Viacjazyčnosť v agentúre EU-OSHA

Image

V Európskej únii, ako aj v prípade všetkých celoeurópskych organizácií je viacjazyčnosť životne dôležitým prvkom inkluzívnej komunikácie. Sprostredkúvaním informácií, analýz a nástrojov, ktoré vypracúva agentúra EU-OSHA, vo viacerých jazykoch môže agentúra osloviť viac ľudí.

Prekračovanie jazykových bariér

Agentúra EU-OSHA sa usiluje o to, aby sa jej posolstvá šírili v radoch čo najširšieho publika, a to tým, že do svojich každodenných činností zavádza viacjazyčnosť. V spolupráci s ďalšími organizáciami EÚ sa zúčastňuje aj na inovatívnych projektoch v tejto oblasti.

Viacjazyčnosť je preto pre agentúru EU-OSHA jednak základnou zásadou, ktorá sa má dodržiavať, a jednak pragmatickou voľbou, ktorá agentúre pomáha plniť jej poslanie.

Cieľom agentúry EU-OSHA je uplatňovať kreatívne myslenie a nákladovo efektívne spôsoby na zabezpečenie toho, aby jej činnosti boli dostupné občanom EÚ bez ohľadu na jazyky, ktorými hovoria. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • animované filmy o Napovi sú bez hovoreného slova, preto im každý rozumie a všetci si ich môžu užiť,
  • nástroje OiRA sú dostupné vo viacerých jazykoch a používatelia môžu nástroje vyhľadávať podľa jednotlivých jazykov,
  • v rámci ocenenia filmovou cenou kampane Zdravé pracoviská sa národným kontaktným miestam ponúka možnosť, aby k víťaznému filmu zabezpečili titulky vo svojich jazykoch.

Niektoré materiály, ktoré agentúra EU-OSHA vypracúva, sú dostupné v 25 európskych jazykoch. Iné, ako niektoré publikácie, sa prekladajú na žiadosť národných kontaktných miest. Kontaktné miesta zohrávajú aktívnu úlohu v posudzovaní potreby prekladov a v monitorovaní ich kvality.

Webové sídlo agentúry EU-OSHA

Väčšina obsahu webového sídla agentúry EU-OSHA je viacjazyčná; hlavné oddiely, všetky titulky a správy sa na webovom sídle uverejňujú v 25 jazykoch.

V roku 2017 agentúra EU-OSHA spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie získali Cenu za dobrú správu vecí verejných udelenú európskym ombudsmanom v kategórii excelentnosť v poskytovaní služieb orientovaných na občanov/zákazníkov. Ocenenie im bolo udelené za ich inovatívnu prácu na projekte zameranom na uľahčenie riadenia prekladu viacjazyčných webových sídiel.

Kampane Zdravé pracoviská

Cieľom kampaní Zdravé pracoviská je zvyšovať informovanosť v celej Európe a osloviť čo najviac ľudí a malých podnikov. Agentúra EU-OSHA je presvedčená, že je dôležité, aby boli kampane inkluzívne, a preto sa všetky hlavné materiály v rámci kampane prekladajú do 25 jazykov vrátane vyhradeného webového sídla kampane, ktoré je hlavným úložiskom informácií a nástrojov týkajúcich sa kampane. Zabezpečenie prekladu ostatných materiálov a publikácií týkajúcich sa kampaní sa ponúka kontaktným miestam. Tie sa môžu rozhodnúť, ktoré z nich sú pre nich najprínosnejšie.

Pomoc pri zabezpečovaní vysokokvalitných prekladov

Agentúra EU-OSHA spolu s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT) a Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie zrealizovali projekt s cieľom aktualizovať a rozšíriť viacjazyčné tezaury pojmov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Cieľom bolo pomôcť prekladateľom produkovať konzistentné, presné a aktualizované verzie textov v oblasti BOZP.

Viacjazyčný tezaurus je už zapracovaný aj do systému riadenia obsahu webového sídla agentúry EU-OSHA. Obsahuje 2 000 nových pojmov s priamymi prekladmi, vymedzením pojmov, odkazmi na zdroje a kontext, ktoré sú zahrnuté v medziinštitucionálnej terminologickej databáze Európskej únie IATE (ktorú spravuje CdT) a vo viacjazyčnom tezaure Úradu pre publikácie EuroVoc. Všetky preklady boli revidované národnými kontaktnými miestami agentúry, aby sa zabezpečila ich správnosť.

Pojmy sa používajú na označovanie publikácií a iných typov obsahu, čo umožňuje ľahšie a efektívnejšie vyhľadávanie informácií týkajúcich sa BOZP.

V rámci kampane Zdravé pracoviská agentúra EU-OSHA vypracúva aj glosáre týkajúce sa konkrétnych oblastí poznatkov v oblasti BOZP. Sú k dispozícii na webovom sídle kampane, ako aj v príslušných oddieloch webového sídla agentúry.