Stratégie v oblasti BOZP

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Konsolidácia a koordinácia národných stratégií je prvým zo siedmych hlavných strategických cieľov uvedených v strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020. V tejto súvislosti Európska komisia vyzvala členské štáty, aby v úzkej konzultácii s relevantnými zúčastnenými stranami vrátane sociálnych partnerov prehodnotili svoje národné stratégie.

Vďaka pomoci tzv. kontaktných miest pre národné stratégie vytvorených v súlade so strategickým rámcom agentúra EU-OSHA zhromaždila informácie a zostavila správu o národných stratégiách. Táto správa v súčasnosti obsahuje národné stratégie 25 členských štátov v oblasti BOZP: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Romunija, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Do tejto správy budú priebežne začleňované nové národné stratégie v oblasti BOZP.

Vyhlásenie týkajúce sa obsahu v súvislosti s brexitom: pripomíname, že publikácie a ďalšie materiály na týchto internetových stránkach vytvorené pred 1. februárom 2020 sa vzťahujú na obdobie, keď bolo Spojené kráľovstvo členským štátom, a preto sú aj naďalej relevantné.