Filmová cena Zdravé pracoviská

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci udeľuje filmovú cenu Zdravé pracoviská za najlepší dokumentárny film s pracovnou tematikou. Cena bude odovzdaná v rámci jednej z kategórií festivalu dokumentárnych filmov Doclisboa, ktorý sa bude konať v portugalskom Lisabone. Festival Doclisboa je súčasťou Doc Alliance – kreatívneho partnerstva medzi siedmimi významnými európskymi festivalmi dokumentárnych filmov. Od roku 2009 do roku 2019 sa cena udeľovala na Medzinárodnom festivale dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku.

Okrem peňažnej odmeny vo výške 5 000 EUR agentúra EU-OSHA takisto financuje titulkovanie vo viacerých európskych jazykoch, ktoré sú určené pre potreby režisérov a distribúciu v rámci vnútroštátnej siete agentúry EU-OSHA (kontaktných miest) vo všetkých členských štátoch EÚ a v iných európskych krajinách.

Toto ocenenie sa udeľuje dokumentárnemu filmu, ktorý sa zameriava na tému človeka v meniacom sa svete práce. Film sa má zaoberať vplyvmi politických a ekonomických zmien na spôsob, akým pracujeme a žijeme, alebo témami súvisiacimi s prácou, ako sú fyzické a psychosociálne podmienky, existujúce a nové riziká na pracovisku.

Informácie týkajúce sa pravidiel, predpisov a lehôt na podávanie prihlášok sa nachádzajú na webovom sídle Doclisboa.

Kritériá týkajúce sa filmu

Laureáti z predchádzajúcich rokov: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023