Foresight

Výhľadová štúdia o obehovom hospodárstve a jeho vplyve na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

1. fáza: makroscenáre

Prechod na obehové hospodárstvo je zásadný na splnenie cieľa EÚ, ktorým je do roku 2050 dosiahnuť nulovú bilanciu emisií uhlíka a zároveň prispievať k vytváraniu udržateľného rastu a kvalitných pracovných miest.

Výhľadový projekt agentúry EU-OSHA sa zaoberá otázkami, ako môže úsilie o zavedenie obehového hospodárstva do roku 2040 ovplyvniť rôzne odvetvia a aké dôsledky to môže mať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V tejto správe (1. fáza projektu) sú ako východiskový bod pre diskusiu o potenciálnych rizikách a príležitostiach použité štyri budúce scenáre. Osobitná pozornosť sa venuje vplyvu digitalizácie (kľúčovému prvku prechodu na obehové hospodárstvo) a vplyvu na odvetvie odpadového hospodárstva, ktoré bude v budúcom obehovom hospodárstve zohrávať rozhodujúcu úlohu.

Práca na scenároch bude pokračovať v 2. fáze tohto projektu, ktorá sa sústreďuje na šírenie a prispôsobovanie scenárov prostredníctvom dialógu so zainteresovanými stranami a seminárov.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme