You are here

Najdôležitejšie udalosti

15/12/2017

Rok 2018 sa blíži a s novým rokom klope na dvere aj kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Kampaň je zameraná na zvyšovanie informovanosti o nebezpečných chemických látkach a na podporu kultúry prevencie na pracoviskách v celej Európe.

EU-OSHA začne na jar kampaň na roky 2018 – 2019. Pevne veríme, že všetci naši partneri a zainteresované strany kampaň podporia tak efektívne, ako podporovali predchádzajúcu kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“.

12/12/2017

Video „Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch“ pripravené v rámci projektu interaktívneho online nástroja na hodnotenie rizík (OiRA) je k dispozícii v anglickom jazyku s titulkami. Infografikou zameranou na „Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch“ sa vo videu upozorňuje na to, že hodnotenie rizík prestavuje právny základ európskeho prístupu k prevencii úrazov, chorôb z povolania a práceneschopnosti na pracovisku.

04/12/2017

Práve sa skončila kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017 a začala sa záverečná fáza príprav na otvorenie ďalšej kampane agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ktoré sa má uskutočniť v apríli 2018.

Cieľom kampane na roky 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách nebezpečných látok na pracovisku a podporiť kultúru prevencie rizík s cieľom tieto riziká odstrániť alebo účinne riadiť.

Viac informácií o novej kampani

07/11/2017

Dôsledkom rýchleho nárastu digitálnej ekonomiky založenej na platformách je nárast neštandardných foriem práce, napríklad príležitostnej práce, pracovnej pohotovosti a závislej samostatnej zárobkovej činnosti. Zatiaľ čo online platformy môžu rozšíriť možnosti prístupu k pracovným príležitostiam, práca založená na platformách môže viesť k fyzickým a psychosociálnym rizikám pre zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

02/11/2017

Vediete vozidlo na pracovisku alebo riadite prácu vodičov? Vo svojom najnovšom filme sa hrdina Napo pokúša zvládnuť niektoré bezpečnostné a zdravotné riziká, ktorým čelia profesionálni vodiči.

Odľahčeným spôsobom približuje také témy, ako sú údržba, nepriaznivé počasie a prípadne aj využívanie alternatívnych riešení k vedeniu vozidla. Upozorňuje na dôležitosť dobrého plánovania a prípravy vrátane bezpečného nakladania nákladu, naplánovania najefektívnejšej trasy a vyhradenia dostatočného času na bezpečné ukončenie cesty.

23/10/2017

Počas Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (23. – 27. októbra 2017) mnohí partneri kampane „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ spájajú svoje sily na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia. Vzhľadom na to, že zamestnanci opúšťajú trh práce v priemere vo veku 61 rokov, teda oveľa skôr ako je priemerný oficiálny vek odchodu do dôchodku (65 rokov) v EÚ, bezpečné a zdravé pracoviská pre ľudí všetkých vekových kategórií sú mimoriadne dôležité pre udržanie pracovnej sily v Európe.

Pages