Poslanie a vízia

Vyhlásenia o poslaní a vízii agentúry EU-OSHA vysvetľujú jej úlohu v rámci mandátu stanovenom v zakladajúcom nariadení. Činnosť agentúry je vymedzená vo vyhlásení o poslaní. Vo vyhlásení o vízii je vysvetlené, čo chce agentúra dosiahnuť.

Tieto vyhlásenia prijala riadiaca rada ako súčasť podnikovej stratégie. Vyjadrujú predstavu rady o tom, ako si bude agentúra plniť svoj mandát.

Naše poslanie

Vyvíjame, zhromažďujeme a poskytujeme spoľahlivé a relevantné informácie, analýzy a nástroje na zvýšenie znalostí, informovanosti a výmenu informácií a osvedčených postupov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ktoré budú slúžiť potrebám partnerov zapojeným do BOZP.

Naša vízia

Stať sa uznávaným lídrom v oblasti podpory zdravých a bezpečných pracovísk v Európe na základe tripartity, účasti a rozvoja kultúry prevencie rizík pre BOZP s cieľom zabezpečiť inteligentné, udržateľné, produktívne a inkluzívne hospodárstvo.

Agentúra EU-OSHA je informačná agentúra Európskej únie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Naša práca prispieva k strategickému rámcu Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2021 – 2027 a k iným relevantným stratégiám a programom EÚ.

Ďalšie informácie nájdete v našej podnikovej stratégii a pracovných programoch a v našom zakladajúcom nariadení.