You are here

Najdôležitejšie udalosti

20/07/2018

Pracujete s nebezpečnými látkami alebo riadite ľudí, ktorí s nimi pracujú? Potrebujete viac informácií o tom, ako posudzovať a riadiť riziká? Ak áno, pozrite si komplexnú novú databázu agentúry EU-OSHA obsahujúcu praktické nástroje a usmernenia o nebezpečných látkach s odkazmi na kľúčové zdroje a audiovizuálne nástroje z členských štátov, EÚ a z krajín mimo EÚ. Databáza obsahuje niekoľko nových prípadových štúdií vytvorených pre súčasnú kampaň Zdravé pracoviská, ktoré poskytujú príklady osvedčených postupov z reálneho života pri manipulácii s nebezpečnými látkami.

12/07/2018

Agentúra EU-OSHA je teraz oficiálnym partnerom celosvetovej kampane Vision Zero a pomáha šíriť odkaz, že je možné predísť každej nehode, ochoreniu a úrazu pri práci, ak sa včas zavedú správne opatrenia. Prístup Vision Zero k prevencii zahŕňa tri rozmery bezpečnosti, zdravia a dobrých podmienok na všetkých úrovniach práce. Vďaka svojej flexibilite je projekt Vision Zero prínosom pre každé pracovisko, podnik alebo priemyselné odvetvie vo všetkých oblastiach sveta.

26/06/2018

Agentúra EU-OSHA opäť s potešením víta taký vysoký počet oficiálnych partnerov a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa zapojili do kampane v rokoch 2018 – 2019 — Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Ich záväzok podporovať proaktívne riadenie nebezpečných látok na európskych pracoviskách bude jedným z hlavných pilierov úspechu kampane, pretože poskytne množstvo príležitostí na vytváranie kontaktov a výmenu osvedčených postupov na pracoviskách.

22/06/2018

Nová správa prináša podrobný opis zistení z analýzy výsledkov najnovšieho prieskumu ESENER-2, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, pričom sa pozornosť sústreďuje na psychosociálne riziká. Z výsledkov vyplýva, že k najdôležitejším faktorom pri ochrane pracovníkov v Európe pred takýmito rizikami patrí spolupráca manažmentu a účasť zamestnancov.

19/06/2018

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je náročná úloha pre mikropodniky a malé podniky (MSE)

Ktoré politiky, programy a nástroje sú najúčinnejšie na zlepšenie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch? Ako sa dá podnikom pomôcť pri ich praktickom uplatnení?

V spolupráci s tvorcami politík a sociálnymi partnermi agentúra EU-OSHA odpovedá na tieto a iné otázky v rámci konferencie na vysokej úrovni, pričom sa sústreďuje na odporúčania založené na dôkazoch z najnovších a podrobných správ o projektoch MSE.

07/06/2018

V dvoch nových publikáciách agentúra EU-OSHA skúma riziká pre bezpečnosť a zdravie pri práci na pracoviskách v Európe, ktoré vznikajú v dôsledku prudkého rastu elektronického maloobchodu a stúpajúcej konzumácie liekov zvyšujúcich výkonnosť.

Elektronický maloobchod sa vyznačuje rýchlosťou a veľkou súťaživosťou, ako aj efektivitou a nízkonákladovosťou. Keďže sa očakáva ďalší rozmach tohto odvetvia, v publikácii sa skúmajú dôsledky na spokojnosť pracovníkov a zdôrazňuje sa potreba proaktívneho riadenia.

25/05/2018

Akým problémom čelia osoby, ktoré prekonali rakovinu, pri návrate do práce? S akými problémami sa ich zamestnávatelia môžu stretnúť? Cieľom výskumu agentúry EU-OSHA je odpovedať na tieto otázky a stanoviť, čo treba urobiť na zabezpečenie intervencie pre úspešný návrat do práce.

Zistenia sa zverejnia počas každoročného Európskeho týždňa boja proti rakovine (25. – 31. mája 2018) vo forme správy, zhrnutia a prezentácií.

Pages