Najdôležitejšie udalosti

11/03/2019
Rozsiahla sieť partnerov agentúry EU-OSHA a úzka spolupráca s vyše 30 krajinami prispela k presadzovaniu kultúry prevencie rizík v rámci Európy za posledných 25 rokov. Hoci veľké rozšírenie EÚ v roku 2004...
08/03/2019
V rámci tohtoročného Medzinárodného dňa žien sa bude pozornosť upriamovať na inovačné spôsoby, ktorými možno dosiahnuť pokrok v oblasti rodovej rovnosti a posilniť postavenie žien. Účinné stratégie na splnenie...
04/03/2019
EU-OSHA víta novú aplikáciu Vision Zero z celosvetovej kampane Vision Zero , ktorú organizovala Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia (ISSA). Táto aplikácia propaguje tzv. 7 zlatých pravidiel...
26/02/2019
Podľa prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán realizovanom v roku 2018 agentúra EU-OSHA vykonáva svoje činnosti naďalej na vysokej úrovni a spokojnosť s jej prácou je dokonca väčšia ako v roku 2016. Až 89...
Odporúčané zdroje