You are here

Najdôležitejšie udalosti

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Význam mikropodnikov a malých podnikov pre európske hospodárstvo je obrovský. V roku 2013 tvorili malé a stredné podniky (MSP) 99,8 % všetkých nefinančných podnikov v EÚ. Cieľom projektu agentúry EU-OSHA s názvom Zlepšovanie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe je identifikovať kľúčové podmienky tvoriace prostredie, v ktorom je možné výrazne zlepšiť riadenie BOZP. To je možné dosiahnuť zhromažďovaním, analýzou a šírením súčasných a nových komplexných poznatkov a znalostí o tom, ako sa riadi BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

S hrdosťou uvádzame našu novú prepracovanú webovú stránku s obnoveným vzhľadom a jednoduchou navigáciou.

Táto stránka, prostredníctvom ktorej sa môžete ľahšie dozvedieť o našej činnosti a o tom, čo pre vás môžeme urobiť, je vysoko integrovaná s webovou platformou OSHwiki agentúry EU-OSHA a v plnej miere prispôsobená mobilným technológiám.
Preskúmajte novú webovú stránku agentúry EU-OSHA.


Váš tím agentúry EU-OSHA

01/06/2015
ICOH Congress Poster

V čase od 31. mája do 5. júna sa v Konferenčnom a výstavnom centre COEX v Soule uskutoční 31. ročník Medzinárodného kongresu o ochrane zdravia pri práci (ICOH).

Tohtoročnou hlavnou témou kongresu je Globálna harmónia pre ochranu zdravia pri práci: Spojme svet (Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World). Jeho cieľom je zvýšenie celosvetovej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že sa znížia rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.

26/05/2015

Každý rok si 31. mája pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tento deň sa vo zvýšenej miere poukazuje na zdravotné riziká súvisiace s užívaním tabaku a zároveň odznievajú výzvy na prijatie účinných politík na zníženie spotreby tabaku.

Je známe, že fajčenie tabaku je spojené s výskytom ochorení dýchacích ciest a kardiovaskulárnych chorôb, ako aj s výrazne zvýšeným rizikom vzniku niektorých druhov nádorových ochorení. Nepriame vystavenie dymu alebo pasívnemu fajčeniu takisto vedie v Európskej únii k vzniku mnohých ochorení, zdravotných postihnutí a k úmrtiam.

Pages