Najdôležitejšie udalosti

27/10/2020

Mapovanie tela je metóda na detekciu možných poškodení ľudského tela, ktoré môžu spôsobiť pracovné úkony, pričom mapovanie rizík prispieva k odhaleniu zdravotných rizík na pracovisku.

Tieto interaktívne metódy, ktoré sa dajú realizovať s pomocou jednoduchých nástrojov alebo prostredníctvom pracovného seminára, čerpajú zo znalostí a skúseností pracujúcich, ktorí sa tak stávajú súčasťou riešenia.

Môžu prispieť k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy identifikovaním rizikových faktorov a sú mimoriadne užitočné v prípade problémov s čítaním alebo s jazykom.

20/10/2020
Staying safe down on the farm

Poľnohospodárstvo je odvetvie s jedným z najvyšších výskytov poškodení podporno-pohybovej sústavy, pretože tradične zahŕňa manipuláciu s ťažkým nákladom, opakované pohyby a statické polohy. Nový diskusný dokument sa na základe príkladu regiónu Marche v Taliansku snaží preskúmať spôsob, akým je možné pomocou mechanizácie obmedziť rizikové faktory zapríčiňujúce poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

19/10/2020
Join our partners to mark the European Week

Počas tohtoročného Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa uskutoční od 19. do 23. októbra 2020, sa bude zvyšovať informovanosť o nedávno uvedenej kampani na roky 2020 – 2022. Kampaň s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž sa zameriava na predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou.

12/10/2020
Lighten the Load

Najnovšia kampaň Zdravé pracoviská 2020 – 2022 je zameraná na poškodenia podporno-pohybovej sústavy a má na to dobrý dôvod. Tieto invalidujúce stavy, medzi ktoré patrí bolesť chrbta a bolesť krku, sú totiž najčastejšími ochoreniami zamestnancov v Európe.

Kampaň bola uvedená v rámci tlačovej konferencie, na ktorej sa zúčastnil komisár EÚ Nicolas Schmit, nemecký spolkový minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil a výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek.

10/10/2020

Každoročne 10. októbra oslavujeme Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa oslavy nesú v znamení myšlienky Duševné zdravie pre všetkých. Väčšie investície – väčší úspech. Vytýčila ju Svetová federácia duševného zdravia, aby zlepšila informovanosť o otázke duševného zdravia a potrebe zvýšenia investícií počas pandémie ochorenia COVID-19 a po nej.

06/10/2020

Tisícky účastníkov sa chystajú na jedno z najväčších podujatí v kalendári bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oficiálnym začiatkom kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž zameranú na poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Viacjazyčné webové sídlo kampane bude sprístupnené s predstihom a prinesie pestrú škálu informácií, prístup k publikáciám, prípadovým štúdiám, praktickým nástrojom a usmerneniam.

05/10/2020

V dôsledku odloženia 22. svetového kongresu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa 5. a 6. októbra 2020 uskutoční virtuálna konferencia venovaná bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a ochoreniu COVID-19.

Táto konferencia je zameraná na globálne riešenia na dosiahnutie stabilných a udržateľných pracovísk prostredníctvom dobrého riadenia a intenzívneho sociálneho dialógu. Pozornosť sa venuje aj vzťahu medzi BOZP, kontinuitou činností a zamestnanosťou, ako aj pracovno-právnymi otázkami, pokiaľ ide o COVID-19.

02/10/2020

Všetky užitočné informácie o kampani Zdravé pracoviská 2020 – 2022 nájdete na jej novom viacjazyčnom webovom sídle. Kampaňou Zdravé pracoviská znižujú záťaž sa poukazuje sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, ako aj na ich prevenciu a riadenie.

Stiahnite si základné materiály o kampani, praktické nástroje a usmernenia a prečítajte si prípadové štúdie o tomto bežnom zdravotnom probléme súvisiacom s prácou, ktorému však dá predchádzať a ktorý postihuje všetky vekové skupiny a všetky povolania.

Pages

Pages