Zhrnutie – hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami súvisiacimi s prácou pre spoločnosť

Keywords:

V tejto správe sa podrobne opisujú zistenia druhej etapy projektu agentúry EU-OSHA zameraného na odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, ako aj úmrtiami súvisiacimi s prácou na európskej úrovni. Na odhad nákladov boli vypracované dva prístupy:

  1. prístup zdola hore, ktorý vychádza z jednotlivých zložiek nákladov – priamych, nepriamych a nehmotných nákladov
  2. prístup zhora dole, ktorý vychádza z medzinárodných údajov o ekonomickej záťaži spôsobenej úrazmi a chorobami.

Odhad nákladov sa zameriava na päť krajín (Fínsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko a Taliansko), v prípade ktorých existuje dostatočné množstvo údajov a ktoré sú reprezentatívne, pokiaľ ide rôznorodosť zemepisných, priemyselných a spoločenských systémov Európy. Výsledky každého modelu sa porovnajú, zvážia sa silné a slabé stránky a preskúmajú sa závery, ktoré z toho vyplývajú pre tvorcov politiky.

Prevziaťin: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |