You are here

Najdôležitejšie udalosti

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Vývoj na trhu práce, ako aj objavovanie nových technológií majú vplyv na to, kde a ako pracujeme. Postupy deľby práce medzi viacerých zamestnancov online (tzv. crowdsourcing) prispievajú k tomu, že sa výkon práce čoraz častejšie relokalizuje mimo tradičného kancelárskeho prostredia. Vzhľadom na čoraz konkurenčnejšie pracovné prostredie je veľmi pravdepodobné, že na pracoviskách dôjde k nárastu používania drog zvyšujúcich výkonnosť. V čoraz rýchlejšom tempe sa zdokonaľuje i robotika a umelá inteligencia.

23/10/2015

Podľa nariadenia REACH je máj 2018 konečným termínom na registráciu chemických látok, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii alebo sa do nej dovážajú. Do tohto dátumu sú podniky povinné zhromaždiť všetky existujúce informácie o vlastnostiach chemických látok a aktualizovať karty bezpečnostných údajov. Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) vyzýva zástupcov zamestnancov v podnikoch, kde sa používajú chemické látky, aby dohliadli nato, že tieto látky budú zaregistrované do mája 2018 a že sa dodržiavajú opatrenia manažérstva rizík na bezpečné používanie chemických látok.

19/10/2015

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2015 sa koná od 19. do 23. októbra s podujatiami, ktoré sa uskutočňujú po celej Európe. V centre pozornosti je pracovný stres a psychosociálne riziká vrátane sexuálneho obťažovania a násilia tretích strán. V súvislosti s kampaňou Zdravé pracoviská, ktorá sa koncom tohto roka skončí, Európsky týždeň predstavuje pre mnohé krajiny príležitosť na zavŕšenie ich kampaní, diskusie o zisteniach, výmenu osvedčených postupov a preskúmanie budúcich stratégií riadenia stresu a psychosociálnych rizík na pracovisku.

06/10/2015

V Európskom týždni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2015 sa uskutočnia mnohé podujatia a aktivity, na ktorých sa môžete zúčastniť. Prebiehať bude od 19. do 23. októbra a je súčasťou kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Zapojte sa a zisťujte, prečo je prevencia a riadenie psychosociálnych rizík také dôležité pre pracovníkov a podniky.

Informácie o udalostiach vo vašej krajine

Pages