Najdôležitejšie udalosti

Úlohou inšpektorátov práce je prostredníctvom systémov pokút a štandardizovaných opatrení podporovať dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európskej únii. Súčasťou týchto systémov sú inšpekcie na mieste, ktoré inšpektori práce vykonávajú s cieľom monitorovať a presadzovať vnútroštátne právne predpisy, ako aj stratégie súvisiace s prevenciou úrazov a...

Zavedením digitálnych monitorovacích systémov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ako sú aplikácie, fotoaparáty a nositeľné zariadenia, sa môže zvýšiť bezpečnosť pracovísk. Bez ohľadu na to, či je cieľ proaktívny (prevencia) alebo reaktívny (zmierňovanie), ich úspech často závisí od presnosti informácií, ktoré zhromažďujú a analyzujú. Rovnako dôležité je...

Predstavte si podnik, ktorý je poverený, aby rýchlo a jednoducho vyhodnotil riziká bezpečnosti a ochrany zdravia: generický nástroj interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) takúto možnosť ponúka bezplatne. Dokáže pomôcť akémukoľvek podniku, bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobí, vypracovať rozsiahly preventívny akčný plán na zachovanie bezpečného a zdravého pracovného...

Odteraz je v rámci vizualizačného nástroja Barometer BOZP vyhľadávanie údajov o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe ešte jednoduchšie. Hlavné ukazovatele BOZP sú teraz rozdelené a zoskupené podľa týchto oblastí: „Úrazy, ochorenia a dobré podmienky“ a „Pracovné podmienky a prevencia“. Nový ukazovateľ chorôb z povolania poskytuje najnovšie odhady vplyvu...

Na konci ďalšieho náročného a produktívneho roka sa chceme čo najúprimnejšie poďakovať sieti vnútroštátnych kontaktných miest, partnerom a priateľom agentúry EU-OSHA za ich tvrdú prácu a výnimočné nasadenie pri napĺňaní nášho spoločného cieľa, ktorým je zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tešíme sa na budúci rok, keď začneme spoločnú kampaň pre bezpečnosť a...

Ak hľadáte informácie o bezpečnej autodoprave na pracovisko, VeSafe vám ponúka mnoho užitočných tipov. Ide o interaktívnu, bezplatnú a ľahko použiteľnú príručku, ktorá je zameraná na bezpečnú jazdu, dopravu do práce a prácu v blízkosti ciest alebo v cestnej premávke. Príručka je výsledkom spoločného úsilia agentúry EU-OSHA a Európskej komisie a ponúka veľa príkladov dobrej...

Keďže kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž pre obdobie rokov 2020 – 2022 sa pomaly končí, agentúra EU-OSHA sa chce poďakovať svojej sieti kontaktných miest a všetkým ostatným partnerom kampane v celej Európe za to, že prispeli k jej veľkému úspechu. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy postihujú milióny zamestnancov. Spoločne sme zvyšovali informovanosť o tom, ako im možno...

Vďaka kvalitným poznatkom o prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy od špičkových odborníkov a rozhodovacích subjektov bol samit agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská 2022 pútavý a účinný. Na konferencii, ktorá sa konala v Bilbau 14. a 15. novembra, sa poukázalo na prínos kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž pri zvyšovaní informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej...

Vysoký podiel pracovníkov EÚ je potenciálne vystavených karcinogénom vznikajúcim v procese, najmä výfukovým výfukom, ako sú emisie z dieselových motorov, prach z oxidu kremičitého, prach z tvrdého dreva a výpary zo zvárania. A častokrát si to ani neuvedomujú. V novom videoklipe Napo a jeho kolegovia ilustrujú typické povolania, v ktorých je vystavenie účinkom týchto...

„Všetci sa chceme cítiť bezpečne…“ Kampaň Namaľuj oranžový svet sa tento rok začína 16 dňami aktivizmu proti rodovo motivovanému násiliu. Kampaň sa začne 25. novembra, na Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného za ženách, a jej cieľom je upozorniť na rôzne formy násilia páchaného na ženách a zlepšiť informovanosť o nich. Pracujúce ženy sú vystavené osobitnému riziku...