You are here

Najdôležitejšie udalosti

29/06/2017

Starne obyvateľstvo aj pracovná sila EÚ Tento proces ovplyvňuje zamestnanosť, pracovné podmienky, životnú úroveň aj dobré životné podmienky. Ako by sme mohli zvládnuť tieto výzvy? V novej správe zostavenej pod záštitou agentúry EU-OSHA sa uvádza, akým spôsobom môžu informácie poskytnuté štyrmi agentúrami podporiť torbu politík, a to tým, že sa navzájom dopĺňajú, ako aj tým, že prinášajú viac ako len zhrnutie svojich jednotlivých častí.

25/05/2017

Spoločná analytická správa je zameraná na tri veľké európske prieskumy a poskytuje detailný obraz o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách. V tomto komplexnom prehľade sa kombinuje perspektíva organizácie, týkajúca sa riadenia rizík a informovanosti o rizikách, a perspektíva zamestnancov, týkajúca sa expozície rizikám a opatrení bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP).

04/05/2017

Agentúra EU-OSHA uverejnila správu v rámci svojej aktuálnej prognostickej činnosti. Projekt skúma vplyv zmien v informačných a komunikačných technológiách a v mieste výkonu práce na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V správe sú uvedené výsledky prvej fázy projektu. Cieľom je určiť a opísať kľúčové trendy a hybné sily týchto zmien. Tieto zistenia sa použijú v 2. fáze na vývoj súboru scenárov opisujúcich možné a pravdepodobné vízie sveta práce v roku 2025 a súvisiace výzvy v oblasti BOZP.

Pages