You are here

Najdôležitejšie udalosti

10/10/2017

Svetový deň duševného zdravia si každoročne pripomíname 10. októbra. Upozorňuje na duševné choroby, ako aj na ich vplyv na život ľudí vrátane pracovného života. Tohtoročnou témou stanovenou Svetovou federáciou pre duševné zdravie je „duševné zdravie na pracovisku“.

Podľa Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku 25 % európskych občanov zažije v priebehu svojho života problémy s duševným zdravím a približne 10 % dlhodobých zdravotných problémov a zdravotných postihnutí môže súvisieť so psychickými a emocionálnymi poruchami.

03/10/2017

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú v roku 2017 po celej Európe prebiehať podujatia a činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom podporiť udržateľnú prácu a zdravé starnutie.

Pod záštitou kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie majú verejné orgány, súkromné spoločnosti, ako aj občania v týždni od 23. do 27. októbra ideálnu príležitosť na to, aby sa zapojili.

27/09/2017

V rámci interaktívneho nástroja na hodnotenie rizík online bola vyvinutá nová infografika, ktorá je teraz k dispozícii v angličtine. Vizuálne hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch prináša pútavý popis štyroch krokov postupu hodnotenia rizík od prípravy, cez identifikáciu a posúdenie rizika, vypracovanie akčného plánu až po záverečnú správu. Ku grafickej vizualizácii pribudne koncom roka aj video.

20/09/2017

Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) začal informačnú a kontrolnú kampaň na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v prípade pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania a cezhraničných pracovníkov. Kampaň nazvaná „Bezpečná a zdravá práca pre dočasné pracovné miesta“ bude prebiehať od októbra 2017 do mája 2019.

14/09/2017

Samit Zdravé pracoviská, ktorým sa uzavrie kampaň na obdobie rokov 2016 – 2017 s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, sa uskutoční 21. a 22. novembra v Bilbau v Španielsku. Poprední európski odborníci a subjekty s rozhodovacou právomocou diskutujú o výsledkoch dvojročnej kampane a vymieňajú si informácie o osvedčenej praxi pri podpore zdravého starnutia v práci.

12/09/2017

Krátke zhrnutia hlavných zistení trojročného projektu Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily sú už dostupné v 19 jazykoch.

Tieto informačné listy skúmajú prínos starších zamestnancov pre organizáciu, pridané riziká, s ktorými sa ženy stretávajú na pracovisku, systémy rehabilitácie a návrat do práce v rámci Európy.

Prinášajú aj prehľad politík a stratégií zameraných na udržateľnosť starnúcej pracovnej sily v Európe.

07/09/2017

Agentúra EU-OSHA je teraz oficiálnym partnerom celosvetovej kampane Vision Zero a pomáha šíriť odkaz, že je možné predísť každej nehode, ochoreniu a úrazu pri práci, ak sa včas zavedú správne opatrenia. Prístup Vision Zero k prevencii zahŕňa tri rozmery bezpečnosti, zdravia a dobrých podmienok na všetkých úrovniach práce. Vďaka svojej flexibilite je projekt Vision Zero prínosom pre každé pracovisko, podnik alebo priemyselné odvetvie vo všetkých oblastiach sveta.

23/08/2017

Poslaním Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) od jej vzniku v roku 1994 je dosiahnuť, aby pracoviská v Európe boli bezpečnejšie a zdravšie – a v konečnom dôsledku aj produktívnejšie. EU-OSHA zvyšuje povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracoviskách, ako aj o význame dobrého riadenia rizík na pracovisku pre zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosť. V spolupráci s partnermi v rámci celej Európy šírime aktualizované informácie, osvedčené postupy a praktické nástroje.

Pages