Hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania pre spoločnosť

Keywords:

V tejto správe sa podrobne opisujú zistenia druhej etapy projektu agentúry EU-OSHA zameraného na odhad nákladov na pracovné úrazy a choroby z povolania, ako aj úmrtia súvisiace s prácou na európskej úrovni. Na odhad nákladov sa používajú dva prístupy: Prístup zdola nahor založený na jednotlivých zložkách nákladov – priamych, nepriamych a nehmotných nákladoch, a prístup zhora nadol založený na medzinárodných údajoch o ekonomickej záťaži zranení a ochorení.

Odhady nákladov sa zameriavajú na päť krajín (Fínsko, Holandsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko), o ktorých existuje dostatočné množstvo údajov a ktoré sú príkladom diverzity geografických, priemyselných a spoločenských systémov. Výsledky každého modelu sa porovnajú, zvážia sa výhody a nevýhody a preskúmajú sa závery vyplývajúce pre tvorcov politiky.

Prevziaťin: en