Najdôležitejšie udalosti

21/10/2019

Stovky podujatí a aktivít na zvýšenie informovanosti, ktoré sa uskutočnia medzi 21. a 25. októbrom v celej Európe, spoločnými silami opätovne zorganizovala EU-OSHA a jej partneri.

Tohtoročný európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa nesie v znamení aktuálnej kampane Zdravé pracoviská — kontrolujú nebezpečné chemické látky na pracovisku.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Agentúra EU-OSHA organizuje 16. októbra v Bruseli konferenciu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe. Toto podujatie sa zameriava predovšetkým na vysokorizikové odvetvia stavebníctva a poľnohospodárstva, pričom do debaty sú zapojení hlavní sociálni partneri týchto odvetví.

07/10/2019

Účinná komunikácia s cieľovým publikom je pre činnosti agentúry EU-OSHA zamerané na zvyšovanie informovanosti zásadná. Priekopnícky prístup k používaniu internetu a sociálnych médií umožnil agentúre EU-OSHA rozvíjať a šíriť inovatívne nástroje, ako aj účinne osloviť komunitu v oblasti BOZP.

Prečítajte si nový článok, v ktorom sa dozviete viac o tom, ako agentúra EU-OSHA postupne rozširovala svoju prítomnosť na internete.

03/10/2019

Agentúra EU-OSHA spolu so svojimi najaktívnejšími partnermi a podporovateľmi oslávi v dňoch 12. a 13. novembra v Bilbau úspešné ukončenie kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Ide o posledné stretnutie v rámci kampane, na ktorom sa poprední európski odborníci a tvorcovia rozhodnutí môžu podeliť o svoje skúsenosti a poukázať na osvedčené postupy pri podpore prevencie vystavenia nebezpečným látkam pri práci, ako aj ich bezpečnej kontroly.

30/09/2019

EU-OSHA spolu so svojimi partnermi 21. októbra odštartuje Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok.

V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská sa budú konať stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania filmov, podujatia na sociálnych médiách, konferencie, výstavy, súťaže a školenia.

Pages

Pages