Digitalizácia práce

© IStockphoto / ismagilov

Digitalizácia rýchlo mení svet práce a vyžaduje si nové a aktuálne riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Výskumný program Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) má tvorcom politík, výskumným pracovníkom a pracoviskám poskytnúť spoľahlivé informácie o možných vplyvoch digitalizácie na BOZP, aby mohli prijať včasné a účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

Nástup technológií ako sú umelá inteligencia, veľké dáta (tzv. big data), kolaboratívna robotika, internet vecí, algoritmy a digitálne pracovné platformy a súčasne výrazný nárast počtu ľudí pracujúcich na diaľku prináša príležitosti pre pracovníkov a zamestnávateľov, ale aj nové výzvy a riziká v oblasti BOZP. Riešenie výziev a rizík a maximalizácia príležitostí závisia od spôsobu používania, riadenia a regulácie technológií v kontexte sociálnych, politických a ekonomických trendov.

V nadväznosti na svoju prognostickú štúdiu o digitalizácii a BOZP agentúra EU-OSHA realizuje výskumný projekt zameraný na prehľad v oblasti BOZP (2020 – 2023) s cieľom poskytnúť podrobné informácie pre politiku, prevenciu a prax v súvislosti s výzvami a príležitosťami, ktoré prináša digitalizácia v kontexte BOZP.

Zameriava sa na tieto oblasti:

Pokročilá robotika a umelá inteligencia

Systémami založenými na umelej inteligencii a pokročilou robotikou sa mení spôsob koncepcie a výkonu práce. Takéto systémy, ktoré sú buď stelesnené (napríklad robotika), alebo nie sú stelesnené (napríklad inteligentné aplikácie), sú schopné – s určitým stupňom autonómie – vykonávať činnosti na uskutočnenie fyzických alebo kognitívnych úloh a dosiahnutie konkrétnych cieľov.

To má významný pozitívny vplyv nielen na produktivitu podnikov, ale aj na BOZP. Pracovníkov možno napríklad stiahnuť z nebezpečného prostredia a úloh a pracovné zaťaženie sa môže optimalizovať. Takéto systémy môžu vykonávať vysokorizikové alebo netvorivé, opakujúce sa úlohy, ktoré sú spojené s mnohými tradičnými a vznikajúcimi rizikami v oblasti BOZP, pričom nízkorizikové úlohy a produktívna, či dokonca tvorivá pracovná náplň sa prenechá pracovníkom.

Napriek tomu v súvislosti s používaním týchto systémov založených na umelej inteligencii existuje na pracovisku niekoľko výzev v oblasti BOZP, ktoré vyplývajú najmä z interakcie takýchto systémov s pracovníkmi, ako sú neočakávané kolízie, nadmerné spoliehanie sa na tieto systémy a podobne, ale týkajú sa aj psychosociálnych a organizačných aspektov. Tieto problémy je potrebné riešiť.

V rámci výskumu v tejto oblasti sa identifikujú príležitosti, ale aj výzvy a riziká spojené s využívaním pokročilej robotiky a systémov založených na umelej inteligencii na automatizáciu úloh, a to tak fyzické, ako aj kognitívne, a diskutuje sa o nich, pričom sa zdôrazňuje množstvo ďalších otázok vrátane interakcie medzi človekom a strojom či dôvery.

Pozrite si hlavné správy a súvisiace publikácie

Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie

Umelá inteligencia a digitálne technológie priniesli nové formy riadenia pracovníkov. Na rozdiel od predchádzajúcich foriem riadenia, ktoré sa vo veľkej miere opierali o ľudský dohľad, sa riadenie zamestnancov pomocou umelej inteligencie opiera o nové systémy a nástroje riadenia, v ktorých sa z rôznych zdrojov zhromažďujú údaje o správaní pracovníkov v reálnom čase. Cieľom je informovať manažment a podporovať automatizované alebo poloautomatizované rozhodnutia založené na algoritmoch alebo pokročilejších formách umelej inteligencie.

V rámci výskumu v tejto oblasti sa identifikujú a rozoberajú možnosti, ktoré tieto nové systémy poskytujú pre riadenie založené na umelej inteligencii, pretože ak sú vytvorené a implementované transparentným spôsobom a zamestnanci sú informovaní a konzultovaní, môžu sa nimi podporiť rozhodnutia zamerané na zlepšenie BOZP na pracovisku.

V rámci výskumu sa okrem toho mapujú a rozoberajú výzvy v právnej, regulačnej, etickej oblasti, ako aj otázky týkajúce sa súkromia a riziká i obavy v oblasti BOZP, najmä pokiaľ ide o psychosociálne rizikové faktory, ktoré tieto nové formy monitorovania a riadenia pracovníkov takisto vyvolávajú.

Pozrite si hlavné správy a súvisiace publikácie

Práca pre digitálne platformy

Práca pre digitálne platformy je všetka platená práca poskytovaná prostredníctvom online platformy, na online platforme alebo sprostredkovaná online platformou, t. j. ide o online trh fungujúci na digitálnych technológiách, ktoré uľahčujú zosúladenie dopytu po pracovnej sile a ponuky pracovnej sily. Práca poskytovaná prostredníctvom platforiem môže byť veľmi rôznorodá: môže zahŕňať zložité alebo jednoduché úlohy, kognitívne alebo manuálne úlohy, môže byť poskytovaná online a byť úplne virtuálna alebo na mieste a byť poskytovaná osobne.

Práca pre digitálne platformy prináša pracovné príležitosti pracovníkom v zemepisných oblastiach, kde takéto príležitosti chýbajú, alebo marginalizovaným skupinám pracovníkov, ale znamená pre nich aj množstvo výzev a rizík v oblasti BOZP, ktoré je potrebné riešiť.

Výskumné projekty v oblasti práce pre platformy sú zamerané na:

  • analýzu a prediskutovanie príležitostí, výziev a rizík práce pre platformy;
  • mapovanie typov práce pre platformy a súvisiacich rizík a príležitostí;
  • určenie príkladov politík na predchádzanie rizikám v oblasti BOZP pre pracovníkov platforiem a 
  • podporu vývoja praktických nástrojov na prevenciu v oblasti BOZP.

Pozrite si hlavné správy a súvisiace publikácie

Inteligentné digitálne systémy

S cieľom monitorovať a zlepšiť BOZP sa vyvíjajú nové systémy monitorovania bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ako sú aplikácie pre smartfóny, nositeľné zariadenia, mobilné monitorovacie kamery alebo drony, inteligentné okuliare, aplikácie založené na IKT a inteligentné osobné ochranné prostriedky. Môžu sa používať napríklad na monitorovanie fyziologického alebo duševného stavu pracovníkov, ako je úroveň stresu, únava, bdelosť a srdcová frekvencia, ale aj držanie a pohyby tela, na monitorovanie polohy pracovníkov v nebezpečných priestoroch, na inštruktáž pracovníkov alebo na upozornenie vedúcich pracovníkov, či dokonca záchranných služieb. Okrem príležitostí v oblasti BOZP objavujú sa aj obavy napríklad v súvislosti s ochranou údajov, otázkami vlastníctva, účinnosťou a normalizáciou.

V tejto štúdii posudzujeme ich dôsledky prostredníctvom analýzy typov nových systémov (technológií) monitorovania, ich použitia (napríklad na podporu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, ich účinného presadzovania alebo odbornej prípravy) a výziev a príležitostí v oblasti BOZP spojených s ich zavádzaním a navrhovaním. Uvádzame aj prehľad zdrojov na pracovisku (napríklad kódexy postupov, politiky na úrovni podniku, odporúčania, usmernenia, protokoly a odborná príprava).

Štúdia pozostáva zo štúdie na báze dokumentov, rozhovorov a terénnych výskumov. V roku 2023 sa zorganizuje workshop na vysokej úrovni zameraný na konsolidáciu zistení.

Pozrite si hlavné správy a súvisiace publikácie

Práca na diaľku

Práca na diaľku je akákoľvek forma organizácie práce, ktorá zahŕňa používanie digitálnych technológií na prácu z domu alebo všeobecnejšie mimo priestorov zamestnávateľa alebo na pevnom mieste. Práca na diaľku so sebou prináša príležitosti, výzvy a riziká, na ktoré treba pamätať pri úvahách o budúcom vývoji, vrátane dôsledkov pre rodový rozmer a rozmer rozmanitosti pracovnej sily a rozdielneho vplyvu v jednotlivých odvetviach a povolaniach, ako aj nových a vznikajúcich technológií vrátane rozšírenej reality a virtuálnej reality, ktoré by mali zohrávať úlohu pri sprístupňovaní práce na diaľku väčšiemu počtu podnikov a pracovníkov.

Viaceré projekty v tejto oblasti, ktoré vychádzajú aj z predchádzajúceho výskumu agentúry EU-OSHA, mapujú príležitosti, výzvy a riziká práce na diaľku a sú zamerané na zvýšenie informovanosti pracovníkov na diaľku, zamestnávateľov a ďalších príslušných zainteresovaných strán.

Pozrite si hlavné správy a súvisiace publikácie

 

V rámci kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe, ktorá bude prebiehať od roku 2023 do roku 2025, sa bude zvyšovať informovanosť o digitalizácii a BOZP a poskytnú sa ďalšie praktické zdroje.