Najdôležitejšie udalosti

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Vzhľadom na globálne šírenie ochorenia COVID-19 a núdzovú situáciu v oblasti klímy, ktoré si vyžadujú naliehavé celosvetové opatrenia, má aktívna účasť mladých ľudí mimoriadny význam. Práve preto sa bude Medzinárodný deň mládeže, ktorý si pripomíname 12. augusta, zameriavať na zapojenie mládeže, a to na všetkých úrovniach spoločnosti, do zmysluplných iniciatív na zmiernenie súčasných problémov.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Teraz si môžete vygenerovať podrobné správy o jednotlivých krajinách obsahujúce údaje o všetkých ukazovateľoch v skratke.

05/08/2020

© EU-OSHA 

V prieskume agentúry EU-OSHA za rok 2020, na ktorom sa zúčastnili jej partneri, sa potvrdil pozitívny dojem spájaný s príspevkom a riešeniami agentúry v oblasti zvyšovania informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a v oblasti zlepšovania úrovne BOZP na pracovisku (90 % z opýtaných).

85 % respondentov v prieskume súhlasí, že agentúra sa venuje správnym prioritám v oblasti BOZP, pričom 87 % považuje prácu EU-OSHA za pridanú hodnotu k práci iných organizácií, ako sú napríklad vnútroštátne subjekty. 94 % opýtaných využilo prácu EU-OSHA aspoň na jeden účel.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

V novej správe sú zhrnuté výsledky z veľkého projektu EU-OSHA zameraného na zvýšenie informovanosti o vystavení biologickým látkam na pracovisku a na poskytnutie kľúčových informácií tvorcom politík.

Vystavenie biologickým látkam na pracovisku sa spája s častými zdravotnými problémami vrátane infekčných chorôb a alergií. Hoci sa tento problém týka širšieho okruhu povolaní, vo všeobecnosti vládne nedostatočná informovanosť o tejto téme.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Problém starnutia a úbytku pracovnej sily nie je v Európe nový: očakáva sa, že do roku 2030 pracovníci vo veku od 55 do 64 rokov budú tvoriť 30 % alebo viac pracovnej sily. Medzičasom mnohí zamestnanci opúšťajú trh práce dlho pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku.

Kľúčom k zastaveniu tohto negatívneho procesu a zlepšeniu produktivity z dlhodobého hľadiska sú udržateľné riešenia na vytvorenie bezpečných, zdravých a spravodlivých podmienok od začiatku pracovného života ľudí.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Či už ste odborníkom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), venujete sa výskumu alebo vás jednoducho zaujíma najnovší vývoj, politiky a úsilie, ktoré EÚ vyvíja v oblasti BOZP, náš spravodajca je pre vás tým najlepším zdrojom informácií.

Nájdete v ňom aktuálne informácie o hlavných podujatiach v oblasti BOZP na celom svete, ako aj o vlajkových projektoch agentúry EU-OSHA zameraných na zvýšenie informovanosti a výskum s cieľom pomôcť vytvoriť bezpečnejšie a zdravšie pracoviská pre všetkých.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Na riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku sú teraz k dispozícii dva súbory zdrojov v niekoľkých jazykoch, ktoré sa dajú navzájom kombinovať.

Pomôcky na otvorenie diskusie môžu uľahčiť skupinové diskusie na pracovisku alebo v rámci odbornej prípravy. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny pre pracujúcich a ich manažérov na podporu efektívnej komunikácie o zdravotných problémoch s podporno-pohybovou sústavou.

Pages

Pages