Obehové hospodárstvo a jeho vplyv na BOZP

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Tretí prognostický cyklus EU-OSHA sa zameriava na zmeny v práci, ktoré môžu byť výsledkom prechodu EÚ na obehové hospodárstvo a potenciálny vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci (BOZP). 

Cieľom tohto projektu je poskytnúť rozhodujúcim orgánom EÚ, vládam členských štátov, odborovým zväzom a zamestnávateľom informácie, ktoré potrebujú o budúcich zmenách a vývoji v súvislosti s obehovým hospodárstvom, ich vplyve na povahu a organizáciu práce, ako aj vznikajúce výzvy pre BOZP, ktoré s tým môžu súvisieť.

Čo je obehové hospodárstvo?

Obehové hospodárstvo predstavuje obehový tok a efektívne (opakované) využívanie zdrojov, materiálov a výrobkov. Životnosť výrobkov a materiálov je predĺžená a minimalizuje sa odpad. Výrobky a priemyselné procesy sa navrhujú tak, aby sa zachovalo využívanie zdrojov a akýkoľvek nevyhnutný odpad alebo rezíduá sa recyklujú alebo zhodnocujú.

Prečo je tento projekt potrebný?  

Prechod na obehové hospodárstvo je hlavnou hybnou silou cieľa EÚ dosiahnuť nulovú bilanciu uhlíka do roku 2050 a zároveň vytvárať udržateľný rast a pracovné miesta. Má významné politické a regulačné dôsledky, ktoré ovplyvnia budúce pracovné miesta. Bude mať tiež vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Napríklad:

  • jeho vplyv na pracovné miesta v rizikových odvetviach, ktorý sa týka údržby a opráv, demontáže a recyklovania, by mohol mať negatívny dosah na pracovné podmienky;
  • zmeny v organizačných procesoch a/alebo zmeny úloh by mohli mať vplyv na náplň práce a spokojnosť.

Čo robí EU-OSHA, aby identifikovala nové riziká a predvídala zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na BOZP? 

Budúcnosť sa môže vyvíjať rôznymi smermi, môžu ju formovať činnosti rôznych aktérov a rozhodnutia prijaté dnes. Prognostický projekt EU-OSHA vychádza z rôznych metód vrátane prehľadov literatúry, konzultácií s odborníkmi a prípravy scenárov. EU-OSHA organizuje semináre na získanie vedomostí, na pomoc pri podpore výsledkov a na stimulovanie rozhovorov.

Fáza 1 tejto štúdie pozostáva z rozsiahleho prehľadu literatúry a pohovorov s odborníkmi na vypracovanie štyroch makro scenárov pri pohľade na Európu v roku 2040 v kontexte obehového hospodárstva a jeho vplyvu na BOZP.

Cieľom fázy 2 je šírenie a úprava scenárov prostredníctvom dialógu so zainteresovanými stranami a seminárov, výsledkom čoho bude príprava na mieru vypracovaných mikro scenárov. Scenáre sa využívajú na podporu dialógu a úvah o potenciálnej budúcnosti v rámci rôznych skupín zainteresovaných strán s cieľom priniesť informácie pre dnešné rozhodovanie, aby bola práca zajtrajška zdravšia a bezpečnejšia.

Vo fáze 3 je stredobodom pozornosti výmena poznatkov s politickými stratégmi. Patrí sem usporiadanie spoločného seminára so Spoločným výskumným centrom (JRC) a mapovanie synergií v politikách obehového hospodárstva a BOZP. EU-OSHA kontinuálne informuje zainteresované strany o výsledkoch prognostického projektu.