You are here

Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky.

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

V ťažkých hospodárskych časoch treba pamätať na to, že nedostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku sú nákladné. Z prípadových štúdií navyše vyplýva, že dobré riadenie BOZP v podniku vedie k vyššej výkonnosti a ziskovosti.

Každý zamestnanec spôsobuje národnému systému zdravotnej starostlivosti v prípade zanedbania BOZP straty. To však znamená, že každý môže mať úžitok z lepších politík a postupov.

Krajiny s nedostatočnými systémami bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku využívajú pri odstraňovaní následkov úrazov a chorôb, ktorým sa dalo predísť, cenné zdroje. Presvedčivá národná stratégia môže mať mnohé prínosy, napríklad:

 • lepšiu produktivitu vďaka menšej práceneschopnosti,
 • znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť,
 • udržanie starších zamestnancov v zamestnaní,
 • stimulovanie účinnejších pracovných metód a technológií,
 • zníženie počtu osôb, ktoré museli skrátiť svoj pracovný čas z dôvodu opatery rodinného príslušníka.

Náklady na pracovné úrazy, choroby a úmrtia

Aký je ekonomický dosah správneho a nekvalitného riadenia v oblasti BOZP? Je nesmierne dôležité, aby politici, výskumníci a sprostredkovatelia pochopili odpoveď na túto otázku, ale na to sú potrebné kvalitné údaje. Agentúra EÚ-OSHA chce preto riešiť túto potrebu v dvojstupňovom projekte „Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorého cieľom je vytvoriť model ekonomických kalkulácií na spoľahlivé odhady nákladov.

Fáza č. 1: štúdia veľkého rozsahu s cieľom identifikovať a posúdiť dostupné údaje v každom členskom štáte, ktoré je možné použiť na vytvorenie modelu a výpočet nákladov.

Výstup: prehľadová správa o dostupnosti a kvalite údajov (2017).

Fáza č. 2a: vytvorenie približného modelu ekonomických kalkulácií na základe medzinárodne dostupných zdrojov údajov (v spolupráci s MOP, Fínskom a Singapurom).

Výstup: správa o vytvorení približného modelu (2017).

Fáza č. 2b: vytvorenie prepracovaného modelu ekonomických kalkulácií na základe národných zdrojov údajov.

Výstup: správa o vytvorení prepracovaného modelu (2018).

Projekt tiež zahŕňa seminár pre zainteresované strany, kde sa prediskutujú vplyvy modelu na politiku a prax v oblasti BOZP v roku 2018, a ďalšiu propagáciu a posudzovanie, ktoré sa uskutoční v roku 2019. Nástroj na vizualizáciu údajov a infografika tiež umožnia jednoduchý prístup k údajom a ich hodnotenie.

Prínosy pre podniky

Nielenže nedostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia stojí podniky nemalé prostriedky, ale dobrá BOZP sa aj vyplatí. Podniky, ktoré majú vyššie normy bezpečnosti a ochrany zdravia, sú úspešnejšie a udržateľnejšie.

Zo štúdií vyplýva, že návratnosť každého eura investovaného do BOZP je 2,2 EUR a že pomer nákladov a prínosov zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia je priaznivý.

Ekonomické výhody dobrej BOZP pre veľké a malé podniky sú značné. Dobrou bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku sa napríklad:

 • zvyšuje produktivita zamestnancov,
 • znižuje miera absentérstva,
 • znižujú kompenzačné platby,
 • spĺňajú požiadavky zmluvných partnerov z verejného a zo súkromného sektora.

Prijatím opatrení by váš podnik mohol získať veľké výhody. Ďalšie informácie o zlepšovaní a riadení rizík sa nachádzajú tu .

Hospodárske stimuly

V celej Európe sa zaviedli programy na finančné odmeňovanie organizácií za bezpečné a zdravé pracoviská. Ide najmä o:

 • nižšie poistné prémie,
 • daňové úľavy,
 • štátne dotácie a granty.

Príkladom je nemecké odvetvie mäsiarstva. Zúčastneným podnikom sa znížili prémie, ak podporovali bezpečnosť, napríklad keď nakúpili bezpečné nože alebo zorganizovali pre vodičov školenie týkajúce sa bezpečnosti.

Tento program viedol k:

 • menšiemu počtu vykazovaných nehôd v nemeckom odvetví o 1 000 prípadov ročne,
 • zníženiu nákladov v hodnote 40 miliónov EUR za šesť rokov,
 • úspore 4,81 EUR za každé investované euro.

Poisťovne, ktoré ponúkajú takéto programy, tak môžu prispieť k zníženiu množstva a závažnosti žiadostí o náhradu, ako aj súvisiacich nákladov.

Ďalšie informácie o hospodárskych stimuloch a spôsobe ich zavádzania:

Ďalšie zdroje: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety