You are here

Najdôležitejšie udalosti

06/10/2015

V Európskom týždni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2015 sa uskutočnia mnohé podujatia a aktivity, na ktorých sa môžete zúčastniť. Prebiehať bude od 19. do 23. októbra a je súčasťou kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Zapojte sa a zisťujte, prečo je prevencia a riadenie psychosociálnych rizík také dôležité pre pracovníkov a podniky.

Informácie o udalostiach vo vašej krajine

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

Na samite Zdravé pracoviská v roku 2015 sa zídu poprední európski odborníci a subjekty s rozhodovacou právomocou, aby si vymenili príklady postupov dobrej praxe a preskúmali budúce stratégie riadenia stresu a psychosociálnych rizík v európskych podnikoch. Podujatie sa koná 3. a 4. novembra 2015 v meste Bilbao (Španielsko) pri príležitosti ukončenia 2–ročnej kampane Zdravé pracoviská na tému „Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci“.

22/09/2015
Older workers

Pilotný projekt Európskeho parlamentu zameraný na bezpečnosť a ochranu zdravia starších pracovníkov, ktorého realizáciou bola prostredníctvom Európskej komisie v roku 2013 poverená agentúra EU-OSHA, speje k záveru. Výsledky projektu agentúra EU-OSHA predstaví na konferencii v Bruseli 22. septembra s privítaním zo strany poslanca EP Oleho Christensena. Odborníci v oblasti BOZP a zástupcovia Európskej komisie a sociálni partneri EÚ majú možnosť prediskutovať a potvrdiť výsledky a poskytnúť príspevok k záverečnej analýze, ktorá bude uverejnená začiatkom roka 2016.

07/09/2015
Funding guide

If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide.

Targeting EU-OSHA’s stakeholders, the guide provides a comprehensive and up-to-date overview of European funding opportunities.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektrická energia je známou a neodmysliteľnou súčasťou nielen nášho bežného života, ale aj života na pracovisku. Ak sa s ňou však správne nenarába, môže zapríčiniť úrazy alebo úmrtie pracovníkov a spôsobiť škody. Existujú jednoduché preventívne opatrenia, ktorými sa podstatne znižujú riziká pri práci s elektrickou energiou alebo v jej blízkosti.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

Webová platforma OSHwiki predstavuje ideálny spôsob na online výmenu odborných poznatkov a spoluprácu v rámci komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP).

Články uvedené na platforme OSHwiki píšu akreditovaní odborníci a akademickí pracovníci pôsobiaci v oblasti BOZP, každý má však bezplatný prístup k OSHwiki, kde si môže prečítať rôzne informatívne články. Táto platforma navyše podporuje všetky jazyky a niektoré články už boli napísané a preložené komunitou OSHwiki aj do iných jazykov ako angličtina.

Pages