Najdôležitejšie udalosti

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú prísľubom ochrany a pohodlia na vysokej úrovni vďaka vylepšeným materiálom alebo elektronickým komponentom. Ak sa však majú stať realitou na všetkých pracoviskách v Európe, musí sa odstrániť niekoľko prekážok. Predmetom nového diskusného dokumentu sú existujúce možnosti a riziká, ktoré prinášajú tieto nové technológie.

Hoci v popredí stoja organizačné opatrenia a kolektívna ochrana, používanie OOPP sa stáva inteligentným doplnkom.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Barometer BOZP sa pravidelne aktualizuje o nové ukazovatele, údaje a funkcie.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Čo je skutočne účinné pri riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy? Naša nová správa prináša 25 rôznych iniciatív zo 14 krajín, medzi ktoré patria napríklad kampane na zvyšovanie informovanosti, alebo kontroly, resp. právne predpisy. Dôraz sa kladie na možnosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy, predovšetkým v MSP. Šesť iniciatív je opísaných podrobnejšie, pričom sa pozornosť sústreďuje na praktické opatrenia, ktoré boli prijaté na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy.

08/05/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHA predstavuje hlavné zistenia z prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019, pričom poukazuje na hlavné rizikové faktory hlásené z európskych pracovísk, ktorými sú poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká.

Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 45 000 podnikov z 33 krajín, ktoré odpovedali na otázky z rôznych okruhov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), pričom sa zamerali aj digitalizáciu ako nový rizikový faktor.

06/05/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Cieľom najnovšieho výskumu agentúry EU-OSHA je zistiť, prečo napriek veľkému legislatívnemu úsiliu v oblasti prevencie zostávajú poškodenia podporno-pohybovej sústavy jedným z hlavných dôvodov znepokojenia pri zabezpečovaní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na pracoviskách v Európe.

Pages

Pages