You are here

Najdôležitejšie udalosti

22/10/2018

Tohtoročný európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zameraný na hlavnú tému kampane Zdravé pracoviská, ktorou je kontrola nebezpečných chemických látok na pracovisku.

Zúčastnite sa na európskom týždni a poctite agentúru EU-OSHA a jej partnerov svojou účasťou na niektorých z činností a podujatí, ktoré sme pre vás pripravili!

05/10/2018

Súbor nástrojov kampane agentúry EU-OSHA bol prepracovaný s cieľom upozorniť na kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Súbor nástrojov, ktorý ponúka praktické rady týkajúce sa vykonávania účinnej kampane na zlepšenie riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, sa používa jednoduchšie, ako tomu bolo predtým. Nachádzajú sa v ňom viaceré nové príklady osvedčených postupov v rámci činností kampane, počnúc podujatiami až po sociálne médiá a reklamu.

02/10/2018

EU-OSHA spolu so svojimi partnermi 22. októbra odštartuje Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok.

V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská sa budú konať stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania filmov, podujatia na sociálnych médiách, konferencie, výstavy, súťaže a školenia.

28/09/2018

V tomto súhrne sa opisuje stanovisko odborníkov z konferencie na vysokej úrovni „When size matters … the way forward in improving occupational safety and health in Europe’s micro and small enterprises (MSEs)“ (Keď na veľkosti záleží… napredovanie v oblasti zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v európskych mikropodnikoch a malých podnikoch).

24/09/2018

 Čo možno spraviť na zamedzenie škodlivých účinkov karcinogénov na pracovisku a aké nové otázky vznikajú v tejto oblasti?

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ 24. a 25. septembra vo Viedni usporiada konferenciu na vysokej úrovni s názvom Boj proti rakovine z povolania. Množstvo rečníkov a účastníkov vrátane politikov, sociálnych partnerov a odborníkov z oblasti priblíži spôsoby, akými možno chrániť zamestnancov v Európe pred expozíciou karcinogénom na pracovisku.

Pages