to sú potrebné kvalitné údaje. Agentúra EÚ-OSHA chce preto riešiť túto potrebu v dvojstupňovom projekte „Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorého cieľom je vytvoriť model ekonomických kalkulácií na spoľahlivé odhady nákladov.

Fáza č. 1: štúdia veľkého rozsahu s cieľom identifikovať a posúdiť dostupné údaje v každom členskom štáte, ktoré je možné použiť na vytvorenie modelu a výpočet nákladov.

Výstup: prehľadná správa Odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania: analýza európskych zdrojov údajov (2017).

Fáza 2a: vypracovať modelový odhad nákladov na základe medzinárodných údajov v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce, Medzinárodnou komisiou pre ochranu zdravia pri práci a inštitúciami z Fínska a Singapuru.

Výstup: medzinárodné porovnanie nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania (2017)

Aktualizované údaje z odhadu ICOH na rok 2022 (údaje z roku 2019) možno nájsť v nástroji na vizualizáciu údajov Barometer BOZP. Pozrite si vplyv úmrtí súvisiacich s prácou a chorôb súvisiacich s prácou, meraný v „rokoch života v zhoršenom zdraví (DALY)“ na členský štát a 100 000 obyvateľov v produktívnom veku.

Zranenia a choroby súvisiace s prácou a smrteľné úrazy majú veľký ekonomický dosah na jednotlivcov, zamestnávateľov, štát i spoločnosť. Negatívny vplyv zlého riadenia BOZP konkrétne znamená drahý predčasný odchod do dôchodku, stratu skúsených zamestnancov, absentérstvo a prítomnosť na pracovisku aj počas choroby (ak zamestnanci chodia do práce, aj keď sú práceneschopní) a vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť a zdravotné poistenie. Odhaduje sa, že náklady pre spoločnosť spojené s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania predstavujú 3,9 % celkového HDP a 3,3 % HDP Európskej únie (pozri článok o nákladoch spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania). Percentuálne údaje sa líšia medzi jednotlivými krajinami, najmä medzi krajinami západnej Európy a ostatnými krajinami, pričom súvisia so zastúpením priemyselných odvetví, právnym rámcom a prevenčnými opatreniami.

Fáza 2b: navrhnúť prepracovanejší model ekonomických kalkulácií na základe národných zdrojov údajov.

Výstup:

Zranenia, choroby a smrteľné úrazy sa spájajú s rôznymi druhmi výdavkov. Ako prvé treba uviesť priame náklady, ako sú náklady na zdravotnú starostlivosť. Potom existujú aj náklady v dôsledku výpadku produktivity a zníženia výstupov. Ďalej existujú náklady spojené s vplyvom na spokojnosť ľudí, t. j. dôsledky na zdravie a život ľudí, ktoré je možné vyčísliť a započítať do odhadu finančného zaťaženia. Bez ohľadu nato, či ide o zranenie alebo chorobu, tieto prvky sa zohľadňujú a súčet všetkých nákladov bude predstavovať odhad celkového pracovného zaťaženia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby. Uvedený spôsob výpočtu odhadu nákladov, keď sa sčítajú jednotlivé náklady uvedené vyššie, aby sa získal odhad celkových nákladov, je známy ako tzv. prístup zdola nahor.

Môže sa použiť aj tzv. prístup zhora nadol: celkové náklady sa vypočítajú ako celkové finančné zaťaženie v dôsledku zranenia a choroby a odhadne sa časť tohto súčtu, ktorá sa pripisuje pracovným aspektom. Potom sa môžu vypočítať náklady spojené so zaťažením v dôsledku zranenia alebo choroby z povolania. Tieto náklady sa často vyjadrujú ako existujúce opatrenia v oblasti zdravia, ako je napríklad výpočet rokov života vážených dizabilitou (disability-adjusted life years, DALY).

V tomto projekte sa postupuje podľa oboch prístupov takto:

 • prístup zdola nahor sa používa pri výpočte priamych nákladov, nepriamych nákladov a nehmotných nákladov (dôsledkov na kvalitu zdravia a života),
 • prístup zhora nadol sa zakladá na finančnej hodnote rokov vážených dizabilitou súvisiacou s prácou.

Pri zbere údajov sa ako referenčných rok použil rok 2015, aby bolo možné porovnať údaje z jednotlivých krajín a v rámci oboch prístupov.

 Modelový výpočet nákladov BOZP – prezentácia SlideShare

Prínosy pre podniky

Nielenže nedostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia stojí podniky nemalé prostriedky, ale dobrá BOZP sa aj vyplatí. Podniky, ktoré majú vyššie normy bezpečnosti a ochrany zdravia, sú úspešnejšie a udržateľnejšie.

Zo štúdií vyplýva, že návratnosť každého eura investovaného do BOZP je 2,2 EUR a že pomer nákladov a prínosov zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia je priaznivý.

Ekonomické výhody dobrej BOZP pre veľké a malé podniky sú značné. Dobrou bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku sa napríklad:

 • zvyšuje produktivita zamestnancov,
 • znižuje miera absentérstva,
 • znižujú kompenzačné platby,
 • spĺňajú požiadavky zmluvných partnerov z verejného a zo súkromného sektora.

Prijatím opatrení by váš podnik mohol získať veľké výhody. Ďalšie informácie o zlepšovaní a riadení rizík sa nachádzajú tu .

Hospodárske stimuly

V celej Európe sa zaviedli programy na finančné odmeňovanie organizácií za bezpečné a zdravé pracoviská. Ide najmä o:

 • nižšie poistné prémie,
 • daňové úľavy,
 • štátne dotácie a granty.

Príkladom je nemecké odvetvie mäsiarstva. Zúčastneným podnikom sa znížili prémie, ak podporovali bezpečnosť, napríklad keď nakúpili bezpečné nože alebo zorganizovali pre vodičov školenie týkajúce sa bezpečnosti.

Tento program viedol k:

 • menšiemu počtu vykazovaných nehôd v nemeckom odvetví o 1 000 prípadov ročne,
 • zníženiu nákladov v hodnote 40 miliónov EUR za šesť rokov,
 • úspore 4,81 EUR za každé investované euro.

Poisťovne, ktoré ponúkajú takéto programy, tak môžu prispieť k zníženiu množstva a závažnosti žiadostí o náhradu, ako aj súvisiacich nákladov.

Ďalšie informácie o hospodárskych stimuloch a spôsobe ich zavádzania: