You are here

Najdôležitejšie udalosti

14/03/2018

Podľa najnovších odhadov choroby súvisiace s prácou zodpovedajú každoročne približne za 200 000 úmrtí v Európe. Zlý zdravotný stav a úrazy súvisiace s prácou stoja Európsku úniu 476 mld. EUR každý rok, ktoré by sa dali ušetriť uplatňovaním vhodných stratégií, politík a postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zvyšovanie informovanosti o týchto chorobách vrátane druhov rakoviny súvisiacich s prácou je prioritou agentúry EU-OSHA.

12/03/2018

Nová správa, v ktorej sa analyzujú zistenia druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), je venovaná širšiemu pohľadu na postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe. V správe sa zdôrazňuje, že hoci sa v Európe problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevažne riešia dobre, neplatí to pre zdravotné a psychosociálne riziká. Súčasné trendy by sa mali rozšíriť, aby sa zdravotné a psychosociálne riziká riešili komplexnejšie ako súčasť praxe v oblasti BOZP.

08/03/2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 8. marca, agentúra EU-OSHA upriamuje pozornosť na riziká v oblasti BOZP a ich dosah na ženy s osobitným zameraním na staršie zamestnankyne.

Rodové rozdiely na pracovisku môžu mať za následok horšie kariérne vyhliadky pre ženy, čo môže negatívne ovplyvniť ich spokojnosť s pracovným životom. Ženy, najmä staršie, sú počas pracovného života vystavené iným rizikám, ako ich mužskí kolegovia. 

06/03/2018

Začiatok kampane 2018 – 2019 — Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky — je už predo dvermi. Stretnutie partnerov v kampani agentúry EU-OSHA, ktoré sa koná 20. marca v Bruseli, združí európske a medzinárodné organizácie a spoločnosti i mediálnych partnerov, ktorí by sa chceli stať partnermi kampane alebo obnoviť partnerstvo.

Podujatie je pre nich ideálnou príležitosťou na získavanie kontaktov a výmenu nápadov, ako prostredníctvom svojich aktivít aktívne presadzovať ciele kampane.

13/02/2018

Nebezpečné látky naďalej zostávajú významným problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý sa dotýka miliónov zamestnancov v celej Európe. Miera vystavenia takýmto látkam a riziká s tým spojené sa však často podceňujú alebo sa im nevenuje pozornosť.

Nadchádzajúca kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky agentúry EU-OSHA vyzýva na prehodnotenie bežných mylných názorov, zvyšuje informovanosť o rizikách, šíri dobrú prax a ponúka zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných látok na pracovisku.

25/01/2018

Zaručiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov v mikropodnikoch a malých podnikoch je hlavným bodom programu pre vedúcich odborníkov a tvorcov politík v oblasti bezpečnosti a zdravia v rámci semináru, ktorý organizuje agentúra EU-OSHA.

Komisárka Marianne Thyssenová rokovala s riadiacou radou agentúry EU-OSHA a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami o najnovších zisteniach v rámci projektu zameranom na mikropodniky a malé podniky, ktoré sú teraz k dispozícií aj v dvoch súhrnných správach.

15/12/2017

Rok 2018 sa blíži a s novým rokom klope na dvere aj kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Kampaň je zameraná na zvyšovanie informovanosti o nebezpečných chemických látkach a na podporu kultúry prevencie na pracoviskách v celej Európe.

EU-OSHA začne na jar kampaň na roky 2018 – 2019. Pevne veríme, že všetci naši partneri a zainteresované strany kampaň podporia tak efektívne, ako podporovali predchádzajúcu kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“.

Pages