You are here

Najdôležitejšie udalosti

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektrická energia je známou a neodmysliteľnou súčasťou nielen nášho bežného života, ale aj života na pracovisku. Ak sa s ňou však správne nenarába, môže zapríčiniť úrazy alebo úmrtie pracovníkov a spôsobiť škody. Existujú jednoduché preventívne opatrenia, ktorými sa podstatne znižujú riziká pri práci s elektrickou energiou alebo v jej blízkosti.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

Webová platforma OSHwiki predstavuje ideálny spôsob na online výmenu odborných poznatkov a spoluprácu v rámci komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP).

Články uvedené na platforme OSHwiki píšu akreditovaní odborníci a akademickí pracovníci pôsobiaci v oblasti BOZP, každý má však bezplatný prístup k OSHwiki, kde si môže prečítať rôzne informatívne články. Táto platforma navyše podporuje všetky jazyky a niektoré články už boli napísané a preložené komunitou OSHwiki aj do iných jazykov ako angličtina.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Význam mikropodnikov a malých podnikov pre európske hospodárstvo je obrovský. V roku 2013 tvorili malé a stredné podniky (MSP) 99,8 % všetkých nefinančných podnikov v EÚ. Cieľom projektu agentúry EU-OSHA s názvom Zlepšovanie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe je identifikovať kľúčové podmienky tvoriace prostredie, v ktorom je možné výrazne zlepšiť riadenie BOZP. To je možné dosiahnuť zhromažďovaním, analýzou a šírením súčasných a nových komplexných poznatkov a znalostí o tom, ako sa riadi BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

Pages